2008 - LETNIK 23
POVZETKI ŠTEVILKE 2

Dr. Bogomir Novak, mag. Andrej Pavletič

ISKANJE SMISLA IZOBRAŽEVANJA V DOBI TEHNIKE

SEEKING THE MEANING OF EDUCATION IN THE AGE OF TECHNOLOGY

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 37.01 UDC 37.01
DESKRIPTORJI: izobraževanje, vzgoja, osmišljujoče mišljenje, bivanjska praznota, smisel bivanja, novoveška znanost, bistvo tehnike
DESCRIPTORS: education, thinking, which gives people meaning, existential emptiness, meaning of existence, essence of technology
POVZETEK - Članek tematizira današnjo dobo ambivalentnih učinkov tehnike kot dobo (dez) orientacij. V prvem delu se osredotočava na značilnosti metafizike, ki ima svoj iztek v novoveški znanosti. Pri tem predstavljava Heideggrovo kritiko tehnike in Finkovo razumevanje izobrazbe. V drugem delu avtorja skušava pokazati, da je vloga učitelja kot osmišljevalca znanja pomembnejša in težja kot vloga prenašalca. Ker učenci nimajo osmišljenega znanja, njihovo znanje tudi ni trajno. Zaradi racionalne organiziranosti javna šola tudi omejuje kozmični stik, osebnostni razvoj, razvoj duhovnega kapitala, izkušenjsko učenje, modrost itn. Pri iskanju smisla v šoli se opirava na humanistične mislece, kot so Fromm, Frankl in Krishnamurti. Ti so poudarjali pomen duhovneintuitivne razsežnosti bivanja, ki je pa v javni šoli zanemarjena. Upoštevajo pa jo konfesionalne šole, waldorfska šola in šole s poslanstvom. ABSTRACT - The article deals with the modern age of ambivalent technology effects as the age of (dis)orientations. In the first part, the authors focus on the characteristics of metaphysics. In this context, they also present Heidegger's critique of technology and Fink 's understanding of education. In the second part, the authors try to show that the teacher's role as a person who gives meaning to knowledge is more important and harder than the role of a transmitter. Since students do not give meaning to knowledge, their knowledge is not long-term. Due to rational organization public schools restrict cosmic contact, personal development, spiritual capital development, experiential learning, wisdom etc. In seeking meaning in schools, we rely upon humanist philosophers, such as Fromm, Frankl and Krishnamurti.

Dr. Jasmina Starc, dr. Marjan Blažič

VSEBINE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV

CONTENT NEEDS ASSESSMENT IN TRAINING AND EDUCATION OF MANAGEMENT

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 377:005 UDC 377:005
DESKRIPTORJI: managers, management career, education, training, learning content
DESCRIPTORS: menedžer, menedžerska kariera, izobraževanje, usposabljanje, učne vsebine
POVZETEK - V praksi so se na področju razvoja menedžerskih kadrov razvili in uveljavili različni sistemi. Naložba v razvoj menedžerjev pomeni dolgoročno investicijo, katere koristi so v veliki meri odvisne od ustreznosti programov izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja menedžerskih kadrov. V prispevku obravnavamo vsebine menedžerskega usposabljanja in izobraževanja. V osrednjem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila opravljena na vzorcu 353 višjih in srednjih menedžerjev. Anketiranci so v raziskavi ocenjevali 23 učnih tem. Kot najbolj pomembne so respondentje ocenili finančni menedžment, računalništvo, znanje tujega jezika, produkcijski/operativni menedžment, kot najmanj pomembne pa so ocenili strateško vodenje podjetja, svetovno, evropsko in nacionalno pravo, politiko ter komunikacijske veščine. ABSTRACT - In practice various systems have been developed and implemented in the area of developing management personnel. Investing in management development is a long-term investment whereby the advantages are dependent upon the adequacy and suitability of educational and training programs of management personnel. This article studies the learning content areas in the education and training of management. The central part of the article presents the results of a study that was conducted on a sample size of 353 top-level and middle-level managers. Respondents were asked to assess 23 learning content areas. As most important learning areas, the respondents ranked financial management, accounting, knowledge of a foreign language, and production/operative management. The least important were assessed in the areas of strategic management of a company, global, European, and national law and policy as well as communication skills.

Dr. Ivan Ferbežer

HUMANISTIČNA PERSPEKTIVA IZOBRAŽEVANJA NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCEV

HUMANISTIC PERSPECTIVE OF EDUCATION OF GIFTED AND TALENTED PUPILS

Pregledni znanstveni članek Author review
UDK 371.2:373 UDC 371.2:373
DESKRIPTORJI: izobraževanje nadarjenih učencev, individualizacija ter diferenciacija pouka in učenja nadarjenih
DESCRIPTORS: education of gifted and talented pupils, individualisation and differentiation of teaching and learning gifted and talented pupils
POVZETEK - Humanistična psihologija kot široko gibanje v Evropi in ZDA pristopa k izobraževanju nadarjenih in talentiranih s holistične in globalne perspektive. Njihov interes je v glavnem usmerjen na vprašanje, kako razvijati kreativne potenciale nadarjenih učencev. Zanimivo novost, ki jo predstavlja "tretja sila" v psihologiji, je iskanje možnosti prispevka talentov družbi in razvijanje osebnostnih potez v širšem smislu. Holistični poudarki humanistične psihologije spodbujajo preučevanje temeljnih potreb samouresničitve, ki obstaja univerzalno pri vsakem človeškem bitju. Humanistično usmerjeni psihologi in pedagogi priporočajo globalni kurikulum, v katerem se visoko ceni čustveno-socialno oblikovanje namesto dosedanjega pretežno kognitivnega razvoja pri nadarjenih in talentiranih učencih. Kognitivno storilnostno motivacijo nadarjenih in talentiranih bi v humanistični perspektivi morali nadgraditi s fenomenološko notranjo motivacijo tudi v slovenskem šolskem sistemu. ABSTRACT - Humanistic psychology is a wide movement in the USA and in Europe approaching to the education of gifted and talented pupils from the holistic and global perspective. Their interest is mainly focused on the question how to develop creative potentials of gifted and talented pupils. An interesting new approach represented by the "third force" in psychology is searching for possibilities of talent contribution to the society and developing personal features in wider sense. Holistic emphasis of humanistic psychology encourages researches of basic needs for self-realisation which is universal to every human being. Humanistically oriented psychologists and teachers recommend global curriculum where emotional social formation is highly valued instead of mainly cognitive development of gifted and talented pupils, which has been appreciated until now. Cognitive efficiency motivation of gifted and talented should be upgraded with phenomenological inner motivation in Slovene school system as well.

Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec, Maja Kreslin

KRITERIJI USTREZNOSTI REVIJ ZA PREDŠOLSKE OTROKE

CRITERIA FOR SUITABILITY OF MAGAZINES FOR PRE-SCHOOL CHILDREN

Pregledni znanstveni članek Author review
UDK 371.671 UDC 371.671
DESKRIPTORJI: predšolski otrok, revija za otroke, kriteriji ustreznosti
DESCRIPTORS: pre-school child, children's magazine, suitability criteria
POVZETEK - Uvodnemu razmišljanju o nujnosti vrednotenja revij za predšolske otroke sledi predstavljanje metodološke poti opredelitve kriterijev vrednotenja ustreznosti le-teh. Osrednjo pozornost namenjamo podrobni predstavitvi naslednjih kriterijev: velikost in oblika uporabljene pisave (črk) v reviji, slike in risbe oziroma likovna podoba revije ter vsebinska tematika, ki jo razdelimo na leposlovna in poučna besedila, mejne žanre med leposlovnimi in poučnimi besedili, učenje spretnosti in razvijanje ustvarjalnosti ter miselne naloge. Opozorimo tudi na pomen priloge za starše in prisotnost reklam v revijah za otroke. ABSTRACT - The beginning of the article deals with the importance of the evaluation of preschool children's magazines, followed by the presentation of the methodology for defining the suitability criteria for these magazines. The main focus is on the detailed introduction of the following criteria: size and shape of fonts used in the magazine, drawings and pictures e.g. graphical layout of the magazines, topics, which are divided into fiction texts, instructive texts, a mixture of fiction and instructive texts, learning different skills, creativity development and mental exercises. The importance of the parents' guide and the presence of advertisements in children's magazines are addressed as well.

Dr. Marija Javornik Krečič, dr. Milena Ivanuš Grmek, dr. Tina Vršnik Perše

DIDAKTIČNOMETODIČNE ZNAČILNOSTI POUKA V SPLOŠNIH GIMNAZIJAH

DIDACTIC AND METHODICAL CHARACTERISTICS OF EDUCATION IN GENERAL UPPER SECONDARY SCHOOLS

Pregledni znanstveni članek Author review
UDK 373.5 UDC 373.5
DESKRIPTORJI: splošna gimnazija, didaktične in metodične značilnosti pouka, obravnava nove učne snovi, aktivnost dijakov, učiteljevo ravnanje
DESCRIPTORS: general upper secondary school, didactic and methodical characteristics of education, dealing with new educational material, pupils' activity, teacher's handling
POVZETEK - V prispevku prikažemo rezultate empirične raziskave, ki osvetljujejo izvajanje gimnazijskega programa v 29 od vseh 56 slovenskih splošnih gimnazijah. Raziskava je bila opravljena v okviru evalvacijske študije na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani Evalvacija gimnazijskega izobraževanja z vidika obsežnosti učnih načrtov, povezanosti znanja in zastopanosti ciljev. Vzorec raziskave, opravljene v januarju in februarju 2006, je predstavljalo 420 gimnazijskih učiteljev različnih predmetnih področji ter 3.104 dijaki. Osnovno raziskovalno vprašanje je bilo, kako poteka pouk v gimnaziji v posameznih fazah pouka: pri pripravi, obravnavi in pri ocenjevanju znanja. V prispevku se bomo osredotočili na središčno učno stopnjo - torej obravnavo nove učne snovi - in prikazali, ali lahko glede na didaktičnometodične značilnosti pouka govorimo o uveljavljanju nove učne kulture v gimnaziji. ABSTRACT - The article presents the results of an empirical research highlighting upper secondary school programme implementation in 29 from a total of 56 Slovenian general upper secondary schools. The sample for the research carried out in January 2006 was comprised of 420 upper secondary school teachers covering different subject fields and 3.104 students. The basic research question was how individual phases of upper secondary school education are organized: preparation, dealing with educational material and knowledge evaluation. The authors of the article focused on the middle educational phase - dealing with a new educational material - and showed that in the light of didactic and methodical characteristics of education we could talk about the introduction of a new education culture in upper secondary schools.

Dr. Irena Kosi Ulbl

MATEMATIČNI SPREHOD - MODEL NEKOVENCIONALNEGA POUKA MATEMATIKE

MATHEMATICAL WALK - MODEL OF UNCONVENTIONAL MATHEMATICS EDUCATION

Pregledni znanstveni članek Author review
UDK 372.851 UDC 372.851
DESKRIPTORJI: matematika, pouk matematike izven učilnice, matematika kot orodje v vsakdanjem življenju, korelacija matematike z drugimi predmetnimi področji
DESCRIPTORS: mathematics, mathematics education outside the classroom, mathematics as a tool in everyday life, correlation of mathematics with other areas of education
POVZETEK - V prispevku opisujemo model nekonvencionalnega pouka matematike, ki ga realiziramo v obliki matematičnega sprehoda - poučevanja in učenja matematike izven učilnice. Ta oblika izobraževanja omogoča učencem, da na neposreden in prijeten način odkrijejo prisotnost matematike v okolju, kjer živijo, in njeno uporabno vrednost v vsakdanjem življenju. Empirični podatki kažejo, da je taka oblika pouka pozitivno sprejeta med študenti - bodočimi učitelji razrednega pouka. Ugotavljamo pa, da je za kvalitetno pripravo in izvedbo matematičnega sprehoda potrebno strokovno znanje (matematika, specialna didaktika), poznavanje okolja, kjer bo sprehod potekal, upoštevanje korelacij matematike z drugimi predmetnimi področji in ne nazadnje izkušnje, ki si jih študenti pridobijo z aktivnim sodelovanjem v izvajanju podobnih aktivnosti. ABSTRACT - The article describes an example of unconventional mathematics education - a mathematical walk, which is a way of teaching and learning mathematics outside the classroom. This method of education enables pupils to discover mathematics in their everyday environment and to find its useful value in everyday life. The empirical data show that this form of teaching mathematics is well accepted among students - the future teachers in primary schools (grades 1 to 5). However, we realize that optimal preparation and implementation of mathematical walk is based on thorough knowledge of elementary mathematics and special didactics as well as consideration of correlations of mathematics with other educational areas. The choice of an appropriate environment for walking and experiences which students acquire through active participation in performing such activities are also important.

Dr. Slavica Čepon

POMEN IZGUBE/OBRABE SPLOŠNE ANGLEŠČINE ZA POUČEVANJE/UČENJE POSLOVNE ANGLEŠČINE

THE MEANING OF GENERAL ENGLISH LOSS/ATTRITION FOR TEACHING/LEARNING BUSINESS ENGLISH

Pregledni znanstveni članek Author review
UDK 371.3:811.111 UDC 371.3:811.111
DESKRIPTORJI: poučevanje/učenje poslovne angleščine, analiza potreb, izguba/obraba splošne angleščine, triangulacija virov in metod
DESCRIPTORS: teaching/learning business English, needs analysis, general English loss/attrition, triangulation of sources and methods
POVZETEK - V prispevku poudarimo pomen neprekinjenega učenja tujega jezika (TJ) v slovensko govorečem jezikovnem okolju in škodljivost daljših obdobij nerabe TJ. Obdobje nerabe splošne angleščine opišemo kot eno poglavitnih ovir na poznejši poti poučevanja/učenja poslovne angleščine (PA), saj je dobro in ne okrnjeno znanje splošne angleščine temelj, na katerem gradimo znanje PA. V članku navajamo dokaze o začetkih procesov izgube/obrabe splošne angleščine pri učencih PA oziroma študentih ekonomije. Podatke o njihovih jezikovnih potrebah smo za pričujoči članek pridobili z opravljanjem več vrst analiz potreb, o izsledkih katerih poroča članek v nadaljevanju. Analize potreb so bile opravljene, da ugotovimo pomen poučevanja/učenja PA za prihodnje strokovne in profesionalne namene v slovenskem jezikovnem okolju pri bodočih ekonomistih, da preverimo njihovo trenutno znanje splošne in PA ter subjektivne potrebe, želje in pričakovanja glede poučevanja/učenja PA, obenem pa tudi dobimo vpogled v njihove učne potrebe, strategije in učne stile. ABSTRACT - The article summarizes some of the findings of a large-scale study of the language needs of economics students. It focuses more on the rationale behind it than on the steps taken while carrying out the research. This rationale relates to the lengthy period of general English (GE) disuse during economics students' first year of undergraduate study (i.e. before they become business English (BE) students in the second year). The article presents evidence for the GE attrition processes that slowly set in and are deemed to be particularly detrimental to the economics students of BE. The article also reports findings of various needs analyses of economics students' language needs. It concludes with a discussion on the implications of findings for planning the faculty's (business) English curriculum. Likely benefits are the following: combating language attrition, easing the transition from GE to BE study (i.e., for both teaching and learning), and, above all, enabling continuity in foreign language study.

Mag. Mateja Petrovič

DELO Z BESEDILI IN USVAJANJE BESEDIŠČA PRI POUKU ANGLEŠČINE KOT STROKOVNEGA JEZIKA

WORK WITH TEXTS AND LEXICAL ACQUISITION IN ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE

Pregledni znanstveni članek Author review
UDK 37.02:811.111 UDC 37.02:811.111
DESKRIPTORJI: strokovni jezik, strategije branja, leksikalni pristop, jezikovni koščki, kolokacije, Levenov preizkus, t-preizkus, analiza variance
DESCRIPTORS: English for specific purposes, reading strategies, lexical approach, lexical chunks, collocations, Leven's test, t-test, equality of variances
POVZETEK - Prispevek je razdeljen na dva dela, teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je kratko predstavljen način dela z besedili ob uporaba strategij branja in leksikalnega pristopa pri pouku angleščine kot strokovnega jezika. V empiričnem delu ugotavljamo, ali obstajajo razlike v pogostosti uporabe različnih strategij branja, priprave gradiv in ohranjanja avtentičnosti, uporabe prvin leksikalnega pristopa glede na različno število let poučevanja angleščine kot strokovnega jezika, udeležbo na seminarjih ter uporabo leksikalnega pristopa pri pouku. Iz rezultatov je tudi razvidno, da učitelji angleščine kot strokovnega jezika pri delu z avtentičnimi, strokovnimi besedili in njihovi pripravi občasno premalo upoštevajo priporočila strokovnjakov s področja poučevanja angleščine kot strokovnega jezika. ABSTRACT - The article is divided into two parts, theoretical and empirical. Working with ESP texts, reading strategies and lexical approach are presented in the theoretical part. The empirical part aims to establish possible differences in the frequency of application of different reading strategies, material preparation, authenticity preservation and lexical approach implementation in relation to the period of teaching ESP, participation in seminars and application of lexical approach in classes. The data analysis did not confirm the given hypotheses. The results have also shown that the ESP experts' recommendations are occasionally not considered enough by ESP teachers when working with authentic expert texts and creating their own materials.