2003 - LETNIK 18
POVZETKI ŠTEVILKE 3-4

Dr. Jan Makarovič

REALIZACIJA TALENTA: OD ČLOVEŠKEGA DO SOCIALNEGA KAPITALA

REALISATION OF TALENT: FROM HUMAN TO SOCIAL CAPITAL

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.042.2:316 UDC 37.042.2:316
DESKRIPTORJI: talenti, človeški kapital, socialni kapital, kapitalizem
DESCRIPTORS: talent, human capital, social capital, capitalism
POVZETEK - Okoliščina, da beseda talent prvotno ni pomenila neke psihološke posebnosti, temveč denarno enoto, nakazuje že sama po sebi, da pri vprašanju talenta ne gre samo za psihološki, temveč tudi ekonomski problem. Vendar pa ekonomistov problematika talenta do druge polovice prejšnjega stoletja ni posebno zanimala. Šele leta 1960 je opozoril Theodore Schultz na problematiko človeškega kapitala, ki ni nič manj pomemben od fizičnega in prinaša podobno visoke profite. S tem je dal omenjeni avtor pobudo za razvoj nove, naglo se razvijajoče panoge ekonomije, ki mora seveda vključevati tudi problematiko talenta. V sociologiji pa se vse bolj poudarja pomen socialnega kapitala, kot katalizatorja človeškega kapitala, ki šele omogoča realizacijo človeškega in posredno tudi fizičnega kapitala. Spričo tega se obravnavanje talenta ne sme omejevati samo na psihološki pristop, temveč zahteva tesno sodelovanje psihologije, ekonomije in sociologije. ABSTRACT - The fact that talent originally refers to a monetary unit and not to a psychological state, suggests that the question of talent does not only imply a psychological but also an economic problem. The economists, however, did not show much interest in the giftedness issue until the second half of the past century. It is only in 1960 that Theodore Schultz started talking about human resources, which are no less important than the physical ones and which can also bring high profits. He was the initiator of a new and fast developing discipline of economy which certainly needs to include the issue of giftedness. Modern sociology stresses the importance of social capital as the catalyst of human capital which enables the realisation of human and indirectly also physical capital. Therefore the issue of giftedness should not be limited only to the psychological approach but should involve all three disciplines, psychology, economy and sociology working together.

Dr. Jana Bezenšek

VPLIV REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI NA IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH

THE CONSEQUENCES OF POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION FOR THE EDUCATION OF THE GIFTED

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.037:376.6 UDC 37.037:376.6
DESKRIPTORJI: revščina, socialna izključenost, izobraževanje, družina
DESCRIPTORS: poverty, social exclusion, education, family
POVZETEK - Namen prispevka je preučiti posledice revščine in socialne izključenosti za nadarjenega otroka, ki živi v družini s pomanjkanjem. Avtorica analizira dejavnike aktualnega stanja revščine in socialne izključenosti ter njihovega vplivanja na (ne)uspešnost v izobraževanju, zato opozarja nad naraščajočo prisotnostjo tega družbenega nezaželenega pojava, v katerem revni nadarjeni otrok skorajda nima možnosti za optimalni razvoj lastnih sposobnosti. ABSTRACT - The article' s purpose is to examine closely the consequences of poverty and social exclusion for the gifted child living in his family deficiency and great distress. The author analyzes the factors of actual situation of poverty and social exclusion and their influences on success at education and failer at education, as she pays attention on increasing pre-sence of this unwished appearnce, in which the poor gifted child almost has no chance for optimal deve-lopment of his own ability.

Mateja Meško

DRUŽINA - KREATOR NADARJENEGA OTROKA

FAMILY - CREATOR OF THE GIFTED CHILD

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 173:37.037 UDC 173:37.037
DESKRIPTORJI: družina, nadarjeni otrok, faktorji družine, vpliv družine na razvoj nadarjenega otroka, spodbujanje, razvoj
DESCRIPTORS: family, gifted child, family factors, impact of the family on the development of a gifted child, encouragement, development
POVZETEK - Okolje ima pomemben vpliv na razvoj nadarjenega otroka. Otrok odrašča, čustveno in socialno dozoreva ter razvija svojo nadarjenost tako v družini kot tudi v učnem okolju in družbi vrstnikov. Družina predstavlja pomemben dejavnik pri spodbujanju razvoja nadarjenega otroka. Raziskave kažejo, da je razvoj (nadarjenega) otroka odvisen od številnih faktorjev družine. Avtorica je empirično proučevala povezanost med družino in otrokovim razvojem. V prispevku nam predstavi družino nadarjenega in družino učno zelo uspešnega otroka ter prikaže podobnosti ter razlike med njima. Članek zaključi z nekaterimi dejstvi, ki so izrednega pomena za spodbuden razvoj nadarjenega otroka. ABSTRACT - The environment has an important impact on the development of a gifted child. The child grows, matures emotionally and socially and develops his/her giftedness within the family and also within the learning environment and in the company of his/her peers. The family represents and important factor in the stimulation of the development of the gifted child. The research shows that the (gifted) child's development depends on several family factors. The author has done empirical research on the connection between the family and child's development. The author presents the family of a gifted child and the family of a high achiever and compares the two. Finally we learn about the factors that are highly relevant for a harmonious deve-lopment of a gifted child.

Dr. Jana Kalin

ŠOLSKA PRENOVA

SCHOOL REFORM

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 371.12:37.042.2 UDC 371.12:37.042.2
DESKRIPTORJI: kurikularna prenova, učitelj, strokovna avtonomija
DESCRIPTORS: curricular changes, teacher, pro-fessional autonomy
POVZETEK - Učitelj je nenehno pred novimi izzivi družbene in šolske stvarnosti. Soočanje z novimi zahtevami prakse in uresničevanje ciljev kurikularne prenove predstavlja enega pomembnih dejavnikov njegovega vzgojno-izobraževalnega dela. Temeljni nameni šolske prenove bodo uspešni toliko, kolikor bo te namene uresničeval vsak učitelj pri svojem neposrednem delu v razredu. V prispevku predstavljamo nekatere izsledke evalvacijske študije z naslovom "Strokovna avtonomija in odgovornost pedagoških delavcev", ki zadevajo učiteljevo presojo lastne usposobljenosti za delovanje na različnih področjih in pojmovanje temeljnih učnih ciljev predmeta, ki ga poučujejo. Ugotovitve soočamo z načeli odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci. Ob tem ugotavljamo, da bi bilo v okviru pouka treba več storiti na področju razvijanja ustvarjalnosti, uporabe višjih oblik učenja, upoštevanja posebnih sposobnosti, upoštevanja individualnosti, spodbujanja samostojnosti in odgovornosti ter skrbi za celotni osebnostni razvoj vsakega posameznika. ABSTRACT - The teacher is constantly faced with new challenges in social and school reality. To successfully implement the new requirements of the practice and to reach the goals of curricular changes represents one of the important dimensions of teacher's work. The school reform, however, will only succeed in so far as the goals will be implemented by each individual teacher in his/her direct encounter with the students in the class. The article presents results of an evaluational study entitled "Professional Autonomy and Responsibility of Teachers", which deals with teachers' assessment of how well they see themselves qualified for work in different areas and how they understand the basic goals of the subject they are teaching. We compared the findings with the principles of detecting and working with gifted students and established the following: in our work more should be done to develop creativity, higher forms of learning should be applied, special abilities and individuality of the students should be taken into account, independence and responsibility should be encouraged as well as the care for comprehensive personality development of each individual child.

Dr. Stojan Cenić, dr. Djuro Dedić

IDENTIFIKACIJA IN PEDAGOŠKA OBRAVNAVA NADARJENIH

IDENTIFICATION AND APPROPRIATE EDUCATIONAL TREATMENT OF GIFTED STUDENTS IN LOWER PRIMARY SCHOOL

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.042.2 UDC 37.042.2
DESKRIPTORJI: identifikacija, uspešnost, radoznalost, motivacija
DESCRIPTORS: identification, achievement, curi-osity, motivation
POVZETEK - Prema dosadašnjim saznanjima u svakoj populaciji dece osnovne škole postoji odredjeni broj učenika koji se odlikuju karakterističnim sklopom individualnih mogućnosti postizanja viših rezulatata u školskom učenju u odnosu na svoje vršnjake. U tom kontekstu avtori raspravlaju o problemima rane pedagoške identifikacije, o postupcima i tehnikama ranog identifikovanja darovitih učenika i o karakteristikama darovitosti prema skalama procene ABSTRACT - We know that in every population of primary school children there is a certain number of students who exhibit characteristic elements of speci-fic abilities for achieving higher results in learning than their peers. Within this context the author pre-sents problems of early identification, the procedures and techniques of identifying gifted students and the characteristics of giftedness on an assessment scale.

Dr. Branko Jovanović

VLOGA UČITELJA PRI SPODBUJANJU USTVARJALNOSTI

TEACHER'S ROLE IN ENCOURAGING SELF-REALISATION AND DEVELOPMENT OF STUDENT CREATIVITY

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.042.2 UDC 37.042.2
DESKRIPTORJI: kreativni potencijali, darovitost, individualitet, samorealizacija, subjekatska pozicija, individualizacija
DESCRIPTORS: creative potentials, giftedness, individuality, self-realisation, subject position, individualisation
POVZETEK - U radu se objašnjavaju smisao, značaj, mogućnosti i uloga nastavnika u razvijanju kreativnih potencijala darovitih učenika. Ukazuje se na potrebu izbora sadržaja, metoda, oblika i sredstava pedagoškog rada koji učenicima u većoj meri omogućavaju razvoj individualiteta, samorealizacije, i usavršavanja i izražavanja svoje specifične darovitosti. Posebno je istaknuta važnost principa individualizacije i personalizacije vaspitno-obrazovnog rada, potreba jačanja subjekatske pozicije učenika i stvaranja povoljnog psihosocijalnog miljea kao osnovnih pretpostavki podsticanja razvoja darovitih učenika. ABSTRACT - The paper explains the importance, possibilities and role of the teacher in the development of creative potentials of gifted students. It is necessary to select proper teaching contents, methods and forms that would allow the students to develop their personality, self-realisation and help them to express their specific gifts. The principle of individualisation and personalisation of educational work is especially important as are also the strengthening of the subject position of the students and the creation of a suitable psychosocial environment as the basic preconditions in the encouragement of the gifted.

Dr. Marjan Blažič

INTEGRACIJA NOVIH MEDIJEV SPREMINJA PROCESE UČENJA IN POUČEVANJA

INTEGRATION OF NEW MEDIA IS CHANGING THE TEACHING AND LEARNING PROCESSES

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 004.55:37 UDC 004.55:37
DESKRIPTORJI: didaktične funkcije, učne strategije, računalnik, multimediji
DESCRIPTORS: didactic functions, teaching strate-gies, computer, multimedia
POVZETEK - Razvojne tendence v izobraževanju potekajo v smeri vse večjega prenosa didaktičnih funkcij, ki so jih do sedaj opravljali učitelji, na nepersonalne multimedijske in hipermedijske sisteme, katerih tehnično osnovo predstavljajo računalniki. V prispevku obravnavamo integracijske možnosti novih informacijskih tehnologij, ki omogočajo uporabo multimedijskega softverja, v učni proces. Avtor ugotavlja, da so z vidika uporabnih oblik multimedijskega softverja pri pouku možne različne računalniške učne strategije: trategija posredovanja učne vsebine (strategija tutorstva), strategija ponavljanja, vadenja in uporabe znanja, hipermedijska strategija, strategija simuliranja in mikroworld strategija. ABSTRACT - In the field of education, development is increasingly directed towards a transfer of didactic functions, performed traditionally by teachers, to the non-personal multimedia and hyper-media systems with computer as their underlying technical tool. The article presents the possibilities of these new information technologies with the multi-media software applications to become integrated in the educational process. The author believes that from the aspect of the application forms of multi-media software several computer teaching and learning strategies are possible: the strategy of presenting teaching contents (the tutorial strategy), the consolidation strategy of review, practice and application of knowledge, the hyper-media strategy, the simulation strategy, and the micro-world strategy.

Dr. Milena Valenčič Zuljan

UČENČEVA VPRAŠANJA PRI POUKU

STUDENTS' QUESTIONS IN CLASS

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.042.2 UDC 37.042.2
DESKRIPTORJI: radovednost, učenčevo vprašanje, znanje
DESCRIPTORS: curiosity, students' questions, knowledge
POVZETEK - Ena izmed pogosto izpostavljenih lastnosti nadarjenih učencev je radovednost - ‘na svojem področju’ postavijo številna, presenetljiva, izvirna vprašanja, s katerimi bodisi soočajo druge ali pa nanje sami iščejo odgovore. V pričujočem članku avtorica podrobneje opredeljuje vlogo in mesto učen-čevih vprašanj v sodobnem pouku. Pomemben cilj sodobne šole - učence spodbuditi in usposobiti, da znajo in želijo spraševati in v sodelovanju z drugimi iskati odgovore nanje, daje učenčevim vprašanjem pomembno vlogo. ABSTRACT - One of the frequently discussed characteristics of gifted students is curiosity - students ask numerous surprising and original questions about ‘their topic’, with which they challenge others or are themselves involved in finding answers to them. The article defines in detail the importance and place of students' questions in modern education. An important goal of a modern school is to encourage and train students not only how to ask but also to want to ask questions and search for answers.

Dr. Tatjana Devjak

ALI JE LAHKO PREDMET DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA V OSNOVNI ŠOLI IZZIV ZA UČENCE

CAN CIVIC EDUCATION AND ETHICS BECOME A CHALLENGE FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 372.83:37.042.2 UDC 37.042.2:372.851
DESKRIPTORJI: nadarjeni, državljanska vzgoja in etika, osnovna šola
DESCRIPTORS: the gifted, civic education and ethics, primary school
POVZETEK - Avtorica v prispevku prikazuje le del pogledov učiteljev in učencev o predmetu državljanska vzgoja in etika. Osredotočila se je predvsem na vprašanje: ali je predmet državljanska vzgoja in etika lahko izziv za učence ali ne? Rezultati raziskave kažejo, da predmeta kot osebni izziv ne pojmujejo ne učenci in ne učitelji. Le 17% vseh učencev meni, da jim predmet predstavlja osebni izziv. Predmet se učencem zdi tudi premalo zahteven. Tudi učitelji so mnenja, da predmet za učence ne predstavlja osebnega izziva. Glede na stanje avtorica vidi rešitev v nekaterih vsebinskih in didaktičnih spremembah izvedbe pouka predmeta. ABSTRACT - The article presents attitudes of teachers and students about Civic Education and Ethics. It focuses on the question whether the school subject of Civic Education and Ethics can become a challenge for the students or not. Research results show that neither students nor teachers perceive the subject as a personal challenge. Only 17% of all students believe it to be so. They feel the subject is not demanding enough. The teachers share the opinion of the students. Considering the situation, the author of the article sees a possible solution in the introduction of changes in the content as well as in the teaching approaches.

Dr. Matjaž Duh, Janja Batič

PROBLEMATIKA IDENTIFIKACIJE LIKOVNIH TALENTOV OB VSTOPU V OSNOVNO ŠOLO

IDENTIFICATION OF ARTISTIC TALENT AT THE START OF SCHOOL

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.042.2:372.29:372.87 UDC 37.042.2:372.29:372.87
DESKRIPTORJI: likovna nadarjenost, ustvarjalnost, sposobnost, motivacija
DESCRIPTORS: artistic talent, creativity, ability, motivation
POVZETEK - Članek obravnava problematiko likovne nadarjenosti in odkrivanje likovno nadarjenih otrok. Uvodoma so predstavljeni nekateri koncepti raziskovalcev, ki so se ukvarjali z likovno nadarjenostjo, v nadaljevanju pa so predstavljeni rezultati raziskave. Na podlagi pregledane literature sta avtorja sestavila vprašalnik, ki vsebuje 30 različnih izjav. Vprašalnik je bil posredovan študentom in učiteljem razrednega pouka. Analiza rezultatov je pokazala, da imajo učitelji nekoliko drugačno mnenje o nadarjenosti kot študentje. Glede likovne nadarjenosti pa je analiza rezultatov pokazala, da učitelji in študentje razumejo pomembnost zgodnjega odkrivanja likovnih talentov, vendar nimajo dovolj znanja, da bi opazili vse zgodnje znake likovne nadarjenosti. ABSTRACT - The article focuses on giftedness in visual arts and on the identification of artistic giftedness. The first part gives an overview of different concepts of artistic giftedness. The second part of the article focuses on the empirical findings of the research. On the basis of a literature review, authors collected 30 different statements describing a gifted child and artistic talent. The checklist was admi-nistered to university students and to the elementary school teachers. The results regarding statements about a gifted child were different for teachers and students. The results regarding artistic giftedness in visual art showed that students and teachers understand the importance of early identification of artistic talent but do not possess sufficient knowledge to notice all the early signs of artistic giftedness.

Dr. Amand Papotnik, Drago Slukan, Janez Virtič

KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNA NALOGA PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI

CONSTRUCTIVISM AND PROJECT TASKS IN THE FIELD OF TECHNICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY

Referat na znanstvenem posvetovanju Conference paper
UDK 37.037:372.862 UDC 37.037:372.862
DESKRIPTORJI: strategije, projektna naloga, konstruiranje, reševanje problemov
DESCRIPTORS: strategy, project task, designing, problem solving
POVZETEK - Prispevek obravnava projektno nalogo kot strategijo vzgojno-izobraževalnega dela, ki je organizirana od idejne zasnove prek izdelave prototipa, tehniške in tehnološke dokumentacije, izvedbe serijske proizvodnje do analize dela in ovrednotenja izdelka - projekta. Pri taki nalogi lahko sodelujejo učenci več vzporednih oddelkov ali različnih razredov, pri čemer lahko gre za delitev dela med razredi. Konstruktivizem in projektna naloga omogočata kakovostno in prijazno usvajanje, poglabljanje, ponavljanje in uporabo znanja s področja tehnike, tehnologije, organizacije dela, ekonomije, ekologije, fizike, kemije, biologije, matematike, informatike, računalništva, industrijskega oblikovanja itd. ABSTRACT - The paper deals with project tasks as educational strategies - training activities. The project task is organised in the following way: it starts with conception, then proceeds to prototype, technical and technological documentation, to the execution of series production which is followed by the analysis of the work and the evaluation of the product - project. The pupils from several classes or from different grades can co-operate and then the work is divided among classes. Constructivism and project work create knowledge and are user friendly. They provide ways of how to apply, deepen and strengthen knowledge in different areas, such as design and technology, organisation of work, economy, ecology, physics, chemistry, biology, mathematics, information and computer technology, industrial design etc.

Dr. Marija Švajncer

NADARJENOST ZA FILOZOFIJO

GIFTEDNESS FOR PHILOSOPHY

Pregledni znanstveni članek Review
UDK 159.929:1 UDC 159.929:1
DESKRIPTORJI: filozofija, nadarjenost, iskanje resnice, inovativnost, izvirnost, etika
DESCRIPTORS: philosophy, talent, enquiry of truth, inovation, originality, ethics
POVZETEK - Prispevek obravnava spoznanja o nadarjenosti za filozofijo, pridobljena pri pedago-škem delu s študenti in študentkami filozofije. Loteva se splošnih značilnosti in posebnosti filozofije, tako predavateljevih delovnih nalog kot študentovega prispevka, njegovega iskanja resnice, srečanja z literaturo, možnosti miselnega napredovanja, inovativnosti in izvirnosti. Prispevek opozarja na morebitni razkol med nadarjenostjo za filozofijo na eni strani ter konservativnostjo in nestrpnostjo na drugi strani. ABSTRACT - The article deals with knowledges about talent for philosophy, acquired in pedagogical work with students and studenst of philosophy. It deals with general characteri-stics and specialities of philosophy, so professor's tasks of work as well as student's contribution, encounter with literature, ability for advence of thinking, innovation and originality. The article warns against possible cleavage between talent for philosophy on one side and consevative attitude and intolerance on the other side.

Irena Može

POJMOVANJE UČNE NEUSPEŠNOSTI NADARJENIH UČENCEV

UNDERSTANDING UNDERACHIEVEMENT OF GIFTED STUDENTS

Referat na znanstvenem posvetovanju Conference paper
UDK 37.042.2:371.26 UDC 37.042.2:371.26
DESKRIPTORJI: nadarjeni učenci, neuspešni nadarjeni učenci, učna neuspešnost
DESCRIPTORS: gifted students, underachieving gifted students, academic underachievement
POVZETEK - Kot profesorica razrednega pouka v vsakdanji praksi čutim velik primanjkljaj na področju identifikacije in uveljavitve učno neuspešnih nadarjenih učencev v celotnem šolskem sistemu. Menim, da v slovenskem šolskem prostoru naredimo odločno premalo za tiste učence, ki so sicer nadarjeni, vendar njihove nadarjenosti v času šolanja sploh ne zaznamo. Fenomen neuspeha oziroma nezadostnega uspeha nadarjenih otrok je namreč po eni strani interdisciplinarno zapleten, znanstveno pomanjkljivo preučen, po drugi strani pa predstavlja v prihodnosti naraščajoč strokovni izziv. Zapleten je zaradi svoje strukturne kompleksnosti, izziv pa je zaradi antropološke in družbene pomembnosti njegovega odpravljanja. Uporabila sem termin nezadostni dosežek oziroma nezadostni učni uspeh nadarjenega učenca. Gre za nadarjene učence, ki kljub dokazani nadarjenosti ne dosegajo svojim sposobnostim in nadarjenosti ustreznih učno vzgojnih rezultatov. V tujini poimenujejo ta sindrom UAS (underachievement syndrome). ABSTRACT - In my daily practice as a primary school teacher I experience a great lack in the field of identification of underachieving gifted students throughout the school system. I believe that the Slovene educational system does not provide sufficiently for those students who are gifted but whose giftedness is not identified during their schooling. The phenomenon of failure or underachievement of gifted students is on the one hand of interdisciplinary complexity and is insufficiently scientifically researched while, on the other hand, it represents a growing professional challenge. It is complicated due to its structural complexity, while the challenge is in the anthropological and social importance connected with its elimination. I use the expression underachievement because I am referring to students who, in spite of proven giftedness, do not achieve academic results fitting their abilities and giftedness. This is the so-called underachievement synd-rome or UAS.

Dr. Anita Klapan, Edita Stilin, Alison Ružić

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN USTVARJALNOST

ADULT EDUCATION AND CREATIVITY

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.042.2 UDC 37.042.2
DESKRIPTORJI: obrazovanje odraslih, stvaralaštvo, motivacija
DESCRIPTORS: adult education, creativity, motivation
POVZETEK - U suvremenom društvu, kao što je poznato, odgoj i obrazovanje uz znanost predstavljaju najvažniju infrastrukturnu djelatnost. Obrazovanost djelatnog stanovništva bitna je sastavnica kvalitete ‘ljudskog kapitala’ koji presudno uvjetuje smjer i tempo nacionalnog razvoja. Stoga se danas bogatom smatra zemlja koja ima kvalitetan ljudski potencijal i optimalno ga iskorištava. Stvaralaštvo je danas moderna i aktualna društvena tema, te stoga i dio cjeloživotnog učenja i obrazovanja. S obzirom da je obrazovanje odraslih integralni dio cjelovitog sistema odgoja i obrazovanja te predstavlja najdužu fazu cjeloživotnog učenja i obrazovanja i u tom je segmentu potrebno voditi računa o stvaralaštvu. Mnogi se odrasli obrazuju radi stjecanja novih znanja koja bi im omogućila bolju materijalnu egzistenciju, a time i bolji život. Nova znanja i iskustva koja stječu uglavnom su usko vezana uz njihove interese. Stvaralaštvo je područje koje je vezano uz interese mnogih ljudi tako da je i obrazovanje za stvaralaštvo odraslih dosta prisutno i to kao dio mnogih obrazovnih programa, gdje je ono samo jedan od niza zadataka ili u okviru mnogih tečajeva, seminara, radionica ili pak kao sastavni dio programa nekih udruga. ABSTRACT - As well-known, upbringing and education, together with science, represent the most important infrastructural activity in modern society.Education of working population is a relevant part of the quality of ‘human capital’ which crucialy conditions the direction and pace of national development. Therefore today, a country is considered rich if it has top quality human potential and uses it optimally. Creative work is a mo-dern and up-to-date social topic today and represents a part of lifetime learning and education. Adult education is an integral part of educational and upbringing system as a whole and it represents the longest phase of lifetime learning and education, therefore, this segment should also be taken into account. Many adults educate themselves in order to gain new know-ledge which would enhance their material existence and enable them a better life. New knowledge and skills which are gained are mostly closely linked to their interests. Creative work is a field that captures attention of many, so education of adults for creative work is well-spread as a part of many educational programmes, where it represents only one of many tasks; or within different courses, seminars, work-shops or even as an integral part of some associations' programmes.

Dr. Breda Kroflič

ŠTUDIJ PRIMERA KOT METODA PREUČEVANJA VPRAŠANJ NADARJENOSTI IN USPOSABLJANJA ZA DELO Z NADARJENIMI

CASE STUDY AS A METHOD OF STUDYING GIFTEDNESS AND TRAINING FOR WORKING WITH THE GIFTED

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.037:371.12 UDC 37.037:371.12
DESKRIPTORJI: kvalitativna analiza, študija primera, preučevanje nadarjenosti
DESCRIPTORS: qualitative analysis, case study, studying giftedness
POVZETEK - V prispevku predstavljam pristop k preučevanju vprašanj nadarjenosti s pomočjo metode študija primera. Na ta način sem zbrala in analizirala spomine odraslih oseb na težave, ki so jih doživljali kot izjemni (nadarjeni) otroci. V vzorcu je 10 oseb v starosti 25-40 let različnih poklicev, študentk podiplomskega študija, udeleženk seminarja na temo ‘Izjemno nadarjeni otroci in mladostniki - preprečevanje vzgojne problematike s celostnimi pristopi’. V pričujočo študijo so bile izbrane osebe oziroma njihovi eseji, v katerih so zapisana doživetja iz lastnega otroštva in refleksija na seminarsko delavnico. Kvalitativna analiza študije primerov je pokazala, da je v nadarjenih odraslih osebah še vedno prisotna trauma, ki so jo doživljali v otroštvu kot ‘drugačni’. Deloma odkriti ali pa neodkriti nadarjeni so trpeli predvsem zaradi težav v psiho-socialni integraciji. Nihče jim pri tem ni bil zmožen pomagati. Žal praksa kaže, da tudi danes vzgojitelji in učitelji še niso primerno usposobljeni za celosten pristop. ABSTRACT - The article presents a case study as a possible approach to the study of giftedness. I collected and analysed the memories of adults about the difficulties they experienced as exceptional (gifted) children. The sample includes 10 persons, aged from 25-40 years of different professions: students of post-graduate studies, participants of the seminar entitled ‘Exceptionally gifted children and youth - prevention of educational problems on hand of a holistic approach’. The study dealt with the persons and their essays in which they described their childhood experiences and reflections about the workshop. The qualitative analysis of the study cases shows that the traumatic childhood experiences of having been ‘different’ are still very much alive. Partly identified and partly unidentified, these people suffered, mainly because of their difficulties in psycho-social integration. There was nobody to help them. Unfortunately, the practice reveals that even today pre-school teachers and teachers are still not sufficiently prepared for a successful approach to the issue.

Karolira Strehar

VODITELJSKE SPOSOBNOSTI PREDSEDNIKOV ŠOLSKIH OTROŠKIH PARLAMENTOV

LEADERSHIP QUALITIES OF PRESIDENTS OF SCHOOL CHILDREN'S PARLIAMENTS

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 65.012.4:37.042.2:37.014.553 UDC 65.012.4:37.042.2:37.014.553
DESKRIPTORJI: vodstvene sposobnosti, šolski otroški parlament, vodenje, osebnostne lastnosti
DESCRIPTORS: leadership qualities, school children parliament, leadership, personal qualities
POVZETEK - Zaradi družbenih sprememb in nastalih novih potreb je čedalje bolj pomembno odkrivanje in delo z nadarjenimi otroki. Že v šolskem obdobju je potrebno odkrivati in spodbujati k razvoju tudi učence z voditeljskimi sposobnostmi. Šolski otroški parlament daje možnost razvoja takim učencem. V nalogi ugotavljam značilnosti učencev predsednikov otroških parlamentov v Ljubljani in okolici: odličnjaki, pretežno deklice, skoraj polovica je identificiranih nadarjenih učencev, med vrstniki so priljubljeni, s trdnimi moralnimi načeli, samozavestni, z visokimi pričakovanji do sebe in drugih, spretni v opredeljevanju in reševanju problemov, radi sodelujejo s sošolci in usmerjajo njihovo dejavnost. Nadarjene prekašajo nenadarjeni v prizadevnosti, odgovornosti, delavnosti, v upoštevanju mnenj ter strpnosti do drugih. ABSTRACT - Due to social changes and the needs of new times, the identification and work with gifted children is becoming increasingly important. It is necessary to identify children with leadership qualities and encourage their development already during the school period. The schoolchildren's parliament offers possibilities of deve-lopment for these children. The paper tries to establish the qualities of the presidents of children's parliaments in Ljubljana and in the suburbs. These students, predo-minantly girls, have excellent school record, almost half of them have been identified as gifted, they are popular with their peers, have strong moral values, are self-confident, have high expectations of themselves as well as of others, are skilled in identifying and solving problems like working together with their schoolmates and guiding their activities. The gifted are surpassed by the non-gifted in their zeal, responsibility, diligence, in taking into consideration the opinions of others and in their tolerance towards them.