1994 - LETNIK 9
POVZETKI ŠTEVILKE 4-5

Dr. Milica Bergant

ČLOVEKOVE PRAVICE OTROKA TER VPRAŠANJA REPRESIVNE IN PERMISIVNE VZGOJE ŠOLARJEV

HUMAN RIGHTS OF THE CHILD AND THE QUESTION OF REPRESSIVE AND PERMISSIVE EDUCATION

UDK 342.7-053.2:37.013 UDC 342.7-053.2:37.013
DESKRIPTORJI: otrokove pravice, represivna vzgoja, permisivna vzgoja
DESCRIPTORS: child rights, repressive education, permissive education
POVZETEK - Avtorica razpravlja v članku o otrokovih pravicah z vidika represivne in permisivne vzgoje, ki sta vezani na določene kulturne in gospodarske (politične) razmere določene družbe. Poseben poudarek posveča Deklaraciji o človekovih pravicah in svoboščinah otrok. Analizira stanje na tem področju v svetu in pri tem ugotavlja, da se danes deklaracija pogosto krši. ABSTRACT - The article discusses child rights from the aspect of repressive and permissive education, which is closely linked with specific cultural and economic (political) conditions of a society, and emphasizes the Declaration of Human Rights and Liberties of Children. From the analysis of the world situation in this area the authoress claims that the declaration is often violated.

Dr. France Strmčnik

PROBLEMSKA UČNA INOVACIJA IN HEVRISTIČNI POUK

PROBLEM LEARNING INNOVATION AND HEURISTIC INSTRUCTION

UDK 37.036 UDC 37.036
DESKRIPTORJI: problemska učna inovacija, reševanje problemov, hevristični pouk
DESCRIPTORS: problem learning innovation, problem solving, heuristic instruction
POVZETEK - Avtor v članku išče odgovore na vprašanja, kam uvrstiti problemsko učno inovacijo in kako jo poimenovati. Ugotavlja, da jo včasih lahko uvrstimo med učna načela, drugič pa med učne metode. Problemsko orientirani pouk pogosto povezujejo tudi z odkrivajočim ali hevrističnim učenjem in poukom, ki mu avtor namenja osrednji del svoje razprave. ABSTRACT - The article tries to answer the question about where to place the problem learning innovation and how to name it. It can sometimes be considered as a teaching principle, while at other times it is considered to be a teaching method. Problem oriented instruction is frequently associated with the discovery or heuristic approach, which is the central topic of the article.

Dr. France Žagar

PISANJE RAZLIČNIH VRST BESEDIL V ŠOLAH Z ANGLEŠKIM JEZIKOM

WRITING VARIOUS KINDS OF TEXTS IN ENGLISH SPEAKING SCHOOLS

UDK 372.880 UDC 372.880
DESKRIPTORJI: sporočanje, sebni in stvarni spisi
DESCRIPTORS: communication, personal and factual texts
POVZETEK - V slovenskih šolah smo se do nedavnega pri gojenju sporočanja opirali na hrvaške, srbske, češke, nemške ali italijanske didaktike maternega jezika. Zadnje čase pa so nam čedalje bolj vzor šole z angleškim jezikom. Vneto razpravljamo o testiranju te ali one učne snovi, pisanju esejev, eksternem preverjanju sposobnosti in znanja ipd. Vse preveč diskutiramo o dosežkih, ki so jih pri kontroli sposobnosti ali znanja zmožni ali nezmožni slovenski učenci; premalo pa se zanimamo, na kakšne načine v šolah z angleškim jezikom gojijo sporočanje. Avtor predstavlja, kako pišejo spise (compositions) učenci od petega do petnajstega leta starosti po šolah v Veliki Britaniji, Kanadi, Združenih državah Amerike in v Avstraliji. ABSTRACT - Fostering communication Slovene schools have up to now relied on the Croatian, Serbian, Czech, German or Italian didactics of mother tongue. Lately English speaking schools have been setting the example. So we speak about testing certain subject matter, writing essays, then about external knowledge and ability assessment etc. The achievement shown, when able or less able pupils are being tested for ability or knowledge, is discussed far too much while far too little interest is shown for the ways English speaking schools foster communication. The author presents the writing of compositions by 5 to 15 year old pupils throughout the schools in Great Britain, Canada, USA and Australia.

Ksenija Pečnik

POSKUS CELOSTNE OBRAVNAVE LEPOSLOVNEGA BESEDILA PRI POUKU SLOVENSKEGA JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI

HOLISTIC APPROACH TO LITERARY TEXT IN A SLOVENE LESSON AT PRIMARY SCHOOL LEVEL

UDK 372.880.863 UDC 372.880.863
DESKRIPTORJI: celostna obravnava, ljudsko slovstvo, učne etape
DESCRIPTORS: holistic approach, national literature, learning stages
POVZETEK - Avtorica predstavlja primer metodične zasnove celostne obravnave učne enote Pegam in Lambergar, ki ga pri slovenskem jeziku v 6. razredu osnovne šole obravnavamo v okviru učne teme ljudsko slovstvo. Model obravnave vključuje ob obravnavi leposlovnega besedila ponavljanje, utrjevanje, urjenje in usvojeno znanje iz glasoslovja, pravorečja, skladnje, besedoslovja in sporočanja. ABSTRACT - The article presents an example of a methodological concept concerning the holistic approach to the teaching unit Pegam and Lambergar, which is part of the subject matter of national literature and is taught as part of the Slovene lesson in the 6th grade of primary school. The approach includes work on the text, review work, consolidation, practice and the acquisition of the knowledge of phonetics, word study, structure and communication.

Dr. Alojzija Židan

DIDAKTIČNA IZPELJAVA DRUŽBOSLOVNIH VSEBIN "HIERARHIJA MORALNIH VREDNOT"

DIDACTIC PRESENTATION OF SOCIAL STUDIES CONTENT "HIERARCHY OF MORAL VALUES"

UDK 17.03 UDC 17.03
DESKRIPTORJI: moralne vrednote, norme, subjektivnost, etika
DESCRIPTORS: moral values, norms, subjectivity, ethics
POVZETEK - V prispevku avtorica razmišlja o možnih uporabnih didaktičnih poteh za posredovanje vsebin učencev z naslovom "Hierarhija moralnih vrednot". Učenec je lahko sprejemnik navedenih vsebin pri predmetnem področju sociologija. Avtorica je v prispevku zagovornica uporabe problemskega didaktičnega delovnega pristopa. Sodi, da vsebine ne smejo biti didaktizirane tako, da bi bile vsiljevalke vrednot učencem. Nasprotno. Učenca morajo navajati na življenjsko iskanje ter uresničevanje moralnega. To pa žal dobiva danes v novih, izrazito spremenjenih družbenih okoliščinah, še vse prevečkrat izraz in učinke nemoralnosti. ABSTRACT - The article discusses a didactical approach to presenting the topic of "hierarchy of moral values" within the subject of sociology. The authoress advocates the use of the problem approach. She believes subject matter should not impose values on the pupils. On the contrary, the pupil should be guided to search for and live the moral values. Due to the new and explicitly changed social circumstances this unfortunately too frequently carries the expression and effects of immorality.

Dr. Amand Papotnik

STRATEGIJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU TEHNIŠKIH STROK

STRATEGIES OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN THE FIELD OF TECHNICAL KNOWLEDGE

UDK 372.862 UDC 372.862
DESKRIPTORJI: delovni sistem, delovne sposobnosti, ergodidaktična redukcija delovnega sistema, strategije vzgojno-izobraževalnega dela, delovna naloga, konstrukcijska naloga, tehnološki preizkusi, razstavljanje, analiza in sestavljanje tehničnega predmeta, projektna naloga, metoda štirih stopenj
DESCRIPTORS: work system, abilities to work, ergodidactic reduction of work system, strategies of educational activity, work task, construction task, technological tests, dismantlement, analysis and assembly of a technical object, project work, 4-stage method
POVZETEK - V prispevku so prikazane strategije vzgojno- izobraževalnega dela, ki jih je možno uporabiti pri pouku tehnične vzgoje v osnovni šoli, pri STROKovno-teoretičnih predmetih in praktičnem pouku v različnih programih in smereh poklicnega in srednjega tehničnega izobraževanja.
Ob prikazanih strategijah so tudi temeljni poudarki o možnostih uporabe. Nakazana pa je tudi metodologija za izbiro ustrezne (optimalne) strategije, pri čemer so nanizani dejavniki, sestavine in kategorije, ki vplivajo na odločitev o izboru strategije, ki je lahko eden izmed pogojev za kakovostno uresničitev načrtovanih namer vzgojno-izobraževalnega procesa.
ABSTRACT - The article deals with strategies of educational work which can be applied in lessons of technical education in primary school, in technical and/or theoretical subjects and practical lessons in different programmes and orientations of vocational and secondary technical education.
In addition to the presented strategies emphasis is also given to the possibilities of their application. A word or two is then dedicatied to the methodology of choosing a proper (optimal) strategy i.e. by enumerating factors, components and categories that influence the decision about the choice of strategy which can attribute to the successful accomplishment of (planned) educational goals.

Dr. Dolfe Rajtmajer

ANALIZA KVALITATIVNIH GIBOV

ANALYSIS OF QUALITATIVE MOVEMENTS

UDK 37.037.1 UDC 37.037.1
DESKRIPTORJI: struktura gibanja, inštrumentalni, kvantitativni in kvalitativni gibi
DESCRIPTORS: movement structure, instrumental, quantitative, qualitative movements
POVZETEK - V študiji predstavljamo model strukture gibanja človeka. Gibanje delimo v inštrumentalne, kvantitativne in kvalitativne gibe. Slednje delimo naprej v pet kategorij: 1. Gib kot doživetje sebe, 2. gib kot doživetje oblik, 3. ekspresijski gib, 4. komunikacijski gib in 5. simbolični gib.
Namen študije je omogočiti pedagogom, ki skrbijo za gibalno- športno in plesno vzgojo otrok, vpogled v realiteto in cilje kvalitativnih gibov. Predvsem želimo spodbuditi izbiro takšnih vsebin, gibalnih sredstev, ki spodbujajo estetsko doživljanje otrok in ki pripomorejo k razvijanju sposobnosti ekspresije in komunikacije preko govorice telesa.
ABSTRACT - The study presents a model of the movement structure of the human being. Movement can be divided into instrumental, quantitative and qualitative movements. The latter can be further divided into five categories: 1. Movement as experience of oneself; 2. Movement as experience of forms; 3. Expressive movement; 4. Communicative movement; 5. Symbolic movement.
The purpose of the study was to enable the sport and dance teacher to gain an insight into the reality and aims of qualitative movements. We would above all like to encourage the use of such subject matter and movement tools that foster esthetic experience in children and help to develop expression and communication through body language.

Dr. Jana Bezenšek

POMEN SMUČANJA V AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA DRUŽINE

SKIING AS AN ACTIVITY IN FAMILY LEISURE TIME

UDK 379.84 UDC 379.84
DESKRIPTORJI: družina, prosti čas, ekonomika, kvaliteta in organiziranost prostega časa, smučanje.
DESCRIPTORS: family, leisure time, economics, quality and organisation of leisure time, skiing
POVZETEK - Članek poskuša odgovoriti na vprašanje, ali (in kako dolgo še) je alpsko smučanje v Sloveniji ne-le nacionalni, ampak (predvsem) tudi družinski šport prostega časa. Po rekonstrukciji nekaterih specifičnih razvojnih obdobij v družini z otroki pa tudi kritično pretrese njihove medsebojne vloge. Opozarja, da vplivi globalne ekonomske družbene situacije puščajo globlje sledi, kot bi si to želeli, tudi v družinskih razmerjih; še posebej na kvaliteto in obseg preživljanja prostega časa družine. ABSTRACT - The article tries to answer the question whether (and how long) Alpine skiing in Slovenia has not only been a national but (before most) also a family sport. Reconstructing some specific developmental periods in the family with children it also critically examines interpersonal relationships within the family. It warns about the impact of the global economic situation, which seems to leave deper imprints in family relationships than we would wish for; especially with regard to the quality and the extent of family leisure time.

Dr. Ivan Ferbežer

CILJI UČITELJEVEGA OPAZOVALNEGA ŠTUDIJA NADARJENIH OTROK

GOAL OF TEACHER'S OBSERVATION STUDY OF GIFTED CHILDREN

UDK 374.3:371.3 UDC 374.3:371.3
DESKRIPTORJI: nadarjeni otrok, opazovalni študij, identifikacijski proces
DESCRIPTORS: gifted children, observation study, identification
POVZETEK - Poznavanje nadarjenih otrok je osnova za uspešno delo z njimi. Usmerjanje učiteljev v opazovalni študij nadarjenih otrok deluje spodbujevalno na kvaliteto pedagoškega dela. Ta koncipirani učiteljev opazovalni študij uresničuje zahteve po individualizaciji, diferenciaciji in dokumentaciji razvoja otrok. Učite-ljev opazovalni študij nadarjenih otrok zvišuje odnose med učenci in učitelji, pomaga ustrezneje načrtovati učno delo, odkriva izobraževalne potrebe talentov, veča skrb za mentalno zdravje, izboljšuje ocenjevanje nadarjenih otrok, v šoli pa omogoča horizontalno in vertikalno mobilnost talentov ter "radiacijo odličnosti". ABSTRACT - The basis for successful educational work with gifted pupils is to really know them. Encouraging teachers to watch over the education of gifted pupils can improve the quality of pedagogical work. Our concept of teacher's observation study of gifted children fulfills the need for individualisation, differentiation and documentation of children's development. Teacher's observation study of gifted children raises teacher's reputation among the children, parents and public, deepens teacher-pupil relationships, helps planning educational work, reveals educational needs of gifted children and enables vertical and horizontal mobility of talents and "radiation of excellence" in school.

Mag. Breda Kroflič

NADARJENI OTROCI V VRTCU

GIFTED CHILDREN IN KINDERGARTEN

UDK 372.36 UDC 372.36
DESKRIPTORJI: nadarjeni otrok, ustvarjalnost, vrtec
DESCRIPTORS: gifted child, creativity, kindergarten
POVZETEK - Prispevek predstavlja problematiko nadarjenosti s poudarkom na vprašanjih vzgojnega dela z nadarjenimi otroki v predšolski dobi. Avtorica prispevka se opira na ugotovitve, zbrane v nedavno izišlem mednarodnem priročniku o nadarjenosti, ki so ga izdali K. A. Heller, F. J. Moenks in A. H. Passow. Prispevek povzema ugotovitve uvodničarja tega priročnika, H. Gardnerja in številnih sodelavcev ter drugih raziskovalcev, da je nadarjenost interakcija danes že potrjene nevrofiziološke fizične osnove ter družinskih in drugih dejavnikov okolja. Kaže se v značilnih lastnostih nadarjenih otrok in odraslih ter v njihovi izjemni dejavnosti na različnih področjih. Prispevek obravnava načine odkrivanja in vzgajanja teh nadarjenih otrok v različnih deželah po svetu in tudi evalvacijo učinkov. V sklepnem delu je predstavljena problematika dela z nadarjenimi malimi otroki v slovenski predšolski vzgoji in vprašanja usposabljanja vzgojiteljic in vzgojiteljev za to delo. V svetu in pri nas so še mnoga odprta vprašanja, kako odkrivati, vzgajati ter tudi ustrezno socialno integrirati nadarjene otroke in kako zadovoljevati njihove posebne potrebe v korist njih samih in človeštva. ABSTRACT - In the paper the questions of research and development of giftedness are being presented, with special emphasis on nurturing and educating gifted pre-school children. The main resources of the paper are the findings about giftedness collected in the new international handbook edited by K. A. Heller, F. J. Moenks and A. H. Passow. It is clear from the handbook that the hereditarian and environmental accounts of giftedness are supported by the science of today. The paper further discusses different approaches to identifying, nurturing and educating gifted pre-school children in different countries over the world. The pre-school education of gifted children in Slovenia and the question of educator and teacher training is also discussed. In other countries and in Slovenia the same question seems to arise: how to serve the abilities and needs of gifted children. Nurturing young gifted children is an enourmous challenge for parents and educators and at the same time the responsibility of the society.

Dr. Zlatka Cugmas

POVEZANOST MED OTROKOVO SOCIALNO IN SPOZNAVNO KOMPETENCO

THE LINK BETWEEN CHILD'S SOCIAL AND COGNITIVE COMPETENCE

UDK 316.47-053.5 UDC 316.47-053.5
DESKRIPTORJI: socialna kompetenca, šolske ocene, inteligentnost, zaznava lastne priljubljenosti
DESCRIPTORS: social competence, school marks, intelligence, awareness of one's own popularity
POVZETEK - V raziskavi s prvošolci smo preverili zvezo med merami otrokove priljubljenosti med sošolci in merami otrokove spoznavne oz. šolske uspešnosti. Na osnovi tehnike imenovanja smo merili otrokovo dejansko priljubljenost med sošolci, kakor tudi otrokovo zaznavo lastne priljubljenosti. Ugotovili smo, da obstaja pozitivna zveza med otrokovo priljubljenostjo med sošolci in naslednjimi spremenljivkami: izobrazbo staršev, otrokovo inteligentnostjo in šolskimi ocenami ter otrokovo zaznavo lastne priljubljenosti med sošolci. ABSTRACT - The study that was carried out on the first graders tried to assess the link between the degree of child's popularity among his peers and the degree of child's cognitive or school achievement. To measure the degree of child's actual popularity among his peers as well as the degree of his own awareness of this popularity the naming technique was applied. I have established a positive connection between the child's popularity among his peers and the following variables: level of education of parents, child's intelligence and school marks and child's awareness of his popularity among his schoolmates.

Dr. Majda Pšunder

MLADI POTREBUJEJO DOBRE UČITELJE

THE YOUNG NEED GOOD TEACHERS

UDK 371.124 UDC 371.124
DESKRIPTORJI: stili vzgojnih odnosov, učiteljeva kompetenca, učiteljeve vloge, učiteljeva avtoriteta, situacijski dejavniki
DESCRIPTORS: relationship styles in education, teacher competence, teacher role, teacher authority, situational factors
POVZETEK - V teoretičnem delu razpravljamo o učiteljevih vlogah (človek, STROKovnjak, uslužbenec). Vse tri ravni so pri učiteljevem delu prisotne, toda skoraj vedno se ena pojavlja v ospredju. Odnos med učiteljem in udeleženci izobraževanja izhaja iz dejstva, da imata različni vlogi: v vzgojnem procesu nista enaka, sta pa enakopravna. Glede na enakopravnost obeh partnerjev v vzgojnem procesu govorimo o demokratičnem, anarhičnem in avtokratskem odnosu. Poleg tega je pomemben interpersonalni odnos, ki kot dinamičen odnos določa vedenje.
Empirični del zajema predstavitev raziskovalnega problema in hipotez, vzorca raziskave in rezultatov raziskave. Hipoteze smo preverjali na vzorcu 2000 udeležencev izobraževanja (osnovnošolcev, srednješolcev in študentov).
ABSTRACT - The theoretical part of the article describes teacher roles (human being, professional, employee). In teaching all three levels are present, with nearly always one predominating. The relationship between the teacher and his pupils is based on the fact that they each play different roles: in the process these roles are not the same yet they are equivalent. And from this point of view one can speak either about a democratic, anarchic or autocratic relationship. There is yet another important interpersonal relationship, which acts dynamically and determines behaviour.
The empirical part of the article presents the research of the problem, hypotheses, the research sample and its results. The case sample involved 2000 primary and secondary school pupils as well as students.