Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

Pošljite nam elektronsko sporočilo  


Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, znanstvena revija za didaktiko in metodike, objavlja članke, ki so razvrščeni v kategoriji znanstveni članek in strokovni članek.

Kategorijo članka predlaga avtor, končno presojo pa na osnovi strokovnih recenzij opravi uredništvo oziroma odgovorni urednik. Članki, ki so objavljeni, so recenzirani.

Avtorje prosimo, da pri pripravi znanstvenih in strokovnih člankov upoštevajo naslednja navodila:

1. Članke v tiskani obliki z vašimi podatki in povzetkom v skladu z navodili pošiljajte na naslov:

Uredništvo revije Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja
Na Loko 2 (ali p.p. 124)
SI-8000 Novo mesto
Slovenija


Članke sprejemamo v slovenskem in angleškem jeziku, glede na aktualnost in znanstvenost pa objavljamo tudi članke v hvraškem oziroma srbskem jeziku. Pošljete nam jih lahko tudi po elektronski pošti na spletni naslov uredništva. Prejetega gradiva ne vračamo. Za točnost in verodostojnost podatkov odgovarja avtor.

2. Članek s povzetkom priložite na ustreznem mediju (disketa ali CD). Ime datoteke članka naj bo priimek avtorja ali naslov članka - kar naj bo tudi jasno označeno tudi na poslanem podatkovnem mediju. Članek naj bo napisan z urejevalnikom besedil Microsoft Word. V primeru, da nam članek posredujete izključno v elektronski obliki, nam morate poslani material posredovati tudi v PDF obliki.

3. Znanstveni članki lahko obsegajo do 30.000 znakov (s predsledki). Priporočeno je, da je napisan v skladu z IMRAD strukturo.

4. Vsak članek naj ima na posebnem listu naslovno stran, ki vsebuje ime in priimek avtorja, leto rojstva, domači naslov, številko telefona, naslov članka, akademski in strokovni naslov, naslov ustanove, kjer je zaposlen in elektronski naslov. V primeru, da je avtorjev več, se na list napiše zahtevane podatke za vsakega avtorja posebej. Vodilni avtor mora biti med avtorji napisan na prvem mestu.

5. Znanstveni in strokovni članki, ne glede na jezik, morajo imeti povzetek v slovenskem in v angleškem jeziku v obsegu od 1.000 do 1.200 znakov s presledki. Povzetek in ključne besede naj bodo napisani na začetku članka. Priložiti je treba tudi razširjeni povzetek v obsegu 10.000 znakov s presledki v angleškem jeziku. V primeru, da je članek napisan v angleškem (ali kakšnem drugem) tujem jeziku, pa je potrebno priložiti razširjen povzetek v obsegu okrog 10.000 znakov s presledki v slovenskem jeziku.

6. Tabele in slike naj bodo vključene v besedilu smiselno, kamor sodijo. Slike naj bodo tudi priložene kot samostojne datoteke v ustreznem slikovnem (jpeg, tif), oziroma vektorskem (cdr, eps) zapisu v ločljivosti vsaj 300 pik na palec (oziroma v obliki, ki bo primerna za ustrezno nadaljnjo tehnično pripravo ali dodelavo za tisk). Na gradivo, ki ne zadošča minimalnim zahtevam, posebej ne opozarjamo in ga v končni tehnični pripravi zaradi neustreznosti izpustimo.

7. Seznam literature uredite po abecednem redu avtorjev in sicer:
Za knjige: priimek in ime avtorja, leto izdaje, naslov, kraj, založba.
Primer: Novak, H. (1990). Projektno učno delo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Za članke v revijah: priimek in ime avtorja, leto objave, naslov revije, letnik, številka, strani.
Primer: Strmčnik, F. (1997). Reševanje problemov kot posebna učna metoda. Pedagoška obzorja, 12, št. 5, str. 3-12.
Za članke v zbornikih: priimek in ime avtorja, leto objave, naslov članka, podatki o knjigi ali zborniku, strani.
Primer: Razdevšek Pučko, C. (1993). Usposabljanje učiteljev za uvajanje novosti. V: Tancer, M. (ur.). Stoletnica rojstva Gustava Šiliha. Maribor: Pedagoška fakulteta, str. 234-247.

8. Vključevanje reference v tekst: Če gre za točno navedbo, napišemo v oklepaju priimek avtorja, leto izdaje in stran (Kroflič, 1997, str. 15). Če pa gre za splošno navedbo, stran izpustimo (Kroflič, 1997).

9. V primeru spletnih referenc je obvezno navajanje točne (in ne osnovne) spletne strani skupaj z imenom dokumenta ter datumom povzema informacije. Primer: Brcar, P. (2003). Kako poskrbeti za zdravje šolarjev. Inštitut za varovanje zdravja RS. Pridobljeno dne 20.08.2008 s svetovnega spleta: http://www.sigov.si/ivz/vsebine/zdravje.pdf.

Za vsa dodatna pojasnila ter informacije glede priprave in objave člankov, za katere menite, da niso zajeta v navodilih, se obrnite na glavnega in odgovornega urednika. Za splošnejše informacije ter tehnično pomoč pri pripravi prispevka pa se lahko obrnete na uredništvo oziroma na naš elektronski naslov (info@pedagoska-obzorja.si).

Procedura vsakega prispevka, od prejema do objave in izzida v tiskani izdaji naše revije je dogotrajna in zahtevna. Kljub naši pedantnosti in vloženem trudu pa lahko vseeno pride tudi do kakšnih napak. Prosimo za razumevanje!

     
Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, februar 2019