2000 - LETNIK 15
POVZETKI ŠTEVILKE 3-4

Dr. Marjan Blažič

MEDIJ KOT ENA IZMED TEMELJNIH SESTAVIN ŠOLSKEGA UČNEGA PROCESA

MEDIUM AS ONE OF THE BASIC PARTS OF THE TEACHING PROCESS

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 371.6 UDC 371.6
DESKRIPTORJI: učni medij, dejavniki pouka, polifaktorska teorija, didaktični modeli
DESCRIPTORS: teaching medium, the factors of lessons, polifactor theory, didactic models
POVZETEK - Pri proučevanju mesta učnih medijev v okviru učnosistemskih sestavin šolskega učnega procesa smo analizirali glavne evropske razvojne smeri, in sicer berlinsko didaktično šolo, hamburški model in kibernetični model. Skupno vsem trem modelom je, da se učni mediji pojavljajo kot enakovredni dejavniki pouka, ki imajo posebno komunikacijsko funkcijo pri uresničevanju učnih ciljev, praviloma pa poleg učnih metod prispevajo k uresničitvi načel interdependenčnosti, variabilnosti dejavnikov pouka in možnosti kontrole učnega procesa v smislu učnega napredka. ABSTRACT - The major European developmental trends, i.e., the Berlin didactic school, the Hamburg model and the cybernetic model were then analyzed within the scope of the role of teaching medium and teaching systemic contents. Common to all three models is that the teaching media occur as the factors of instruction on an equal footing, which have a special communicative function in the fulfilment of the learning targets, and, as a rule, in addition to the teaching methods, contribute to the fulfilment of the principles of interdependence, variability of the factors of instruction and possibility of control of the learning process.

Dr. Jana Bezenšek

NEKATERI VIDIKI SODELOVANJA DRUŽINE IN VZGOJITELJICE V VRTCU

SOME ASPECTS OF CO-OPERATION OF THE FAMILY AND THE PRE-SCHOOL TEACHER

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 372.32 UDC 372.32
DESKRIPTORJI: družina, vrtec, predšolski otrok, vzgojiteljica, dejavniki kakovosti, uspešnost, strokovnost, vzgoja, starši
DESCRIPTORS: family, kindergarten, preschool child, preschool teacher, quality factor, successfulness, professionalism, education and upbringing, parents
POVZETEK - Avtorica v svojem prispevek obravnava vpliv nekaterih dejavnikov na kakovost sodelovanja družine in vzgojiteljice v vrtcu za optimalni razvoj predšolskega otroka. Poudarjen je pomen otrokovega spoznavanja bistvenih značilnosti njegove družine in njene pomoči v procesu socializacije ter pomen vzgojiteljičine strokovnosti, profesionalne odgovornosti, kot tudi medsebojne komunikacije, skupinskega dela, odgovornosti za otrokovo osebno in vrtčevo strokovno rast. Avtorica ugotavlja, da otrokova uspešna vključitev v vrtec tudi za starše pomeni osebno zadovoljstvo. Ti lahko v sodelovanju z vzgojiteljico uresničijo bolj kakovostno raven (pre)potrebne komunikacije. ABSTRACT - The author in her article deals with the questions directed towards finding some factors and their influences on the cooperation between preschool child's family and kindergarten for the optimal child's development. It emphazises the importance of child's examination in essential characteristics of his/her family and its help in the current processes of socialization as, in the some time, the importance of the preschool teacher's expertism, professional responsibility and the medkomunication between parents and preschool teacher, team work, responsibility for child's personal and kindergarten's professional growth. The author considers the importance of preschool child's sucessful incorporation within the kindergarten also as the important factor of parent's satisfaction, which takes a decesive part in cooperation with preschool teacher in realising the quality level of needed comunication.

Dr. Milena Valenčič Zuljan

ŠTUDENTOVO VREDNOTENJE LASTNE POKLICNE KOMPETENCE NA ZAČETKU ŠTUDIJA

THE STUDENT'S SELF-EVALUATION OF HER HIS OWN PROFESSIONAL COMPETENCE AT THE BEGINNING OF STUDY

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 371.12 UDC 371.12
DESKRIPTORJI: študentovo samovrednotenje, poklicna kompetenca, pedagoška praksa
DESCRIPTORS: student's self-evaluation, professional competence, pedagogical practice
POVZETEK - Razvijanje spretnosti kritične refleksije in pridobivanje meril vrednotenja (lastnega) poklicnega delovanja sta pomembna podlaga učiteljevega profesionalnega razvoja, prav tako pa samoocena, zlasti učiteljeva presoja, kolikšen vpliv ima lahko na učenje učencev, pomembno vpliva na kakovost učnega dogajanja. Vprašali smo se, kako študenti-prihodnji učitelji razrednega pouka na začetku študija ocenjujejo svojo poklicno kompetentnost in, ali se ta spreminja. Osrednji del prispevka predstavljajo rezultati spremljanja poklicne samoocene študentov prvega letnika razrednega pouka v obdobju enega leta in sicer v treh časovnih razponih na začetku leta, pred pedagoško prakso in po njej. Raziskava je pokazala, da se študentova samoocena med letom spreminja, po pedagoški praksi pride do nižje poklicne samoocene študentov v vseh posameznih kategorijah pojmovanj pouka. ABSTRACT - The development of the skill of critical reflection, the attainment of methods of evaluation of oneos own professional development as well as self-evaluation, especially the opinion of their influences on the process of learning are important factors which influence the quality of teaching. We were curious how students at the beginning of their study - future class teachers - evaluate their professional competence and whether their evaluation changes later on.The main part of the article are the results of studentso self-evaluation three times during the first year of their study: at the beginning, before their pedagogical practice and after it. The research has shown that the studentsoself-evaluation changes during the year: after the pedagogical practice the evaluation is lower in all categories of concepts of lessons.

Dr. Majda Schmidt

ZAZNAVANJE INTEGRACIJE Z VIDIKA UČENCEV

PUPILS' PERCEPTIONS OF THE INTEGRATION PROCESS

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 376.3 UDC 376.3
DESKRIPTORJI: vključevanje, izključevanje, razredna učiteljica, defektologinja
DESCRIPTORS: inclusion, pull-out model, class teacher, special education teacher
POVZETEK - Namen naše raziskave je bil ugotoviti zaznavanje učencev do izključevanja oz. vključevanja otrok z motnjo sluha ter ugotoviti, kako učenci zaznavajo vlogi učiteljice in defektologinje. V vzorec je bilo zajetih 19 otrok tretjega razreda osnovne šole z motnjami in brez motenj, ki so že tretje leto vključeni v projekt Integracija otrok z motnjo sluha. V pogledu učenja se je večina učencev opredelila do izključevanja učencev z motnjo sluha, medtem ko iz socialnega vidika (sklepanje medsebojnih prijateljstev, želja po delu v parih, manjših skupinah) izražajo naklonjenost do vključevanja teh otrok. Iz mnenj učencev lahko zaključimo, da je vloga defektologinje opredeljena fleksibilno in dinamično, saj se odziva in zadovoljuje potrebe vseh otrok v razredu, tesno pa sodeluje tudi z razredno učiteljico. ABSTRACT - The purpuse of our investigation was to analyse pupils' perception of inclusion or pull-out model for children with hearing impairments and assess their perceptions about the role of the class teacher and special education teacher. The sample consisted of nineteen pupils of 3rd class of the primary school with and without impairments who have participated in project Integration of hearing impaired children during the past three years. From the point view of learning the majority of pupils preferred the pull-out model for children with hearing impairments, but from the social point of view (making friendships, working with other pupils in pairs, small groups) they preferred inclusion. From the pupils' perceptions of the special education teacher we can conclude that her role is flexibile and dynamic. She provided and satisfied the needs of all pupils in the classroom and cooperated closely with the class teacher.

Mag. Mihaela Brumen

DIDAKTIČNE ZNAČILNOSTI POUKA ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA V SV DELU SLOVENIJE

DIDACTIC CHARACTERISTIC OF THE EARLY FOREIGN LANGUAGE LEARNING IN THE SOUTH-EASTERN PART OF SLOVENIA

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 372.880.30 UDC 372.880.30
DESKRIPTORJI: zgodnje učenje tujega jezika, metode, učne oblike, pripomočki, vsebine, vaje, jezikovne spretnosti (ustno sporočanje, poslušanje, branje, pisanje)
DESCRIPTORS: early foreign language learning, methods, instruction materials, contents, strategies, exercises, language skills (speaking, listening, reading, writing)
POVZETEK - Številne raziskave dokazujejo, da se otrok pred desetim letom starosti izredno hitro uči tujega jezika, predvsem izgovarjave in intonacije izvirnega govorca ter dosega višje znanje kot učenci, ki se pričnejo učiti jezika kasneje. Članek predstavlja raziskavo zgodnjega poučevanja tujega jezika v osnovnih šolah v SV delu Slovenije. Da bi analizirali didaktični pristop poučevanja v razredu (metode, tehnike, strategije, vaje, jezikovne spretnosti; ustno sporočanje, poslušanje, branje pisanje), smo za učitelje, ki devetletne in desetletne otroke poučujejo nemški jezik, pripravili anketni vprašalnik. Raziskava je pokazala, da pouk nemščine poteka po sodobnih metodah in pristopih, ki jih predpisuje najnovejši Učni načrt devetletke za nemščino (kognitivni razvoj vseh jezikovnih spretnosti in celostno učenje), ter pripravlja komunikacijsko uspešnega učenca. ABSTRACT - Research studies indicate that the optimum time to achieve an excellent, near-native pronunciation and intonation of a foreign language is before the age of ten and that then children can reach higher levels of proficiency than those who start learning later. The following article describes an investigation of early foreign language learning of 9 and 10-year-old child-ren in Slovenian primary schools (the North-Eastern part). A questionnaire was prepared for teachers who teach German at Slovenian primary schools to analyse the way of teaching (methods, techniques, strategies, exercises, learning skills<đ>-<đ>listening, speaking, reading, writing) they use in their classes. The analysis shows that the foreign language learning reinforces the goals of the general elementary school curriculum (cognitive skills development and global education) and prepares a communicative successful learner.

Nataša Zrimšek

PROCES KOMUNIKACIJE IN FUNKCIJA JEZIKA

THE PROCESS OF COMMUNICATION AND THE FUNCTION OF LANGUAGE

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 800.1 UDC 800.1
DESKRIPTORJI: komunikacija, teorija komunikacij, jezik, semantika, funkcija jezika, govor v razredu
DESCRIPTORS: communication, theories of communications, language, semantics, the function of the language, the speech in the classroom
POVZETEK - Komunikacija uravnava celotno človekovo življenje. Je proces delovanja med seboj povezanih elementov z namenom doseči želeni rezultat oz. cilj, ta pa je posredovanje informacij. Elementi v procesu komunikacije so oddajnik, sporočilo, kanal, sprejemnik, odziv, motnje in kontekst. Tudi učni proces je proces komunikacije s pedagoškim ciljem. Strukture, procese in vsebine komuniciranja preučuje teorija komunikacij. V učnem procesu tako zasledimo neposredno/posredno in primarno/sekundarno komunikacijo. Najpomembnejše, najpogostejše sredstvo komuniciranja je jezik kot strukturiran sistem simbolov (besed), katerih pomen raziskuje semantika. ABSTRACT - Communication regulates the whole human life. It is the process of dealing of interrelated elements to achieve a desired result or aim, which is the communication of information. The elements in the process of communication are transmitter,message, channel, receiver, response, distraction,and context. The teaching process is also a process of communication with a pedagogical aim. The theory of communication deals with structures, processes and subjects of communication. There is direct and indirect communication in the teaching process as well as primary and secondary one. The most important and the most frequent means of communicating is the language as a structured system of symbols (words), whose meanings is researched by semantics.

Mateja Meško

NEVIHTA MOŽGANOV IN ZAPISOVANJE IDEJ

BRAINSTORMING AND BRAINWRITING

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 159.955 UDC 159.955
DESKRIPTORJI: brainstorming, brainwriting, ustvarjanje, ideje, šola
DESCRIPTORS: brainstorming, brainwriting, creativity, ideas, school
POVZETEK - Avtorica predstavlja tehniki ustvarjalnega mišljenja, brainstorming in brainwriting. Gre za celostni tehniki za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja in ustvarjanja novih, nenavadnih, izvirnih idej. Širše je predstavljena tehnika brainstorming, pri čemer je opisana tudi tehnika zapisovanja idej s fazami dela in algoritmi. Ko navaja prednosti in slabosti obeh tehnik, posreduje tudi številne koristne nasvete za prakso. V drugem delu prispevka posreduje rezultate proučevanja teh tehnik v učni praksi. ABSTRACT - The author presents the techniques of creative thinking brainstorming and brainwriting. They are holistic techniques for the encouragement of new, unusual, original ideas. The technique of brainstorming is more widely introduced, where the technique of writing the ideas with the phases of work and algorythms. While presenting advantages and disadvantages of both techniques, the author gives numerous useful tips for practice. The second part of the atricle presents the results of the research of both techniques in the teaching practice.

Vesna Rozman Klasinc

INTRAPERSONALNA KOMUNIKACIJA

INTRAPERSONAL COMMUNICATION

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 159.922.7 UDC 159.922.7
DESKRIPTORJI: samogovor, samopodoba, samopodpora, vloga, izkušnje, čustva, samozavedanje, proces, samouresničitev
DESCRIPTORS: self-speech, self-image, self-support, role, experience, feelings, self-awareness, process, self-realization
POVZETEK - Notranja komunikacija je proces, ki se odvija v nas samih. Pri učencih na razredni stopnji je notranja komunikacija v zavesti bolj prisotna pri močnejših čustvenih doživljanjih. Ker si takrat otroci oblikujejo norme, stabilizirajo čustvena stanja in oblikujejo vedenjske ravni, je pomembno, da se notranje komunikacije zavedajo. Tako bodo vedno bolj spoznavali sebe, svoja čustva, vloge in pričakovana vedenja. Izogibajo naj se negativnega samogovora, saj ta povzroča negativna čustva in samoobrambna dejanja. Bolj ko bodo spoznali sebe in svoje potrebe na emocionalnem, intelektualnem in socialnem področju, jasneje jih bodo posredovali drugim osebam in na ta način bogatili humane medosebne odnose. ABSTRACT - Intrapersonal communication is the communication which goes on inside us. Speaking of the class level students, intrapersonal communicatin gets stronger with more intense feelings. Because children then form their norms, stabilize their states of feelings and form the levels of behaviour, it is important that they are aware of their intrapersonal communication. In this way they will know themselves better, their feelings, roles and the expected behaviour. Negative monologues should be avoided because they lead to negative feelings and the actions of self-defence. Better knowledge of themselves and their needs on emotional, intelectual and social area results in clearer communication to others and in this way human relationship will become richer.

Janja Remšak

KOMUNIKACIJA V MANJŠI SKUPINI

COMMUNICATION IN A SMALLER GROUP

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 37.015.3 UDC 37.015.3
DESKRIPTORJI: komunikacija, majhna skupina, odnosi, interakcija, sodelovanje
DESCRIPTORS: communication, small group, relationships, interaction, cooperation
POVZETEK - Komunikacija je osnovni sestavni del vsakdanjega življenja v vseh življenjskih okoljih, kot so družina, vrtec, šola in širši življenjski prostor. V vseh teh okoljih prav s pomočjo komunikacije razvijamo in vzdržujemo svojo osebnost, medsebojne odnose, medsebojno prilagajanje ter skupno delovanje v iskanju načinov in poti za poklicno delo in realizacijo drugih življenjskih nalog in si tako razvijamo svojo identiteto.
Človek je družbeno bitje in večino svojega življenja preživi v različnih skupinah. Vsaka skupina predstavlja svojevrstno celoto sistemov med posamezniki.
ABSTRACT - Communication is the basic part of everyday life in all environments such as family, kindergarden,school and wider environment. Communication in all different sets of surrounding conditions develops and supports our personalities, interpersonal relationships, interpersonal adaptations and common actions in searching ways of professional work and the realisation of other life goals and thus develops our identities.
We as human beings spend most of our lives in different social groups. Every group represent a special entirety of systems among the individuals.

Jasmina Starc

RAZGOVOR KOT TEMELJ USPEŠNEGA KOMUNICIRANJA NA SESTANKU

CONVERSATION AS THE BASIS OF EFFICIENT COMMUNICATION AT A MEETING

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 316.77 UDC 316.77
DESKRIPTORJI: komunikacija, informativni in urejevalni sestanek, tehnike vodenja sestankov, sprejemanje, spraševanje in sporočanje na sestanku
DESCRIPTORS: communication, informational and arranging meeting, techniques of leading of meetings, decision making, inquirying and communication at a meeting
POVZETEK - Prednost komuniciranja v obliki sestankov je predvsem v koordinaciji delovanja več posameznikov različnih znanj in specialnosti. Tako sestanek omogoča posamezniku ali skupini razširjati in pridobivati izkušnje na podlagi medsebojnega sodelovanja.V prispevku bom opredelila teoretična spoznanja, kako naj bi potekal pravilno organiziran sestanek s pripadajočimi elementi in kako velikega pomena je na sestanku pravilno vodena komunikacija med udeleženci, kajti komuniciranje na sestanku je pomembno za uspešno in učinkovito doseganje ciljev. ABSTRACT - The advantage of the communication in the form of meetings is in the coordination of different individuals of different knowledge and spe-cialities. In this way a meeting enables an individual to widen and get experience on the basis of the communination among the participants. The article deals with the theory how a well-organised meeting with all the necessary elements should go on and how important the right communication among the participants is, because it is important for the attainment of the aims.

Dr. Tatjana Ferjan

UPORABA KNJIGE DRŽAVE SVETA 2000 V UČNI PRAKSI

THE USE OF THE BOOK DRŽAVE SVETA 2000 IN THE TEACHING PRACTICE

Strokovni članek Professional paper
UDK 371.335 UDC 371.335
DESKRIPTORJI: uporaba knjige, informacije, načini dela
DESCRIPTORS: the use of books, information, methods of work
POVZETEK - Članek obravnava uporabo knjige Države sveta 2000 v učni praksi. Pri frontalnem pouku lahko uporabimo odlomke v vsaki etapi učnega procesa. Avtorica ugotavlja raznolike možnosti uporabe knjige v okviru samostojnega učenja in diferenciranega učnega dela. ABSTRACT - The article deals with the use of the book Države sveta 2000 (Countries of the world 2000) in the teaching practice. Parts of the book can be used in each step of the teaching process at frontal teaching.

Dr. Alojzija Židan

DIDAKTIČNI VZOREC OBRAVNAVE DRUŽBOSLOVNE VSEBINE "VZORI IN VZORNIKI"

DIDACTIC MODEL OF TEACHING OF "MODELS AND IDEALS"

Strokovni članek Professional paper
UDK 179.9 UDC 179.9
DESKRIPTORJI: vzor, vrste vzorov, etika, vrednota, človečnost, družba
DESCRIPTORS: ethics, value, humanity, society, mankind
POVZETEK - Sestavek prikazuje možni vzorec didaktične obravnave učne enote Vzori in vzorniki. Didaktični vzorec je odprte ustvarjalne narave. Njegov standard znanj naj bi prispeval k večji etični zrelosti učenca. Vzorec je tematiziran na kurikularnih vsebinah predmeta Verstva in etika. ABSTRACT - The article deals with a possible model of a lesson plan Models and ideals. Didactical model is open and creative. Its standard of knowledge should contribute to higher ethical maturity of the pupil. The topic of the model is based on the curriculum of the school subject Religions and ethics.