Pedagoška obzorja d.o.o. 
 Belokranjska cesta 52 
 8000 Novo mesto 
 Id. št. za DDV: SI46332715
  Novo mesto – srednjeveški Breg

Predstavitev revije Vsebine izdanih letnikov od letnika 9 naprej Indeks objavljenih člankov po avtorjih Navodila za sodelavce Naročanje revije

Pošljite nam elektronsko sporočilo  


A
Natalija Aber:
UPORABA PORTFOLIA NA RAZREDNI STOPNJI OŠ
Dr. Jasna Adamov:
AKTIVNOSTI DIJAKOV TEHNIŠKE STROKE PRI ZAPISOVANJU IN UPORABI ZAPISKOV PRI UČENJU
Irena Adlešič:
POMEMBNOST ŠOLSKE KLIME V DELOVANJU ŠOLE
RAZREDNA KLIMA UČENCEV OSNOVNE ŠOLE
Olga Ambrožič:
UVAJANJE OTROK V VRTEC: ŠTUDIJA PRIMERA
Dr. Milica Andevski:
ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST - TRAJNOSTNI RAZVOJ Z VIDIKA ŠTUDENTOV
ANALIZA DIDAKTIČNEGA KONCEPTA SPOZNAVNEGA PROCESA IN UČENJA PRI POUKU
Marija Andrejčič:
KULTURNI DNEVI V OSNOVI ŠOLI
Dr. Darja Antolin:
GRAFIČNE PREDSTAVITVE NEKATERIH ELEMENTARNIH MATEMATIČNIH POJMOV
KONCEPTUALNO ZNANJE ČETRTOŠOLCEV PO DELU Z INTERAKTIVNIM UČBENIKOM ZA MATEMATIKO
TOČKA KONTROLE IN OSREDOTOČENOST ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA
Dr. Radovan Antonijević:
ZNANSTVENE PARADIGME KOT REFERENČNI OKVIR ZA PREUČEVANJE OCENJEVANJA PRI POUKU
Sonja Artač:
IZKUŠNJE PRI UVAJANJU DRUGAČNIH PRISTOPOV V POUK ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA
Dr. Ana Arzenšek:
PRIČAKOVANJA UČITELJEV DO MEDNARODNIH SEMINARJEV USPOSABLJANJA OB DELU
Mag. Katarina Aškerc:
ZAKONODAJNI VIDIKI PEDAGOŠKEGA DELA VISOKOŠOLSKEGA UČNEGA OSEBJA
Carol Aubrey:
NARAVA IN STRUKTURA OTROKOVEGA NEFORMALNEGA ZNANJA MATEMATIKE IN VLOGA V PRVIH LETIH UČENJA
Katica Avguštin:
USPEŠNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI
 
B
Dr. Snežana Babić Kekez:
VLOGA ŠOLE PRI SPREMLJANJU POPULACIJSKE POLITIKE
Dr. Blaženka Bačlija Sušić:
EMOCIONALNA EKSPRESIVNOST GLASBE - PERCEPCIJA ŠTUDENTOV
Dr. Mehmet Bahar:
UČENČEVO RAZUMEVANJE IN NAPAČNO PREPRIČANJE O PREHRANJEVANJU RASTLIN
Dr. Barbara Bajd:
ODNOS ŠTUDENTOV, BODOČIH UČITELJEV, DO ŽIVALI
PREDSTAVE OTROK ČETRTEGA RAZREDA O OLJKI
IZKUŠNJE PRI UVAJANJU DRUGAČNIH PRISTOPOV V POUK ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA
Boštjan Bajželj:
DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA - METODIČNE MOŽNOSTI IN NJENI UČINKI
Dr. Karin Bakračevič Vukman:
EMOCIONALNA REGULACIJA IN KAKOVOST SOCIALNIH INTERAKCIJ PRI MLADOSTNIKIH
KOMUNIKACIJA PRI POUKU KOT POMEMBEN DEJAVNIK RAZVIJANJA KOMPETENCE UČENJE UČENJA
RAZVITOST NEKATERIH ELEMENTOV KOMPETENCE UČENJE UČENJA PRI DIJAKIH SREDNJIH POKLICNIH ŠOL
SPOZNAVNI STILI IN UČNE EMOCIJE OSNOVNOŠOLCEV
NEKATERE POVEZAVE MED EMOCIONALNO KOMPETENTNOSTJO, EMOCIONALNO REGULACIJO TER ODZIVANJEM V STRESNIH SITUACIJAH PRI MLADOSTNIKU
Nuša Balažic:
UČITELJI RAZREDNEGA POUKA O USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z NADARJENIMI
Dr. Josip Balen:
VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ NA USVOJENOST UČNIH VSEBIN, MOTIVACIJO IN ZADOVOLJSTVO
Rudi Ballreich:
CIRKUŠKA PEDAGOGIKA KOT DOŽIVLJANJE PUSTOLOVŠČINE
Dr. Barbara Baloh:
PRAVLJICA V POVEZAVI Z GIBALNIM IZRAŽANJEM SKOZI JEZIK IN OB GLASBI
Dr. Branislav Banić:
ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST - TRAJNOSTNI RAZVOJ Z VIDIKA ŠTUDENTOV
Slobodan Banković:
UČINKI KOOPERATIVNEGA POUČEVANJA V INKLUZIVNEM IZOBRAŽEVANJU
Dr. Andreja Barle Lakota:
POVEZANOST REGIONALNEGA RAZVOJA IN UČNIH DOSEŽKOV UČENCEV
Dr. Khrystyna Barna:
VREDNOSTNI ODNOS SODOBNIH OTROK IN STARŠEV DO KNJIG
Moris Baša:
RAZLIČNI NAČINI NAČRTOVANJA DEJAVNOSTI V VRTCU
Dr. Janja Batič:
MULTIMODALNA PISMENOST ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
POUČEVANJE LIKOVNE UMETNOSTI NA DALJAVO
HOSPITIRANJE ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA PRI URAH LIKOVNE UMETNOSTI
LIKOVNA UMETNOST V SLIKANICAH
NAČRTOVANJE NALOG PROSTORSKEGA (ARHITEKTURNEGA) OBLIKOVANJA PRI LIKOVNI VZGOJI
UPORABA UČNIH MEDIJEV PRI POUČEVANJU PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA PRI LIKOVNI VZGOJI
PROBLEMATIKA IDENTIFIKACIJE LIKOVNIH TALENTOV OB VSTOPU V OSNOVNO ŠOLO
RAZVIJANJE MOTIVACIJE ZA LIKOVNO-USTVARJALNO DELO
Diana Batista:
VPLIV HIPOTERAPIJE NA BRALNE IN MOTORIČNE SPOSOBNOSTI
Dr. Marcela Batistič Zorec:
VPLIV USTVARJALNE DRAME Z LUTKAMI NA PROSOCIALNO VEDENJE PREDŠOLSKIH OTROK
Mag. Claudio Battelli:
ANALIZA UPORABNOSTI KLJUČA ZA DOLOČANJE ALG
Dr. José M. Bautista Vallejo:
INTERAKTIVNA DIGITALNA TABLA IN KREPITEV SPOMINA
Nika Bedek:
STALIŠČA ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI DO NADARJENIH IN NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA
Dr. Jakob Bednarik:
KOMPETENČNI MODEL VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA PODROČJU MENEDŽMENTA V ŠPORTU
Tanja Benčič Rihtaršič:
UVAJANJE UČENCEV NA POT RAZISKOVALNEGA UČENJA
Barbara Bednjički Rošer:
MULTIMODALNA PISMENOST ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Dr. Sanja Berčnik:
POMEN POZITIVNE KLIME ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE V VRTCU
AKTIVNO VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROCES V ŠOLAH V SLOVENIJI
PARTNERSTVO S STARŠI KOT DEL VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
ZGODOVINSKI DISKURZ SODELOVANJA MED ŠOLO IN STARŠI V SLOVENIJI
Dr. Milica Bergant:
ČLOVEKOVE PRAVICE OTROKA TER VPRAŠANJA REPRESIVNE IN PERMISIVNE VZGOJE ŠOLARJEV
NEJASNA POTA IN IDEJNA VPRAŠANJA SVETOVNE ŠOLSKE REFORME V OKVIRU POSTMODERNIH DRUŽB IN POSTSOCIALISTIČNIH DRŽAV
Karmen Berlič:
SCENIRANJE POUKA TUJIH JEZIKOV
Martina Berlič:
STARI STARŠI V PROCESU VZGOJE
Dr. Eva Bertok:
MULTISENZORNI PROSTOR KOT METODA POUČEVANJA DIGITALNIH VEŠČIN
Dr. Jana Bezenšek:
IZOBRAŽEVANJE, DRUŽINA, MEDIJI
VPLIV REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI NA IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH
NEKATERI VIDIKI VPLIVANJA ŽIVLJENJSKEGA STANDARDA DRUŽINE, GOSPODINJSTVA IN REVŠČINE NA USPEŠNOST V IZOBRAŽEVANJU
DRUŽINA IN NEKATERI VIDIKI DOŽIVLJANJA SMRTI
NEKATERI VIDIKI DRUŽBENE NEENAKOSTI NADARJENIH IN IZOBRAŽEVANJE
NEKATERI VIDIKI SODELOVANJA DRUŽINE IN VZGOJITELJICE V VRTCU
NEKATERI VIDIKI VLOGE OČETA V ENORODITELJSKIH OČETOVSKIH DRUŽINAH
STRES KOT POSLEDICA DRUŽBENIH SPREMEMB IN NJEGOV VPLIV NA DRUŽINO
VLOGA DRUŽINE PREDŠOLSKEGA OTROKA PRI ZADOVOLJEVANJU NEKATERIH NAJPOMEMBNEJŠIH OTROKOVIH EMOCIONALNO-SOCIALNIH POTREB
VLOGA DRUŽINE PRI RAZVIJANJU EKOLOŠKE ZAVESTI PREDŠOLSKEGA OTROKA
POMEN SMUČANJA V AKTIVNEM PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA DRUŽINE
NEKATERI VIDIKI SPOLNE VZGOJE V DRUŽINI PREDŠOLSKEGA OTROKA
Tanja Bezić:
ŠOLSKO SVETOVALNO DELO - NADARJENI OTROCI IN MLADOSTNIKI
Helena Bezgovšek:
MATEMATIČNI JEZIK BODOČIH UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA
Dr. Eda Birsa:
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GLASBENE IN LIKOVNE UMETNOSTI
Ivana Bizjak:
UČBENIŠKI KOMPLETI V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Zdenka Bjelobrk:
IZVAJANJE NARAVOSLOVNIH VSEBIN PRI OTROCIH PREDŠOLSKE STAROSTI
Dr. Marjan Blažič:
INOVATIVNA DIDAKTIČNA METODA: MEDUNIVERZITETNO ONLINE PROJEKTNO DELO
LATENTNE DIMENZIJE FOLKLORNE DEJAVNOSTI V ŠOLAH S POSEBNIM PROGRAMOM
VPLIV DEJAVNIKOV NA RAZVOJ IZJEMNEGA GLASBENEGA TALENTA - ŠTUDIJA PRIMERA
MESTO IN VLOGA MULTIMEDIJEV V POLIFAKTORSKEM MODELU POUKA
PARTICIPATORNI INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI DELA ZA NADARJENE UČENCE
TEMELJNE GLASBENE SPOSOBNOSTI UČENCEV KOT DEJAVNIK PREPOZNAVANJA GLASBENEGA TALENTA
FAKTORSKA STRUKTURA ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
DIDAKTIČNI MODEL POUKA OB UPORABI UČNEGA SOFTVERJA
UČENCI Z IMIGRANTSKIM OZADJEM - POLITIKE IN PRAKSE POUČEVANJA MATERNEGA JEZIKA V SLOVENIJI
OVIRE PRI UPORABI MULTIMEDIJEV V UČNEM PROCESU
NEKATERE ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV S PODROČJA GLASBENIH SPOSOBNOSTI
DIDAKTIČNI VIDIKI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV
VSEBINE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV
IZOBRAŽEVANJE IN GLOBALIZACIJSKI PROCESI
VODENJE ZA UČINKOVITOST V IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU
UČENJE ZA ZNANJE
PROJEKTNO DELO IN SAMOSTOJNOST UČENCA
GLOBALIZACIJA IN RAZVOJ - SOCIOLOŠKI IN EKONOMSKI VIDIKI
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA
INTEGRACIJA NOVIH MEDIJEV SPREMINJA PROCESE UČENJA IN POUČEVANJA
MULTIMEDIJI IN SPODBUJANJE SODELOVANJA
UČITELJI IN ALTERNATIVNI DIDAKTIČNI KONCEPTI
VPETOSTI DIDAKTIKE MED TEORIJO IN PRAKSO
RAZVOJ TEORIJE NADARJENOSTI IN REFLEKSIJA V PRAKSI
VPLIV NAČINA ZAZNAVANJA UČENCEV NA IZBOR UČNEGA MEDIJA
ZNAKI KOT SREDSTVO KOMUNIKACIJE
MEDIJ KOT ENA IZMED TEMELJNIH SESTAVIN ŠOLSKEGA UČNEGA PROCESA
IDENTIFIKACIJA NADARJENIH IN DIDAKTIČNI PRISTOPI
O POVEZANOSTI SPLOŠNE IN POSEBNE DIDAKTIKE
UČNI CILJI IN UČNA VSEBINA KOT DOLOČILNICE IZBIRE UČNEGA MEDIJA
PSIHOFIZIČNE ZNAČILNOSTI UČENCEV KOT DOLOČILNICA IZBIRE UČNEGA MEDIJA
DOLOČILNICE, KI VPLIVAJO NA KVALITETO UČNEGA PROCESA OB UPORABI UČNIH MEDIJEV
MOŽNOSTI RAZVOJA NADARJENIH UČENCEV
DIDAKTIČNI POJEM MEDIJA
DIDAKTIČNI VIDIKI DELA Z NADARJENIMI
TAKSONOMIJA UČNIH MEDIJEV KOT PRIPOMOČEK ZA ODLOČITVE UČITELJA
MED ŠTEVILČNIM IN OPISNIM VREDNOTENJEM (OCENJEVANJEM) ZNANJA
Dr. Mojca Blažič:
PRISPEVEKVISOKOŠOLSKEGA UČNEGA OKOLJA H KARIERNEMU RAZVOJU ŠTUDENTOV
Dr. Ernst Avgust Blanke:
POSPEŠEVANJE RAZVOJA NADARJENIH V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI
Mag. Mladen Bocev:
POGOSTOST IN MOTIVI ZA IGRANJE SPLETNIH VIDEOIGER MED ŠTUDENTSKO POPULACIJO
Ana Bogdan Zupančič:
ODNOSNA KOMPETENCA STROKOVNIH DELAVCEV V OSNOVNI ŠOLI
Dr. Bojana Boh Podgornik:
MOTIVACIJA, UČENJE IN INFORMACIJSKA PISMENOST DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV
Jerneja Bone:
UTEMELJEVANJE PRI POUKU MATEMATIKE
Dr. Bogdana Borota:
NEKATERI DEJAVNIKI INTERAKTIVNEGA GLASBENEGA UČNEGA OKOLJA V IGRALNICAH V VRTCIH
Dr. Bojan Borstner:
MORALNA EDUKACIJA - NEKAJ POMISLEKOV K TEORIJI
ALI SE MORALO DA POUČEVATI IN (NA)UČITI
Maja Bosanac:
PREDSTAVITEV IN ANALIZA MODELA DRUŽBENO KORISTNEGA UČENJA
Dr. Zdenko Braičić:
OCENA SODELOVANJA UČENCEV IN PODPORE UČITELJEV - PERSPEKTIVA UČENCEV
Dr. Marija Brajčić:
MEDKULTURNOST PRI POUKU - UČENČEVE PREFERENCE LIKOVNIH DEL
Slavica Bragato:
DELAVNICE USTVARJALNOSTI - OBOGATITVENI PROGRAM ZA UČENCE RAZREDNE STOPNJE OSNOVNE ŠOLE
Barbara Brec:
ODKRIVANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ PRI PETLETNIKIH
Ksenija Breg:
VKLJUČEVANJE GOZDNE PEDAGOGIKE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO JAVNIH VRTCEV
Dragica Breščak:
SLUŠNO RAZUMEVANJE PRI MATURI IZ ANGLEŠČINE
Sonja Breznik Apostolovič:
ALTERNATIVNI KONCEPTI IN PREDŠOLSKA VZGOJA
NEKATERI VIDIKI ODNOSNE KOMUNIKACIJE UČITELJ - UČENEC V LUČI NEKATERIH PSIHODINAMIČNIH TEORIJ
Mag. Karmen Britovšek:
PREVENTIVA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V UČNIH NAČRTIH NA PREDMETNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Dr. Nina Brkić Jovanović:
VPLIV UČNIH DELAVNIC NA POUK IN UČENJE
Dr. Branislav Brojčin:
UČINKI KOOPERATIVNEGA POUČEVANJA V INKLUZIVNEM IZOBRAŽEVANJU
Dr. Mihaela Brumen:
POUK LIKOVNE UMETNOSTI V ANGLEŠČINI PRI TRETJEŠOLCIH
RAZVOJ VREDNOSTNIH KATEGORIJ ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA PRI PRESOJANJU IN OCENJEVANJU UČENCEV NA PEDAGOŠKI PRAKSI
DIDAKTIČNE ZNAČILNOSTI POUKA ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA V SV DELU SLOVENIJE
IGRA KOT SPODBUDA ZA ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA
Urška Bučar:
ELEMENTI MONTESSORI PEDAGOGIKE V NAŠI OSNOVNI ŠOLI PRI MATEMATIKI
Dr. Spomenka Budić:
ANALIZA DIDAKTIČNEGA KONCEPTA SPOZNAVNEGA PROCESA IN UČENJA PRI POUKU
Dr. Gordana Budimir Ninković:
NOVI KURIKULUM KOT DEL KVALITETNEGA EVROPSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Ana Bukovec Krenn:
POMEN PROSTE IGRE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU ZA SPODBUJANJE EMOCIONALNEGA RAZVOJA OTROK
Mag. Vesna Bulatović:
MOTIVACIJA ZA KOMUNIKACIJO V TUJEM JEZIKU
Dr. Vesna Buljubašić Kuzmanović:
INDEKS INKLUZIVNOSTI SOCIALNE KULTURE ŠOLE
EVALVACIJA AKTIVNEGA UČENJA V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU
Dr. Bojan Burgar:
ORGANIZACIJSKA KULTURA IN RAZVOJ RAVNATELJA V PROCESU KADROVSKEGA MENEDŽMENTA
Andreja Burger Muhič:
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA UČITELJA V PROCESU PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Vesna Burjak:
ODNOS OSNOVNOŠOLCEV DO ŠPORTNE VZGOJE IN ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
IGRA PRERIVANJA PRI OSNOVNOŠOLCIH
 
C
Dr. Franc Cankar:
POVEZANOST FILOZOFIJE IZOBRAŽEVANJA IN KAKOVOSTI POUČEVANJA TER UČENJA
POVEZANOST REGIONALNEGA RAZVOJA IN UČNIH DOSEŽKOV UČENCEV
Dr. Muammer Çalik:
MEDGENERACIJSKA ŠTUDIJA MENTALNIH MODELOV PRI TURŠKIH UČENCIH IN ŠTUDENTIH: POJEM ATOMA
Mag. Dubravka Celinšek:
NOVA VLOGA UČITELJA IN UČITELJEVE KOMPETENCE PRI PROBLEMSKO NARAVNANEM UČENJU
Mag. Alenka Cemič:
VZGOJA IN GIBALNA IGRA PREDŠOLSKIH OTROK
Dr. Majda Cencič:
NEKATERI DEJAVNIKI SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
RAZSEŽNOSTI ŠOLSKEGA PROSTORA
DIDAKTIČNA PRIPOROČILA V POSODOBLJENIH UČNIH NAČRTIH ZA SPLOŠNO GIMNAZIJO
SPREMEMBE POUKA IN KOMPETENCE UČITELJEV ZA UPORABO INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
POKLICNO UČENJE RAZREDNIH UČITELJEV
KONSTRUKTIVIZEM V IZOBRAŽEVANJU
METODE IN OBLIKE OPISNEGA VREDNOTENJA IN OCENJEVANJA
Dr. Mira Cencič:
RAZVIJANJE POJMOV V UČNEM PROCESU
Dr. Stojan Cenić:
DECROLYJEVA METODA - TEORIJA IN PRAKSA
EDUKACIJA OPERATERJEV ZA REAGIRANJE V STRESNIH POGOJIH
IDENTIFIKACIJA IN PEDAGOŠKA OBRAVNAVA NADARJENIH
Mag. Marjeta Cerar:
KURIKULARNA PRENOVA DOMSKE VZGOJE
Dr. Oksana Chekan:
DIDAKTIČNI MODEL OBLIKOVANJA PROFESIONALNE KOMPETENCE BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK S POMOČJO RAČUNALNIŠKE TEHNOLOGIJE
Dr. José Luis Conde-Caveda:
UČINKI TRADICIONALNIH UČNIH PRISTOPOV IN METODE IGRE NA RAZVOJ IZVEDBE PRI ATLETIKI, NJENA UČINKOVITOST IN ZABAVA
Dr. Antonio Conde-Sánchez:
UČINKI TRADICIONALNIH UČNIH PRISTOPOV IN METODE IGRE NA RAZVOJ IZVEDBE PRI ATLETIKI, NJENA UČINKOVITOST IN ZABAVA
Dr. Mara Cotič:
UTEMELJEVANJE PRI POUKU MATEMATIKE
KOGNITIVNO-KONSTRUKTIVISTIČNI MODEL POUKA MATEMATIKE V 1. TRILETJU
RAZVOJ MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA PRI REŠEVANJU PROBLEMOV
UČENJE IN POUČEVANJE OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH POJMOV
SPREMEMBE POUKA IN KOMPETENCE UČITELJEV ZA UPORABO INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
RAZVIJANJE ELEMENTARNE STATISTIČNE PISMENOSTI NA ZAČETKU ŠOLANJA
VREDNOTENJE MATEMATIČNEGA ZNANJA IN OBJEKTIVNOST UČITELJEVE OCENE
CELOSTEN PRISTOP PRI ZGODNJEM POUČEVANJU - VLOGA GIBALNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU MATEMATIKE
Nastja Cotič:
MOBILNO UČENJE NA PRIMERU SPOZNAVANJA BIODIVERZITETE
Dr. Ernesto De la Cruz-Sánchez:
UČINKI TRADICIONALNIH UČNIH PRISTOPOV IN METODE IGRE NA RAZVOJ IZVEDBE PRI ATLETIKI, NJENA UČINKOVITOST IN ZABAVA
Dr. Zlatka Cugmas:
OBČUTLJIVOST ZA OTROKOVE POTREBE PRI MAMAH DVEH GENERACIJ
NAVEZANOST NA STARŠE PRI OTROCIH Z MOTNJAMI AVTISTIČNEGA SPEKTRA (MAS)
VLOGA STARŠEVSKEGA VEDENJA V ZADOVOLJSTVU MLADIH NA PREHODU V ODRASLOST
NAVEZANOST REJENCEV NA REJNIKE
PREPRIČANJA STARŠEV O ISTOSPOLNEM STARŠEVSTVU
POVEZANOST MED OTROKOVO NAVEZANOSTJO NA VZGOJITELJICO IN VZGOJITELJIČINIMI OSEBNOSTNIMI LASTNOSTMI IN VREDNOTAMI
IGRA S SPOLNO STEREOTIPNIMI IGRAČAMI
UPORABA TEORIJE NAVEZANOSTI V VRTCIH
OSEBNOSTNE ZNAČILNOSTI IN VREDNOTE UNIVERZITETNIH UČITELJEV
ODNOS OSNOVNOŠOLCEV DO ŠPORTNE VZGOJE IN ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
SAMOPODOBA NADARJENIH UČENCEV
IGRA PRERIVANJA PRI OSNOVNOŠOLCIH
MNENJA UČITELJIC O NASILJU NAD OTROKOM V DRUŽINI
KAKO PRVOŠOLCI ZAZNAVAJO REŠEVANJE NALOG USTVARJALNOSTI IN MATEMATIČNIH NALOG
UGOTAVLJANJE OTROKOVE NAVEZANOSTI NA VZGOJITELJICO
POMEN KVALITETE OTROKOVE NAVEZANOSTI NA MATER ZA RAZVOJ OTROKOVE SAMOSTOJNOSTI
VPLIV KVALITETE OTROKOVEGA VARSTVA NA OTROKOV RAZVOJ NAVEZANOSTI NA MATER
POVEZANOST MED OTROKOVO SOCIALNO IN SPOZNAVNO KOMPETENCO
Mag. Mihaela Cvek:
MOŽNOSTI IN PASTI UPORABE MOBILNEGA TELEFONA: VIDIK UČITELJEV IN UČENCEV
MEDIJSKO NASILJE, REALNOST DANAŠNJEGA ČASA
Dr. Slavko Cvetek:
PRAŽNI POJMI IN TEŽAVNO ZNANJE V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU, UČENJU IN KURIKULUMU
TEORIJA KONSTRUKTIVNE PORAVNAVE IN IMPLIKACIJE ZA VISOKOŠOLSKI KURIKULUM
TEORIJA KAOSA IN (TUJEJEZIKOVNO) POUČEVANJE
UČITELJEVO ZNANJE V OČEH ŠTUDENTA, BODOČEGA UČITELJA
POUČEVANJE TUJIH JEZIKOV IN IZOBRAŽEVANJE TUJEJEZIKOVNIH UČITELJEV TER NJIHOV VPLIV NA PROGRAME ZA IZOBRAŽEVANJE
PEDAGOŠKA PRAKSA IN NJEN POMEN ZA IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
Dr. Stanko Cvjetićanin:
AKTIVNOSTI DIJAKOV TEHNIŠKE STROKE PRI ZAPISOVANJU IN UPORABI ZAPISKOV PRI UČENJU
 
Ć
Dr. Ilija Ćosić:
ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VODSTVENE POKLICE
 
Č
Dr. Hodnik Čadež Tatjana:
POMEN MODELA REPREZENTACIJSKIH PRESLIKAV ZA UČENJE RAČUNSKIH ALGORITMOV
Dr. Branka Čagran:
PRIMERJAVA RAZISKOVALNEGA PRISTOPA S TRADICIONALNIM PRI SPOZNAVANJU OKOLJA
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ČETRTOŠOLCEV
MNENJA UČITELJEV O KRITERIJIH ZA VREDNOTENJE PRI POUKU UMETNOSTI
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU
USPEŠNOST ROMSKIH UČENCEV PRI POUKU TUJIH JEZIKOV V SLOVENIJI
VLOGA IN POMEN GIBALNO-PLESNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU GLASBE
ZUNANJA UČNA DIFERENCIACIJA IN ČUSTVENO-OSEBNOSTNI VIDIK UČENJA
FORMATIVNA EVALVACIJA PROJEKTA INTEGRACIJE OTROK Z MOTNJO SLUHA V OSNOVNI ŠOLI Z VIDIKA SOCIALNE INTEGRACIJE
KRITERIJI OPREDELJEVANJA UČITELJEVE OSEBNOSTI
Dr. Dragana Ćamilović:
RAZVIJANJE SAMOIZOBRAŽEVALNIH KOMPETENC ŠTUDENTOV
Jožica Čampa:
RAČUNALNIŠKI DIDAKTIČNI PROGRAMI - AKTUALNA, ZANIMIVA IN INDIVIDUALIZIRANA POT DO ZNANJA
OBLIKE IN METODE POUČEVANJA ZGODOVINSKIH VSEBIN V OKVIRU PREDMETA SPOZNAVANJA DRUŽBE V 3., 4. in 5. RAZREDU
DIDAKTIČNO METODIČNI VIDIKI OBRAVNAVE ZGODOVINE V OKVIRU PREDMETA SPOZNAVANJE DRUŽBE
Dr. Žiga Čepar:
POVEZOVANJE SREDNJEGA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA TER KADROVSKE ŠTIPENDIJE
UČINKOVITO POVEZOVANJE SREDNJEGA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA V SLOVENIJI
Anica Čepin:
O POSLUŠANJU
RAZVOJ GLASBENIH SPOSOBNOSTI
Dr. Slavica Čepon:
UPORABA APLIKACIJE SNAPCHAT: NOV NAČIN UČENJA ANGLEŠKE LEKSIKE?
STRATEGIJE ZA ZMANJŠANJE ANKSIOZNOSTI PRI GOVORU V ANGLEŠKEM JEZIKU NA BALKANU
STRAH PRED NEUSPEHOM V TUJEM JEZIKU ZA ŠTUDENTE EKONOMIJE
POTREBA PO STALNOSTI V TUJEJEZIČNEM POUČEVANJU: POMEN SLOVNICE
POMEN IZGUBE/OBRABE SPLOŠNE ANGLEŠČINE ZA POUČEVANJE/UČENJE POSLOVNE ANGLEŠČINE
Mag. Maša Černelič Bizjak:
PSIHOLOŠKA OBREMENJENOST IN DOMINANTNOST SIMPTOMOV MED MLADNOSTNIKI SREDNJIH ŠOL: POTENCIALNI VPLIVI NA IZGUBO SLUHA
Dr. Metod Černetič:
INTELEKTUALNI KAPITAL - NOVI MODELI V EVROPI
GLOBALIZACIJA IN RAZVOJ - SOCIOLOŠKI IN EKONOMSKI VIDIKI
ŠOLSKA KULTURA IN VREDNOTE
Dr. Mihael Černetič:
ŽIVLJENJSKI CILJI IN BIVANJSKA PRAZNOTA PRI ŠTUDENTIH FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE
Katarina Česnik:
VREDNOTE V SLOVENSKEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU SKOZI SLOVENSKO BIBLIOGRAFIJO
Lucija Čevnik:
VPLIV ETNIČNE/RASNE PRIPADNOSTI NA TELESNO SAMOPODOBO, PREDSTAVO O IDEALNEM TELESU TER TELESNO TEŽO
Dr. Antea Čilić:
PREUČEVANJE RAZLIK V DOJEMANJU "DOBRE" ŠOLE Z VIDIKA UČITELJEV
Dr. Lucija Čok:
MEDKULTURNA OZAVEŠČENOST KOT OSEBNOSTNA VREDNOTA
Dr. Sonja Čotar Konrad:
VLOGA MEDGENERACIJSKEGA UČENJA PRI PREHODU NOVINCEV NA DELOVNO MESTO V VRTCU
VLOGA VZGOJITELJICE PRI OPOLNOMOČENJU FUNKCIONALNOSTI DRUŽINE PREDŠOLSKEGA OTROKA
VALIDACIJA NOVE LESTVICE PROFESIONALNEGA RAZVOJA PEDAGOŠKEGA DELAVCA
POMEN ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI V PROFESIONALNEM RAZVOJU PEDAGOŠKEGA DELAVCA
UČNO USPEŠEN, NADARJEN ALI TALENTIRAN? TERMINOLOŠKE VRZELI S PODROČJA NADARJENOSTI
Dr. Janja Črčinovič Rozman:
VKLJUČENOST SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V JAVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
FAKTORSKA STRUKTURA ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
PREPRIČANJA UČITELJEV O VPLIVU GLASBE IZ RISANK NA IZBRANA PODROČJA OTROKOVEGA RAZVOJA
VLOGA IN POMEN GIBALNO-PLESNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU GLASBE
GLASBENI TALENT
NEKATERE ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV S PODROČJA GLASBENIH SPOSOBNOSTI
RAZVOJ VREDNOSTNIH KATEGORIJ ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA PRI PRESOJANJU IN OCENJEVANJU UČENCEV NA PEDAGOŠKI PRAKSI
VLOGA GLASBE V RISANKAH IN NAČIN NJENEGA POSLUŠANJA
DIDAKTIČNI KOMPLETI ZA POUK GLASBE V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE V OČEH UČITELJIC IN ŠTUDENTK
TEHNOLOGIJA PRI GLASBENEM POUKU
VPLIV POZITIVNEGA OZRAČJA V RAZREDU NA SPREJEMANJE GLASBE
UPOŠTEVANJE POPULARNE GLASBE V UČNEM PROCESU
KAKO PRENOVITI GLASBENI POUK?
UGOTAVLJANJE GLASBENE NADARJENOSTI
Helena Čreslovnik:
SPECIFIČNE UČNE TEŽAVE DIJAKOV
Dr. Mirko Čudina:
DALJINSKO VODENJE LABORATORIJSKIH VAJ V ENERGETSKEM STROJNIŠTVU
Dr. Ivan Čuk:
UČITELJI O VEDENJSKIH ZNAČILNOSTIH MARGINALIZIRANIH SKUPIN UČENCEV
PREPOZNANE LASTNOSTI, KI POJASNJUJEJO UČNI USPEH OBIČAJNIH UČENCEV IN UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
Dr. Franc Čuš:
MODEL NOTRANJIH INSTITUCIONALNIH EVALVACIJ NA UNIVERZI V MARIBORU
 
D
Dario Radilović:
RAZVOJ UČNEGA OKOLJA Z MAPIRANJEM ZNANJA IN TEHNIKAMI MAPIRANJA ZNANJA
Mag. Manica Danko:
POVEZOVANJE STROKE IN ANGLEŠKEGA JEZIKA V VISOKEM ŠOLSTVU
Teuta Danuta:
DEFINICIJA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA PRI UČITELJIH, UČENCIH IN STARŠIH
Olga Dečman Dobrnjič:
INTELEKTUALNI KAPITAL - NOVI MODELI V EVROPI
Dr. Snježana Dobrota:
STALIŠČA UČITELJEV DO STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA PRI PREDMETU GLASBENA VZGOJA
Dr. Djuro Dedić:
IDENTIFIKACIJA IN PEDAGOŠKA OBRAVNAVA NADARJENIH
Mag. Irena Delčnjak Smrečnik:
TEŽA ŠOLSKIH TORBIC KOT OBREMENILEN DEJAVNIK TEŽAV S HRBTENICO
Dr. Manuel Delgado-Fernández:
UČINKI TRADICIONALNIH UČNIH PRISTOPOV IN METODE IGRE NA RAZVOJ IZVEDBE PRI ATLETIKI, NJENA UČINKOVITOST IN ZABAVA
Ana Delin:
UPORABNOST GLASBE KOT MOTIVACIJSKEGA SREDSTVA PRI POUČEVANJU V OSNOVNI ŠOLI
Mag. Irena Demšar:
SINDROM IZGORELOSTI PRI UČITELJIH
Dr. Olga Denac:
TEŽAVE VZGOJITELJEV PRI URESNIČEVANJU KURIKULUMA ZA VRTCE NA PODROČJU GLASBENE VZGOJE
Dr. Katja Depolli Steiner:
TIPOLOGIJA PEDAGOŠKIH PREPRIČANJ ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI
ODNOS MED DELOVNIMI STRESORJI IN IZGORELOSTJO OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV
Dr. Tomi Deutsch:
POVEZANOST FILOZOFIJE IZOBRAŽEVANJA IN KAKOVOSTI POUČEVANJA TER UČENJA
POVEZANOST REGIONALNEGA RAZVOJA IN UČNIH DOSEŽKOV UČENCEV
Dr. Iztok Devetak:
RAZUMEVANJA POJMOV O MATERIALIH UMETNIŠKIH SLIK PRI PRIHODNJIH UČITELJIH
POUK NARAVOSLOVJA IN NARAVOSLOVNA PISMENOST
Dr. Srečko Devjak:
DEJAVNIKI VPLIVA NA IZBIRO PEDAGOŠKEGA POKLICA: MOTIVI, PRIČAKOVANJA IN PROFESIONALNI RAZVOJ
Dr. Tatjana Devjak:
POMEN POZITIVNE KLIME ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE V VRTCU
AKTIVNO VKLJUČEVANJE STARŠEV V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI PROCES V ŠOLAH V SLOVENIJI
PARTNERSTVO S STARŠI KOT DEL VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
ZGODOVINSKI DISKURZ SODELOVANJA MED ŠOLO IN STARŠI V SLOVENIJI
DEJAVNIKI VPLIVA NA IZBIRO PEDAGOŠKEGA POKLICA: MOTIVI, PRIČAKOVANJA IN PROFESIONALNI RAZVOJ
UČENCI Z IMIGRANTSKIM OZADJEM - POLITIKE IN PRAKSE POUČEVANJA MATERNEGA JEZIKA V SLOVENIJI
VZGOJA V JAVNI ŠOLI KOT PROCES GRADITVE ČLOVEKOVE OSEBNOSTI IN NJEGOVE SOCIALNE RASTI
DRUŽBENO KONSTRUIRANJE OTROŠTVA V SLOVENSKEM ŠOLSTVU
PRISOTNOST IN VREDNOTENJE RAZLIČNOSTI V NEKATERIH UČNIH NAČRTIH IN UČBENIKIH SLOVENSKE DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
ALI JE LAHKO PREDMET DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA V OSNOVNI ŠOLI IZZIV ZA UČENCE
Simona Dietner:
NAVEZANOST REJENCEV NA REJNIKE
Dr. Vlado Dimovski:
RAZVOJ TRAJNOSTNEGA VODENJA ŠTUDENTOV MENEDŽMENTA
Dr. Alenka Divjak:
SLOVENSKI PEDAGOŠKI TISK: ŠOLSKE RAZMERE NA PRIMORSKEM V LETIH 1918-1941
SREDNJEŠOLCI MED MATERINŠČINO IN ANGLEŠČINO
Dr. Milan Divjak:
POUK O ČLOVEKOVIH PRAVICAH V OSNOVNI ŠOLI
Dr. Petra Dolenc:
STRES, SOOČANJE S STRESOM IN POKLICNO ZADOVOLJSTVO PEDAGOŠKIH DELAVCEV
TELESNA SAMOPODOBA SREDNJEŠOLCEV S PRIMERNO IN PREKOMERNO TELESNO TEŽO
TELESNA SAMOPODOBA IN SAMOSPOŠTOVANJE OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
Dr. Nataša Dolenc Orbanić:
MOBILNO UČENJE NA PRIMERU SPOZNAVANJA BIODIVERZITETE
Mojca Dolinar:
INOVATIVNOST IN PODJETNOST NA OSNOVNI ŠOLI - POT ZA DOSEGO VRHA "BLOOMOVE PIRAMIDE"
Simon Dragšič:
UČENJE TUJEGA JEZIKA V PRVI TRIADI
Andreja Drašler Zorič:
POGOSTOST PRIPOVEDOVANJA ZGODB PRI POUKU ANGLEŠČINE NA ZGODNJI STOPNJI
Nataša Dražumerič:
KONSTRUKTIVIZEM NA MEDNARODNI OSNOVNI ŠOLI DANILE KUMAR V LJUBLJANI
Dr. Karmen Drljić:
PREPLETENOST REZILIENTNOSTI IN INKLUZIVNIH KOMPETENC BODOČIH UČITELJEV
Dr. Damjana Drobne:
UČNI NAČRTI IN KOMPETENCE NA PODROČJU BIOLOŠKIH ZNANOSTI
Dr. Andreja Drobnič Vidic:
VRSTE PROBLEMOV PRI PROBLEMSKO ZASNOVANEM ŠTUDIJU
ODNOS ŠTUDENTOV DO AKTIVNEGA POUKA
PROBLEMSKO NARAVNANO UČENJE TUJEGA STROKOVNEGA JEZIKA
Dr. Janez Drobnič:
VREDNOTE V SLOVENSKEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU SKOZI SLOVENSKO BIBLIOGRAFIJO
INKLUZIJA/INTEGRACIJA OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI V SLOVENSKI BIBLIOGRAFIJI
Tatjana Drovenik Čalič:
NOVI UČNI MEDIJI IN MODELI USTVARJALNEGA SODELOVALNEGA UČENJA
Tjaša Drovenik Adamec:
VPLIV DEJAVNIKOV NA RAZVOJ IZJEMNEGA GLASBENEGA TALENTA - ŠTUDIJA PRIMERA
Dr. Olexandra Dubaseniuk:
KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA - UKRAJINSKE IZKUŠNJE
Dr. Snježana Dubovicki:
METODOLOŠKI PRISTOPI VKLJUČEVANJA ŠTUDENTOV S POSEBNIMI POTREBAMI
VPLIV NOVIH TEHNOLOGIJ NA USVOJENOST UČNIH VSEBIN, MOTIVACIJO IN ZADOVOLJSTVO
OBREMENITEV UČENCEV S ŠOLSKIM DELOM Z VIDIKA UČENCEV IN STARŠEV
ALI JE DOMAČA NALOGA KOT STRATEGIJA UČENJA DODATNO BREME UČENCEV?
Dr. Matjaž Duh:
POUK LIKOVNE UMETNOSTI V ANGLEŠČINI PRI TRETJEŠOLCIH
UČITELJEVA PERCEPCIJA NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCEV TER UČENCEV Z VEDENJSKIMI MOTNJAMI
SPREMLJANJE RAZVOJA LIKOVNE USTVARJALNOSTI PRI POUKU GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA
RAZVIJANJE LIKOVNE APRECIACIJE S SREDNJEŠOLCI
PREFERENCE DO LIKOVNIH MOTIVOV PRI UČENCIH PRVEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE
DIDAKTIČNA INOVACIJA PRI LIKOVNEM VREDNOTENJU KOT SPODBUDA PRI LIKOVNOOBLIKOVNEM RAZVOJU OTROK
ZNAČILNOSTI DIDAKTIČNE KOMUNIKACIJE V FAZI VREDNOTENJA PRI LIKOVNI VZGOJI
MEDIJI PRI SODOBNI LIKOVNI VZGOJI
PROBLEMATIKA IDENTIFIKACIJE LIKOVNIH TALENTOV OB VSTOPU V OSNOVNO ŠOLO
VLOGA NEVERBALNIH INTELEKTUALNIH SPOSOBNOSTI V INOVATIVNEM PRISTOPU K VREDNOTENJU PRI LIKOVNI VZGOJI V OSNOVNI ŠOLI
NEKATERI VIDIKI UPORABE SODOBNIH MEDIJEV PRI LIKOVNI VZGOJI
Mag. Dušan Dvorščak:
UVOD V DRUGOST GLUHOTE
 
Đ
Dr. Marina Đuranović:
MLADOSTNIKI IN SPLET - STAROSTNE RAZLIKE PRI TVEGANEM VEDENJU
OCENA SODELOVANJA UČENCEV IN PODPORE UČITELJEV - PERSPEKTIVA UČENCEV
Dr. Mirko Đukanović:
VLOGA MULTIMEDIJEV PRI POUKU NARAVE IN DRUŽBE
 
E
Nela Erbežnik:
VSEŽIVLJENJSKO UČENJE
Dr. Justina Erčulj:
SPODBUJANJE REFLEKSIJE PRI UČITELJIH
Dr. Karmen Erjavec:
INOVATIVNA DIDAKTIČNA METODA: MEDUNIVERZITETNO ONLINE PROJEKTNO DELO
DOJEMANJE KOGNITIVNE IGRE PRI STAREJŠIH MED EPIDEMIJO COVIDA-19
ZDRAVSTVENA PISMENOST MED SLOVENSKIMI SREDNJEŠOLCI
KOMPETENCE IN POTREBE PO IZOBRAŽEVANJU DIREKTORJEV SLOVENSKIH BOLNIŠNIC
KOMUNIKACIJA PROFESORJEV NA KMETIJSKIH FAKULTETAH
NOVINARSTVO IN MEDIJSKA PISMENOST: KAKO SO NOVIČARSKO MEDIJSKO PISMENI SLOVENSKI DIJAKI?
RABA FACEBOOKA IN ŠTUDIJSKI USPEH SLOVENSKIH ŠTUDENTOV
FACEBOOK IN INFORMALNO UČENJE SLOVENSKIH DIJAKOV
MNENJA OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV O IMPLEMENTACIJI INTERNETA V POUK
ŽANRSKA MEDIJSKA PISMENOST: PRIMER ANALIZE RISANKE SNEGULJČICA IN SEDEM PALČKOV
MEDIJSKO OPISMENJEVANJE IN VZGOJA ZA MEDIJE
Dr. Marjana Erženičnik Pačnik:
SPODBUJANJE RAZVOJA OTROKOVEGA GOVORA
VPLIV VZGOJITELJA NA NEKATERE VIDIKE RAZVOJA OTROKOVEGA GOVORA
VRTEC PO MERI OTROKA
PREDŠOLSKI OTROK IN METALINGVISTIČNE OPERACIJE
 
F
Simona Fartek:
POT K SPODBUDNEMU RAZREDNEMU OKOLJU PRVOŠOLČKOV
Dr. Darjo Felda:
UTEMELJEVANJE PRI POUKU MATEMATIKE
RAZVOJ MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA PRI REŠEVANJU PROBLEMOV
POMANJKLJIVO ZAVEDANJE POTREB PO MATEMATIČNI PISMENOSTI V NAŠI ŠOLI
Dr. John F. Feldhusen:
RAZVOJ TALENTOV KOT MOŽNOST VZGOJE NADARJENIH OTROK
Dr. Janez Ferbar:
NARAVOSLOVNI POSTOPKI ZA PRVO TRILETJE
Dr. Ivan Ferbežer:
HUMANISTIČNA PERSPEKTIVA IZOBRAŽEVANJA NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCEV
IZOBRAŽEVANJE MLAJŠIH NADARJENIH OTROK V REGGIO EMILIA
NEENOTNOST MED KONCEPTOM, IDENTIFIKACIJO IN EDUKACIJO NADARJENIH
DABROWSKI - TEORIJA POZITIVNE DEZINTEGRACIJE
NOVI TRENDI V RAZISKOVANJU SAMOPODOBE NADARJENIH OTROK
KURIKULARNI MODEL OBOGATENE TRIADE J. S. RENZULLIJA
INDIVIDUALIZIRANO IZOBRAŽEVANJE NADARJENIH UČENCEV V ZDA
MODEL VREDNOTENJA UČNIH PROGRAMOV ZA NADARJENE UČENCE
EVALVACIJA UČNIH PROGRAMOV ZA NADARJENE UČENCE
NADARJENOST V LUČI RAZISKOVALNE ETIKE
VELJAVNOST IN ZANESLJIVOST OCEN UČITELJEV PRI ODKRIVANJU IN SPREMLJANJU NADARJENIH UČENCEV
CILJI UČITELJEVEGA OPAZOVALNEGA ŠTUDIJA NADARJENIH OTROK
PEDAGOŠKO POJMOVANJE NADARJENOSTI
PEDAGOŠKA DEFINICIJA NADARJENOSTI KOT IZZIV PRAKSE
Dr. Marko Ferjan:
MODEL PREHODNOSTI ŠTUDENTOV V VISOKEM ŠOLSTVU
KAKŠEN MANAGEMENT V VRTCE IN ŠOLE?
Eva Ferk:
MATEMATIČNO ZNANJE ZA POUČEVANJE
Dr. Tatjana Ferjan:
NEKAJ MISLI O KONSTRUKTIVISTIČNO NARAVNANEM POUKU
USTVARJALNOST UČENCEV PRI RAZISKOVALNEM UČENJU
INOVATIVNE METODE UČENJA NA PRIMERU SPOZNAVANJA LJUBLJANE
NEKAJ MISLI O RAZISKOVALNIH NALOGAH
UPORABA KNJIGE DRŽAVE SVETA 2000 V UČNI PRAKSI
UPORABA RAČUNALNIKA PRI SPOZNAVANJU REGIONALNE GEOGRAFIJE
ZBIRKA KNJIG NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA V UČNI PRAKSI
PROSOJNICE IN POUK
INOVATIVNE METODE PRI UČNIH URAH
LITERATURA V SODOBNEM POUKU
RAZSTAVA KOT OBLIKA INOVATIVNEGA UČENJA
IGRA VLOG IN PROBLEMI V OKOLJU
HEVRISTIČNO UČENJE
DIDAKTIČNI PRISTOPI K VIDEU
ŠTUDIJA PRIMERA PRI GEOGRAFIJI
RAZISKOVALNA NALOGA - ODRAZ IN POTREBA SODOBNEGA POUKA
Jasmina Ferme:
DOKONČEVANJE - POMEMBNA POSREDNA KARAKTERISTIKA MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG
Gabrijela Fideršek:
POMEN OCENJEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA V SREDNJI ŠOLI
Dr. Bojana Filej:
LINEARNI EDUKACIJSKI MODEL ZA OPOLNOMOČENJE PACIENTOV
Mag. Tjaša Filipčič:
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Mia Filipov:
ZNAČILNOSTI UČINKOVITEGA POUČEVANJA MATEMATIKE
Dr. Andrej Fištravec:
VPLIV ETNIČNE/RASNE PRIPADNOSTI NA TELESNO SAMOPODOBO, PREDSTAVO O IDEALNEM TELESU TER TELESNO TEŽO
Dr. Viktorija Florjančič:
RAČUNALNIŠKA IN INTERNETNA PISMENOST UČITELJEV V SREDNJIH ŠOLAH
E-ŠTUDIJ V SLOVENSKEM VISOKOŠOLSKEM PROSTORU
Dr. Samo Fošnarič:
VKLJUČEVANJE INTERAKTIVNE TABLE V POUK ELEMENTARNEGA NARAVOSLOVJA
DIMENZIJSKO-ANTROPOMETRIJSKA ANALIZA ŠOLSKEGA INTERIERJA V OBDOBJU ADOLESCENCE
NEKATERI ELEMENTI MOTIVACIJSKO-ČUSTVENEGA ODZIVANJA 6-7 LET STARIH UČENCEV NA PRISOTNOST ŽIVALI V ŠOLI
TEŽA ŠOLSKIH TORBIC KOT OBREMENILEN DEJAVNIK TEŽAV S HRBTENICO
GIBALNA AKTIVNOST MLAJŠIH ŠOLARJEV V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI
RAZVIJANJE SISTEMSKEGA MIŠLJENJA
TEŽAVE UČENCEV PRI RAZUMEVANJU NARAVOSLOVJA NA PREHODU IZ PRVE V DRUGO TRIADO OSNOVNE ŠOLE
RAZVOJ VREDNOSTNIH KATEGORIJ ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA PRI PRESOJANJU IN OCENJEVANJU UČENCEV NA PEDAGOŠKI PRAKSI
ELEMENTI POUČEVANJA PROMETNE VZGOJE V 9-LETNI OSNOVNI ŠOLI
MODELIRANJE KOT USMERJENA DIDAKTIČNA DEJAVNOST PRI POUKU
ŠVEDSKI MODEL RAZVOJA TEHNIČNEGA IZOBRAŽEVANJA V OSNOVNI ŠOLI
DELOVNA PREDLOGA IN USPEŠNOST REŠEVANJA PREPROSTIH DELOVNIH OPRAVIL UČENCEV
NAPOVEDOVANJE UČENČEVE USPEŠNOSTI PRI OPRAVLJANJU SPOMINSKO-LOGIČNIH DELOVNIH OPRAVIL Z RAČUNALNIKOM V ODVISNOSTI OD OBREMENITEV DELOVNEGA OKOLJA
PROBLEMSKO IZVAJANJE POUKA V SKLOPU UPORABE NOVIH TEHNOLOGIJ
NEKATERI DEJAVNIKI DELOVNE UČINKOVITOSTI OTROK
VLOGA IN MESTO FIZIKALNIH VSEBIN V TEHNIČNEM IZOBRAŽEVANJU OSNOVNE ŠOLE
ANALIZA DELOVNEGA PROCESA PRI PRAKTIČNEM POUKU S POUDARKOM NA PROJEKTNI NALOGI
PROBLEMSKO IZVAJANJE POUKA TEHNIČNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI
Dr. Danijela Frangež:
MULTISENZORNI PROSTOR KOT METODA POUČEVANJA DIGITALNIH VEŠČIN
Mag. Jožica Frigelj:
PORTFOLIJO: SPREMLJANJE, VREDNOTENJE IN SAMOVREDNOTENJE DOSEŽKOV UČENCEV
VEČDIMENZIONALNOST UČNE METODE VSEBUJE TUDI VZGOJNO KOMPONENTO
Mag. Tamara Funčič Masič:
RAZVITOST NEKATERIH ELEMENTOV KOMPETENCE UČENJE UČENJA PRI DIJAKIH SREDNJIH POKLICNIH ŠOL
Dr. Ivan Furlan:
IDEALEN UČITELJ V DOMIŠLJIJI IN STVARNOSTI
NEKATERA NAČELA USPEŠNEGA POUČEVANJA
Maja Furlan:
BIBLIOSVETOVANJE (BIBLIOTERAPIJA) V ŠOLI
Petra Furlan:
MOBILNO UČENJE NA PRIMERU SPOZNAVANJA BIODIVERZITETE
 
G
Dr. Olivera Gajić:
ANALIZA DIDAKTIČNEGA KONCEPTA SPOZNAVNEGA PROCESA IN UČENJA PRI POUKU
Dr. Smiljana Gartner:
PRIPOVEDKE KOT MOTIVACIJSKO SREDSTVO ZA FILOZOFIČNOST Z OTROKI
Mag. Senka Gazibara:
EVALVACIJA AKTIVNEGA UČENJA V VISOKOŠOLSKEM POUČEVANJU
Marja Gerbec:
KAKO UČITELJI POZNAJO PODROČJE NADARJENOSTI
Dr. Ivan Gerlič:
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH SLOVENIJE
INFORMACIJSKA DRUŽBA IN SODOBNA ŠOLA, VZROČNO - POSLEDIČNA RAZMERJA
STANJE IN TRENDI UPORABE RAČUNALNIKA V OSNOVNI ŠOLI
MULTIMEDIJA V IZOBRAŽEVANJU
Irena Glavan:
UGLAŠEVANJE SKUPINE
Dr. Saša Aleksij Glažar:
POUK NARAVOSLOVJA IN NARAVOSLOVNA PISMENOST
KONSTRUKTIVIZEM NA MEDNARODNI OSNOVNI ŠOLI DANILE KUMAR V LJUBLJANI
Dr. Nenad Glumbić:
UČINKI KOOPERATIVNEGA POUČEVANJA V INKLUZIVNEM IZOBRAŽEVANJU
Dr. Aleksandra Gojkov Rajić:
MOTIVACIJA ZA KOMUNIKACIJO V TUJEM JEZIKU
OSEBNOST, MOTIVACIJA ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA IN UČNI USPEH
Dr. Anita Goltnik Urnaut:
RAZVOJ KADROV V VIŠJEM STROKOVNEM IZOBRAŽEVANJU
Dr. Dragan Golubović:
NAČRTOVANJE ERGONOMSKO OBLIKOVANEGA POHIŠTVA ZA OTROKE
Mag. Miroslav Gomboc:
ZNAČILNOSTI POJAVLJANJA RAZLIČNIH MODELOV VZGOJE V DRUŽINAH
Dr. Boštjan Gomišček:
MODEL NOTRANJIH INSTITUCIONALNIH EVALVACIJ NA UNIVERZI V MARIBORU
Dr. Annmarie Gorenc Zoran:
VLOGA POVRATNE INFORMACIJE PRI E-KOMUNIKACIJI
Dr. Jana Goriup:
NEKATERI VIDIKI UČINKOVITEGA VKLJUČEVANJA V ŠTUDIJ ŠTUDENTOV NA PREHODU
Tina Gorjanc:
PREPRIČANJA UČITELJEV O VPLIVU GLASBE IZ RISANK NA IZBRANA PODROČJA OTROKOVEGA RAZVOJA
Karmen Goršak:
SAMOOCENJEVANJE PRI POUKU TUJIH JEZIKOV V GIMNAZIJI
Mateja Gorše:
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
VLOGA IN POMEN UČITELJEV PRI ODKRIVANJU NADARJENIH UČENCEV
Dr. Polona Gradišek:
POKLICNO POSLANSTVO - POMEMBEN NAPOVEDNIK ZADOVOLJSTVA PRI DELU VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV
Nevenka Granda:
OBLIKE IN METODE POUČEVANJA ZGODOVINSKIH VSEBIN V OKVIRU PREDMETA SPOZNAVANJA DRUŽBE V 3., 4. in 5. RAZREDU
DIDAKTIČNO METODIČNI VIDIKI OBRAVNAVE ZGODOVINE V OKVIRU PREDMETA SPOZNAVANJE DRUŽBE
Dr. Radovan Grandić:
PREDSTAVITEV IN ANALIZA MODELA DRUŽBENO KORISTNEGA UČENJA
OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN DOMENSKO SPECIFIČNA KAKOVOST NADARJENOSTI
Živa Gregorčič:
KONCEPTUALNO ZNANJE ČETRTOŠOLCEV PO DELU Z INTERAKTIVNIM UČBENIKOM ZA MATEMATIKO
Marija Grginič:
KONČNI ZAPISI POD DROBNOGLEDOM: ANALIZA OPISNIH OCEN Z VIDIKA BLOOMOVE TAKSONOMIJE
Vilko Grlj:
LABORATORIJSKE VAJE PRI MATURITETNI MEHANIKI
Polona Grošelj:
PREDSTAVE OTROK ČETRTEGA RAZREDA O OLJKI
Dr. Miroljub Grozdanović:
NAČRTOVANJE ERGONOMSKO OBLIKOVANEGA POHIŠTVA ZA OTROKE
Vladimir Grubelnik:
RAZVIJANJE SISTEMSKEGA MIŠLJENJA
MODELIRANJE KOT USMERJENA DIDAKTIČNA DEJAVNOST PRI POUKU
 
H
Dr. Katarina Habe:
POKLICNO POSLANSTVO - POMEMBEN NAPOVEDNIK ZADOVOLJSTVA PRI DELU VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV
Z GLASBO DO UČENCU PRIJAZNEJŠEGA UČNEGA OKOLJA IN BOLJŠIH UČNIH REZULTATOV
UPORABNOST GLASBE KOT MOTIVACIJSKEGA SREDSTVA PRI POUČEVANJU V OSNOVNI ŠOLI
Majda Hafner:
AVTONOMIJA UČITELJA V ŠOLI
Mag. Dragica Haramija:
KNJIŽEVNOST V PREDBRALNEM OBDOBJU OTROKOVEGA RAZVOJA
POMEN VZGOJITELJA V PREDŠOLSKEM KNJIŽNEM IZOBRAŽEVANJU
Dr. Boštjan Harl:
POVEZANOST RAČUNALNIŠKO PODPRTIH DOMAČIH NALOG ŠTUDENTOV Z ZNANJEM IN OCENAMI
Mag. Nataša Harl:
POVEZANOST MATURE Z DIDAKTIČNO IZVEDBO UČNEGA PROCESA V GIMNAZIJAH
Dijana Hasanbegović:
VRTEC IN OBLIKOVANJE OTROKOVE SAMOPODOBE
Maja Hazenmali:
NEKATERI VIDIKI STARŠEVSKIH PRIČAKOVANJ GLEDE VZGOJITELJEVEGA DELA V VRTCIH
Mag. Darko Hederih:
TESTI IN KVIZI ZNANJA - RAZLIKE IN PODOBNOSTI
Marija Heberle Perat:
ŠPORTNA VZGOJA V ZAČETNIH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE
LIKOVNA KOMUNIKACIJA V ZAČETNIH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE
GLASBA V ZAČETNIH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE
Irena Hergan:
POZNAVANJE LJUBLJANE PRI UČENCIH RAZREDNE STOPNJE
Dr. Jerneja Herzog:
HOSPITACIJSKI MENTOR - NOV SUBJEKT V ORGANIZACIJI PEDAGOŠKE PRAKSE
PREFERENCE DO LIKOVNIH MOTIVOV PRI UČENCIH PRVEGA TRILETJA OSNOVNE ŠOLE
Dr. Pavel Híc:
UČINKOVITOST KOMBINIRANEGA UČENJA PRI POUČEVANJU OSNOV STATISTIKE
Dr. Maja Hmelak:
RAZLIČNI NAČINI NAČRTOVANJA DEJAVNOSTI V VRTCU
VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V RAZVOJ INOVATIVNIH IZOBRAŽEVALNIH MODELOV
VKLJUČEVANJE GOZDNE PEDAGOGIKE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO JAVNIH VRTCEV
NEKATERI VIDIKI STARŠEVSKIH PRIČAKOVANJ GLEDE VZGOJITELJEVEGA DELA V VRTCIH
RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENC ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
POMEN NEKATERIH ZNANJ, PRIDOBLJENIH MED ŠTUDIJEM, ZA USPEŠNO DELO V VRTCU
Ada Holcar Brunauer:
POVEZANOST FILOZOFIJE IZOBRAŽEVANJA IN KAKOVOSTI POUČEVANJA TER UČENJA
MODEL ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI VZGOJI
Mateja Horvat:
POMEN KONSTRUKTIVNEGA REŠEVANJA ŠOLSKIH KONFLIKTOV
OPREDELITEV RAZLOGOV ZA POGOSTO UPORABO IGER PRI POUKU V NIŽJIH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE
IGRA KOT METODA DELA V OSNOVNI ŠOLI
Tanja Horvat:
SAMOPODOBA NADARJENIH UČENCEV
Dr. Tatjana Hodnik Čadež:
ANALIZA VLOGE DIDAKTIČNIH SREDSTEV PRI POUKU MATEMATIKE
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Dr. Mateja Horvat Pšunder:
OBRAVNAVA DISCIPLINSKIH KRŠITEV V OSNOVNI ŠOLI Z VIDIKA KONTROLE
VPOGLED V PREVENTIVNO DISCIPLINO V OSNOVNI ŠOLI
Mag. Darja Hribernik:
VREDNOTE V SLOVENSKEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU SKOZI SLOVENSKO BIBLIOGRAFIJO
Dr. Franc Hribernik:
PROMETNOVARNOSTNI UČINKI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA VOZNIKOV INŠTRUKTORJEV
VLOGA POLICISTOV PRI RAZVIJANJU VARNEJŠEGA PROMETNEGA VEDENJA OTROK IN MLADOSTNIKOV
PROBLEMATIKA PROMETNE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
VLOGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA PRI SPREMINJANJUIZOBRAZBENE STRUKTURE SLOVENSKEGA KMEČKEGA PREBIVALSTVA
Mag. Andreja Hrovat Bukovšek:
LINEARNI EDUKACIJSKI MODEL ZA OPOLNOMOČENJE PACIENTOV
Mag. Monika Hruškar Franić:
MNENJE STARŠEV O ORGANIZACIJI INTERESNIH DEJAVNOSTI
Barbara Hvastija:
USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA
Dr. Vlasta Hus:
OKOLJU PRIJAZNO VEDENJE BODOČIH UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA
UVELJAVLJANJE RAZISKOVALNEGA POUKA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA IN PREDMETU DRUŽBA
UČITELJI IN KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP PRI POUKU DRUŽBE
ŠTUDENTI RAZREDNEGA POUKA IN PRIDOBIVANJE ZNANJA O UČENJU UČENJA
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ČETRTOŠOLCEV
ELEMENTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V UČNEM NAČRTU SPOZNAVANJE OKOLJA
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU
INTEGRACIJA PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA Z DRUGIMI PREDMETI
AKTIVNOSTI UČENCEV PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA IN SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
VREDNOTENJE POUKA SPOZNAVANJA OKOLJA V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
PRIMERJAVA NEKATERIH DIDAKTIČNIH DIMENZIJ POUKA SPOZNAVANJE OKOLJA IN SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE V PRVEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
VREDNOTENJE UČNIH CILJEV ZA PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA IN SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE V PODROBNIH UČNIH NAČRTIH
PREDMET SPOZNAVANJE NARAVE IN DRUŽBE V TEORIJI IN PRAKSI
 
I
Mojca Ilc Klun:
EVROPSKA DIMENZIJA V UČNIH NAČRTIH SLOVENSKIH DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV
Dr. Mile Ilić:
UČINKI POUKA DRŽAVLJANSKE VZGOJE
Irina Ilinichna Nikolaeva:
METODE USTVARJANJA DUHOVNE IN MORALNE KULTURE ŠTUDENTOV
David Ipavec:
MALČKOVA SPOLNOST
Dr. Andreja Istenič Starčič:
SODELOVALNO UČENJE PRI UPORABI RAČUNALNIKA NA PREDMETNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Dr. Zora Itković:
MERJENJE MOTIVACIJE ZA DELO PRI OKOLJSKI VZGOJI
Nina Ivanetič:
AVTORITETA UČITELJA DANES
Marjana Ivanjko:
RAZLIČNI PRISTOPI K FILOZOFIRANJU Z OTROKI
Dr. Milena Ivanuš Grmek:
POJMOVANJE UČENJA PRI ŠTUDENTIH - BODOČIH PEDAGOŠKIH DELAVCIH V TREH DRŽAVAH
SAMOOCENA OBREMENJENOSTI ŠTUDENTOV S ŠTUDIJEM
KOMUNIKACIJA PRI POUKU KOT POMEMBEN DEJAVNIK RAZVIJANJA KOMPETENCE UČENJE UČENJA
REZULTATI UČENCEV PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IN SOCIALNO-KULTURNO OKOLJE
ZUNANJA UČNA DIFERENCIACIJA IN ČUSTVENO-OSEBNOSTNI VIDIK UČENJA
INTEGRACIJA PREDMETA SPOZNAVANJE OKOLJA Z DRUGIMI PREDMETI
DIDAKTIČNOMETODIČNE ZNAČILNOSTI POUKA V SPLOŠNIH GIMNAZIJAH
POMEN MENTORSTVA V ČASU DODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN MENTORJEVE KOMPETENCE
UČITELJI MENTORJI IN VISOKOŠOLSKI UČITELJI O KOMPETENCAH ŠTUDENTOV - BODOČIH UČITELJEV
MNENJA ŠTUDENTOV O USTREZNI IZBIRI ŠTUDIJA
DEMOKRATIZACIJA OCENJEVANJA ZNANJA Z VIDIKA IZSLEDKOV EMPIRIČNE RAZISKAVE
DIDAKTIČNE ZNAČILNOSTI POUKA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
UČBENIŠKI KOMPLETI V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
ŠOLSKA KAZEN V 19. IN 20. STOLETJU
Dr. Svitlana Ivashnova:
IZBOLJŠANJE POKLICNIH KOMPETENC UČNEGA OSEBJA V OKVIRU NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA
 
J
Mag. Polona Jančič:
UČITELJI IN KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP PRI POUKU DRUŽBE
Katja Janškovec:
VZPOSTAVLJANJE NOVEGA UČNEGA OKOLJA
Nataša Jarc:
VLOGA MLADINSKIH DELAVNIC V RAZVOJU OSEBNIH IN MEDOSEBNIH SPOZNAVNIH SPOSOBNOSTI
Dr. Marija Javornik Krečič:
POJMOVANJE UČENJA PRI ŠTUDENTIH - BODOČIH PEDAGOŠKIH DELAVCIH V TREH DRŽAVAH
VKLJUČEVANJE ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV V RAZLIČNE OBLIKE SUPERVIZIJE
MNENJA UČITELJEV O IZBIRI IN RABI UČBENIKOV ZA POUK SLOVENŠČINE
DIDAKTIČNOMETODIČNE ZNAČILNOSTI POUKA V SPLOŠNIH GIMNAZIJAH
REFLEKTIVNO POUČEVANJE - ZNAČILNOSTI, MODELI IN PRISTOPI
POMEN MENTORSTVA V ČASU DODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN MENTORJEVE KOMPETENCE
UČITELJI MENTORJI IN VISOKOŠOLSKI UČITELJI O KOMPETENCAH ŠTUDENTOV - BODOČIH UČITELJEV
PROUČEVANJE UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA Z METODO POKLICNE (AVTO)BIOGRAFIJE
POMEN TIMSKE KULTURE ZA UČITELJEV PROFESIONALNI RAZVOJ
POMEN INTERKULTURNEGA SVETOVANJA IN INTERKULTURNIH KOMPETENC ŠOLSKEGA SVETOVALNEGA DELAVCA
MNENJA ŠTUDENTOV O USTREZNI IZBIRI ŠTUDIJA
SEMINAR V TEORIJI IN PRAKSI
PRIPRAVA DIJAKOV NA OBRAVNAVO NOVE UČNE SNOVI IN VLOGA UČITELJA PRI TEM
DEMOKRATIZACIJA OCENJEVANJA ZNANJA Z VIDIKA IZSLEDKOV EMPIRIČNE RAZISKAVE
OBRAVNAVA NOVE UČNE VSEBINE Z VIDIKA IZSLEDKOV EMPIRIČNE RAZISKAVE
POLOŽAJ UČENCA V UČNEM PROCESU
Dr. Saša Jazbec:
VZAJEMNO DELOVANJE RAZLIČNIH DEJAVNIKOV PRI UVAJANJU CLIL-A V ŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI
USPEŠNOST ROMSKIH UČENCEV PRI POUKU TUJIH JEZIKOV V SLOVENIJI
O BRANJU PRI POUKU TUJEGA JEZIKA - NEMŠČINE
Danica Jazbinšek:
VPIS V OSNOVNO ŠOLO LIVADA
Dr. Savko Jekić:
NAČRTOVANJE ERGONOMSKO OBLIKOVANEGA POHIŠTVA ZA OTROKE
Giuliana Jelovčan:
PRAVLJICA V POVEZAVI Z GIBALNIM IZRAŽANJEM SKOZI JEZIK IN OB GLASBI
Bojan Jeraj:
SPOL IN UPORABA RAČUNALNIKOV
Dr. Blaž Jereb:
PLANINSKI ŠPORTNI DNEVI V TRETJEM VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE
Dr. Eva Jereb:
MODEL PREHODNOSTI ŠTUDENTOV V VISOKEM ŠOLSTVU
Tatjana Jereb Miklavčič:
OTROCI IMAJO TEŽAVE - KAKO JIH REŠUJEJO?
PRAVLJICA KOT ČUSTVENO IZHODIŠČE PRI OBRAVNAVI TEME “IMAVA SE RADA”
ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT - IZZIV UČITELJEM IN UČENCEM
Dr. Ljiljana Jerković:
UČINKI POUKA DRŽAVLJANSKE VZGOJE
Dr. Janez Jerman:
PREPOZNAVA VLOGE GIBANJA IN ŠPORTA V ČASU ŠTUDIJA NA DALJAVO
MATEMATIČNE PREDSTAVE UČENCEV Z INTELEKTUALNIMI IN GIBALNIMI PRIMANJKLJAJI
Dr. Jože Jesenko:
MODEL PREHODNOSTI ŠTUDENTOV V VISOKEM ŠOLSTVU
Dr. Bisera Jevtić:
EMOCIONALNA VZGOJA KOT TEMELJ PREVENTIVE VRSTNIŠKEGA NASILJA
Dr. Sanja Josifović Elezović:
UČINKI POUKA DRŽAVLJANSKE VZGOJE
Dr. Branko Jovanović:
VLOGA UČITELJA PRI SPODBUJANJU USTVARJALNOSTI
Dr. Jurij Jug:
DRUŽBENI VIDIKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZA POTREBE SODOBNIH TEHNOLOGIJ
Klavdija Jug:
VNOS IKT IN E-PREVERJANJA ZNANJA PRI PREDMETU KEMIJA
Dr. Ljerka Jukić Matić:
ZNAČILNOSTI UČINKOVITEGA POUČEVANJA MATEMATIKE
Dr. Renata Jukić:
KAKOVOSTNO POUČEVANJE NA PODROČJU NARAVOSLOVJA
OCENA PRIPRAVLJENOSTI ŠTUDENTOV NA IZZIVE UČITELJSKEGA POKLICA
Dr. Stipan Jukić:
Z NADARJENIMI UČENCI MORAJO DELATI NADARJENI UČITELJI
Dr. Gregor Jurak:
POVEZANOST GIBALNE DEJAVNOSTI IN UČNEGA USPEHA SLOVENSKIH OTROK
OPRAVIČEVANJE MED POUKOM ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI
Maja Jurečič:
GLASBENO NADARJENI UČENCI V PRVIH TREH RAZREDIH OSNOVNE ŠOLE
Dr. Mojca Juriševič:
STALIŠČA ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI DO NADARJENIH IN NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA
RAZVOJ STROKOVNE SAMOPODOBE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV
MOTIVACIJA, UČENJE IN INFORMACIJSKA PISMENOST DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV
VRTEC IN OBLIKOVANJE OTROKOVE SAMOPODOBE
KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP V PROFESIONALNEM RAZVOJU ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA
POMEN OCENJEVANJA ZA OBLIKOVANJE UČENČEVE SAMOPODOBE
Dr. Primož Južnič:
PROJEKTNE NALOGE ZA NADARJENE UČENCE
PROJEKTNE NALOGE ZA NADARJENE UČENCE
 
K
Dr. Abdülkadir Kabadayi:
ANALIZA RAZLOGOV IN MOTIVOV BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK ZA IZBIRO POKLICA VZGOJITELJA
PRIMERJALNA ŠTUDIJA POUČEVANJA ANGLEŠČINE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH
Mag. Liljana Kač:
ODNOS UČENCEV DO ZNANJA IN UČENJA OBVEZNEGA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA
Dr. Martina Kač Nemanič:
SPREMLJANJE RAZVOJA LIKOVNE USTVARJALNOSTI PRI POUKU GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA
Dr. Sandra Kadum:
ODNOS STARŠEV PREDŠOLSKIH OTROK DO VKLJUČENOSTI OTROK V VRTCE
Dr. Jana Kalin:
VLOGA MEDIJEV PRI SODOBNEM POUKU IN PRESOJANJE NJIHOVE UČINKOVITOSTI
USPOSOBLJENOST RAZREDNIKOV
ŠOLSKA PRENOVA
KAKO POMAGATI MLADIM V NJIHOVEM OSEBNOSTNEM IN VREDNOSTNEM RAZVOJU?
Dr. Marija Karačić:
ODNOS STARŠEV PREDŠOLSKIH OTROK DO VKLJUČENOSTI OTROK V VRTCE
Sara Kaučič:
KAJ SPODBUJA ALI ZAVIRA USTVARJALNOST SLOVENSKIH OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV?
Branka Kavaš:
MATEMATIČNO NADARJENI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI
INTERPERSONALNA KOMUNIKACIJA V ŠOLI
Alenka Kavčič:
POZNAVANJE LJUBLJANE PRI UČENCIH RAZREDNE STOPNJE
Blaž Kavčič:
POUK LIKOVNE UMETNOSTI V ANGLEŠČINI PRI TRETJEŠOLCIH
Dr. Marija Kavkler:
KAKO IZBOLJŠATI RAVEN PISMENOSTI OTROK IZ REVNIH DRUŽIN?
HETEROGENOST PODSKUPIN OTROK S SPECIFIČNIMI UČNIMI TEŽAVAMI PRI ARITMETIKI
RAZUMEVANJE IN OBRAVNAVANJE OTROK Z UČNIMI TEŽAVAMI
DOBRA NARAVOSLOVNA POUČEVALNA PRAKSA ZA INTEGRIRANE OTROKE S POSEBNIMI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIMI POTREBAMI
VKLJUČEVANJE ELEMENTOV PEDAGOGIKE MARIE MONTESSORI V NARAVOSLOVJE
PRILAGODITVE PRI NARAVOSLOVJU ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI
POMOČ OTROKU PRI UČENJU RAČUNSKIH STRATEGIJ
Veronika Kern:
POZNAVANJE LJUBLJANE PRI UČENCIH RAZREDNE STOPNJE
Dr. Milena Kerndl:
RAZVIJANJE LITERARNORECEPCIJSKE METAKOGNICIJE PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI
Dr. Aksinja Kermauner:
SOCIALNA PREPOZNAVNOST OSEB Z OKVARO VIDA
Dr. Ljupčo Kevereski:
VPLIV VEČDIMENZIONALNIH MISELNIH PROCESOV NA UČNE DOSEŽKE
PREDSODKI O NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCIH V REPUBLIKI MAKEDONIJI
Mag. Janja Klander:
DEJAVNIKI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA - Z VIDIKA PRESOJE RAVNATELJEV IN UČITELJEV
UČNI MEDIJI IN PROBLEM NAZORNOSTI
Dr. Anita Klapan:
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN USTVARJALNOST
Dr. Irena Klasnić:
MLADOSTNIKI IN SPLET - STAROSTNE RAZLIKE PRI TVEGANEM VEDENJU
OCENA SODELOVANJA UČENCEV IN PODPORE UČITELJEV - PERSPEKTIVA UČENCEV
Eva Klemenčič:
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA DANES
VLOGA ŠOLE PRI OBLIKOVANJU ODGOVORNEGA DRŽAVLJANSTVA
Dr. Mija Marija Klemenčič Rozman:
KONTEKSTUALNO OBČUTLJIVI PROCESI PARTNERSTVA MED ŠOLO IN DRUŽINO
Petra Klemenčič:
ŠOLSKA KAZEN V 19. IN 20. STOLETJU
Dr. Marija Klopčič:
KOMUNIKACIJA PROFESORJEV NA KMETIJSKIH FAKULTETAH
Lana Klopčič:
AVTORITETA UČITELJA IN VZGOJNA VLOGA RAZREDNEGA UČITELJA V KONTEKSTU PERMISIVNOSTI
Dr. Maja Klun:
POVEZOVANJE STROKE IN ANGLEŠKEGA JEZIKA V VISOKEM ŠOLSTVU
PROBLEMSKO NARAVNANA PRAKSA ŠTUDENTOV BOLONJSKIH PROGRAMOV
Damir Knjaz:
PRIMERJAVA ZNANJA O PREHRANI IN NAČINA PREHRANJEVANJA LJUBLJANSKIH IN ZAGREBŠKIH ŠTUDENTOV
Mag. Mojca Koban Dobnik:
VLOGA IN POMEN GIBALNO-PLESNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU GLASBE
Dr. Verena Koch:
MODEL MIKROPOUČEVANJA IN ORGANIZIRANOST PEDAGOŠKE PRAKSE NA IRSKEM
Lidija Kociper:
PSIHOLOŠKI MOMENTI UPORABE PRAVLJIC V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Dr. Slobodan Kodela:
TEMELJNE GLASBENE SPOSOBNOSTI UČENCEV KOT DEJAVNIK PREPOZNAVANJA GLASBENEGA TALENTA
Mag. Lidija Kodrin:
IZOBRAŽEVANJE KOT STORITEV
Katja Kojnik Verngust:
USVAJANJE TEMELJNIH ZNANJ V OSNOVNI ŠOLI S POMOČJO KIBERNETIČNE METODE
Dr. Vlasta Kokol Voljč:
RAZVOJ OSNOVNIH MATEMATIČNIH POJMOV Z UPORABO PROGRAMOV ZA DINAMIČNO GEOMETRIJO - DINAMIČNA PONAZORITEV
Dr. Edvard Kolar:
KOMPETENČNI MODEL VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA PODROČJU MENEDŽMENTA V ŠPORTU
Dr. Vida Manfreda Kolar:
ANALIZA VLOGE DIDAKTIČNIH SREDSTEV PRI POUKU MATEMATIKE
Darja Kolarič:
VPLIV RAZVOJA MOTORIČNO-PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI NA KVALITETNEJŠE OPISMENJEVANJE IN POMOČ DRUGEGA UČITELJA V PROCESU ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA
Dr. Karmen Kolenc Kolnik:
RAZVOJ STRUKTURE GEOGRAFSKIH UČNIH NAČRTOV V SLOVENSKIH GIMNAZIJAH
DIDAKTIČNA ANALIZA UČENJA NA PROSTEM NA PRIMERU VODNE UČNE POTI V POREČJU SOTLE
POMEN MENTORSTVA V ČASU DODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN MENTORJEVE KOMPETENCE
UČITELJI MENTORJI IN VISOKOŠOLSKI UČITELJI O KOMPETENCAH ŠTUDENTOV - BODOČIH UČITELJEV
VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV GEOGRAFIJE
DIDAKTIČNA VREDNOST UČENJA GEOGRAFIJE NA PROSTEM
UČENJE ZA ODGOVORNO PRIHODNOST: PRIMER UČENJA ZA KOMPETENTNO RAVNANJE S PROSTOROM
VPLIV STEREOTIPOV NA MLADOSTNIKOVO VREDNOTENJE PROSTORA
POUK GEOGRAFIJE NA RAZREDNI STOPNJI V ZDA IN NA MADŽARSKEM
UMSKE ZNAČILNOSTI MLADOSTNIKOV IN PROSTORSKE PREDSTAVE, POJMOVANJE TER RAZUMEVANJE GEOGRAFSKEGA PROSTORA
VLOGA PROBLEMSKE UČNE INOVACIJE PRI PRENOVI POUKA GEOGRAFIJE
Dr. Karmen Kolnik:
ANALIZA POKLICNIH KOMPETENC V PROGRAMU NARAVOVARSTVENI TEHNIK
Lorena Kolonič:
PLES IN PREDŠOLSKI OTROCI
Silvija Komočar:
VLOGA MEDGENERACIJSKEGA UČENJA PRI PREHODU NOVINCEV NA DELOVNO MESTO V VRTCU
Dr. Eva Konečnik Kotnik:
RAZVOJ STRUKTURE GEOGRAFSKIH UČNIH NAČRTOV V SLOVENSKIH GIMNAZIJAH
POMEN MENTORSTVA V ČASU DODIPLOMSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN MENTORJEVE KOMPETENCE
UČITELJI MENTORJI IN VISOKOŠOLSKI UČITELJI O KOMPETENCAH ŠTUDENTOV - BODOČIH UČITELJEV
PEDAGOŠKA PRAKSA IN ZAKONITOSTI NARAVNIH SISTEMOV
Dr. Barbara Kopačin:
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE GLASBENE IN LIKOVNE UMETNOSTI
Dr. Emina Kopas Vukašinović:
RAZPRAVA KOT UČNA METODA V SISTEMU UNIVERZITETNEGA IZOBRAŽEVANJA
Dr. Dejan Kopold:
EMPIRIČNA JEZIKOVNA ANALIZA NEMŠKIH MEDMREŽNIH DNEVNIKOV
Minka Koprivnik:
ŠTUDENTI RAZREDNEGA POUKA IN PRIDOBIVANJE ZNANJA O UČENJU UČENJA
Dr. Urban Kordeš:
MODEL ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI VZGOJI
Dr. Metka Kordigel Aberšek:
VPLIV RECEPCIJE SLIKANIC NA JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
RAZVIJANJE LITERARNORECEPCIJSKE METAKOGNICIJE PRI POUKU KNJIŽEVNOSTI
ZAZNAVANJE VZROČNO-POSLEDIČNEGA RAZMERJA MED PRAVLJIČNIMI MOTIVI
Ana Koritnik:
VPLIV RECEPCIJE SLIKANIC NA JEZIKOVNI RAZVOJ OTROK Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
Dr. Helena Korošec:
VPLIV USTVARJALNE DRAME Z LUTKAMI NA PROSOCIALNO VEDENJE PREDŠOLSKIH OTROK
Igor Koselj:
RAČUNALNIŠKA IN INTERNETNA PISMENOST UČITELJEV V SREDNJIH ŠOLAH
Dr. Irena Kosi Ulbl:
MATEMATIČNO ZNANJE BODOČIH INŽENIRJEV
MATEMATIČNI SPREHOD – MODEL NEKOVENCIONALNEGA POUKA MATEMATIKE
E-UM UČNA GRADIVA Z VIDIKA AVTORJEV
Tanja Kosmač Zalašček:
VLOGA UMETNOSTNIH DEJAVNOSTI V OTROŠKIH ODDELKIH SLOVENSKIH BOLNIŠNIC
Dr. Milena Košak Babuder:
VLOGA DELOVNEGA SPOMINA PRI NALOGAH SLUŠNEGA RAZUMEVANJA V TUJEM JEZIKU
Irena Košir Lovšin:
PREPRIČANJA UČITELJEV O NJIHOVI JEZI V ODNOSU DO NEKATERIH VIDIKOV POUČEVANJA
Dr. Katja Košir:
UČINKI TRENINGA REGULACIJE ČUSTEV PRI UČENCIH OSNOVNE ŠOLE
UPORABA AKTIVNIH METOD DELA V VISOKEM ŠOLSTVU
ODNOSI Z VRSTNIKI IN UČITELJI TER NJIHOV POMEN ZA ŠOLSKO PRILAGOJENOST
Dr. Suzana Košir:
NEKATERI VIDIKI UČINKOVITEGA VKLJUČEVANJA V ŠTUDIJ ŠTUDENTOV NA PREHODU
Mitja Koštomaj:
VLOGA IN POMEN IZOBRAŽEVALNE TEHNOLOGIJE PRI POUKU TEHNIČNE VZGOJE NA RAZREDNI STOPNJI
Dr. Rudi Kotnik:
MOŽNOSTI IN DILEME UVAJANJA V TEMELJNE POJME HUSSERLOVE FENOMENOLOGIJE
KOMPETENCE IN DIDAKTIKA FILOZOFIJE
BOLONJSKI PROCES IN NJEGOVE IMPLIKACIJE: NUJNOST HOLISTIČNEGA POJMA KOMPETENTNOSTI
DILEME POUČEVANJA FILOZOFIJE Z VIDIKA SODOBNE DIDAKTIKE
Dr. Jernej Kovač:
VKLJUČEVANJE ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV V RAZLIČNE OBLIKE SUPERVIZIJE
POMEN SUPERVIZIJE PRI ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV
Dr. Marjeta Kovač:
POVEZANOST GIBALNE DEJAVNOSTI IN UČNEGA USPEHA SLOVENSKIH OTROK
PLANINSKI ŠPORTNI DNEVI V TRETJEM VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE
OPRAVIČEVANJE MED POUKOM ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI
Dr. Asja Nina Kovačev:
ANALIZA ESTETSKEGA PRESOJANJA POMENSKIH DIMENZIJ OBLIK IN BARV
Dr. Sonja Kovačević:
PREUČEVANJE RAZLIK V DOJEMANJU "DOBRE" ŠOLE Z VIDIKA UČITELJEV
Dr. Andrej Kovačič:
LATENTNE DIMENZIJE FOLKLORNE DEJAVNOSTI V ŠOLAH S POSEBNIM PROGRAMOM
UPORABA ZASLONOV IN MEDIJSKA PISMENOST PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCIH
PREDŠOLSKI OTROCI IN VPLIV MEDIJEV
Dr. Bojan Kovačič:
VPLIV DEJAVNIKOV NA RAZVOJ IZJEMNEGA GLASBENEGA TALENTA - ŠTUDIJA PRIMERA
FAKTORSKA STRUKTURA ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
NEKATERE ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV S PODROČJA GLASBENIH SPOSOBNOSTI
STALIŠČA UČITELJEV O GLASBENI TALENTIRANOSTI
NADARJENI V VELIKI DIDAKTIKI IN DANES
Brigita Kovačič:
USTVARJALNO REŠEVANJE KONFLIKTOV IN VRSTNIŠKO POSREDOVANJE V NAŠIH ŠOLAH
Miroslava Kovačič:
ODNOS UČENEC-UČITELJ
Dr. Sacit Köse:
UČENČEVO RAZUMEVANJE IN NAPAČNO PREPRIČANJE O PREHRANJEVANJU RASTLIN
Lea Kozel:
KOGNITIVNO-KONSTRUKTIVISTIČNI MODEL POUKA MATEMATIKE V 1. TRILETJU
Dr. Ana Kozina:
NAPOVEDNA VREDNOST RAZLIČNIH OCEN ŠOLSKE KLIME ZA DOSEŽKE V RAZISKAVAH TIMSS
Doriana Kozlovič Smotlak:
CELOSTEN PRISTOP PRI ZGODNJEM POUČEVANJU - VLOGA GIBALNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU MATEMATIKE
Dr. Andreja Kozmus:
KAJ SPODBUJA ALI ZAVIRA USTVARJALNOST SLOVENSKIH OSNOVNOŠOLSKIH UČITELJEV?
MOTIVI ZA MEDVRSTNIŠKO NASILJE MED SLOVENSKIMI OSNOVNOŠOLSKIMI STORILCI
STRATEGIJE UČITELJEV PRI SOOČENJU Z NEPRIMERNIM VEDENJEM UČENCEV
Eva Kranjec:
VLOGA STARŠEVSKEGA VEDENJA V ZADOVOLJSTVU MLADIH NA PREHODU V ODRASLOST
Dr. Majda Krajnc:
VNOS IKT IN E-PREVERJANJA ZNANJA PRI PREDMETU KEMIJA
Dr. Mitja Krajnčan:
ODNOSNA KOMPETENCA STROKOVNIH DELAVCEV V OSNOVNI ŠOLI
UČENCI Z IMIGRANTSKIM OZADJEM - POLITIKE IN PRAKSE POUČEVANJA MATERNEGA JEZIKA V SLOVENIJI
VZGOJA V JAVNI ŠOLI KOT PROCES GRADITVE ČLOVEKOVE OSEBNOSTI IN NJEGOVE SOCIALNE RASTI
DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA - METODIČNE MOŽNOSTI IN NJENI UČINKI
Saša Krajšek:
POTI USTVARJALNEGA UČITELJA KEMIJE PRI PREVERJANJU ZNANJA Z OCENJEVANJEM
Bojana Kralj:
PRAVLJICA V POVEZAVI Z GIBALNIM IZRAŽANJEM SKOZI JEZIK IN OB GLASBI
Dr. Martin Kramar:
DIDAKTIČNI VIDIKI UČITELJEVEGA VPLIVA NA KVALITETO IZOBRAŽEVALNO-VZGOJNEGA PROCESA
Dr. Milena Kramar Zupan:
KOMPETENCE IN POTREBE PO IZOBRAŽEVANJU DIREKTORJEV SLOVENSKIH BOLNIŠNIC
TRŽENJE IZOBRAŽEVALNIH STORITEV
Dr. Janez Krek:
AVTORITETA UČITELJA IN VZGOJNA VLOGA RAZREDNEGA UČITELJA V KONTEKSTU PERMISIVNOSTI
ZVIŠEVANJE KAKOVOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE PRAKSE Z AKCIJSKIM RAZISKOVANJEM
KRITERIJI UGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZNANSTVENIH SPOZNANJ - POZIVISTIČNI PRISTOP
PRISOTNOST IN VREDNOTENJE RAZLIČNOSTI V NEKATERIH UČNIH NAČRTIH IN UČBENIKIH SLOVENSKE DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Maja Kreslin:
KAJ IN KAKO STARŠI OCENJUJEJO V OTROŠKIH REVIJAH
KRITERIJI USTREZNOSTI REVIJ ZA PREDŠOLSKE OTROKE
OTROCI, STARŠI IN KNJIŽNICA V VRTCU
Marija Kristan:
POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA S POMOČJO PESMI NA RAZREDNI STOPNJI
DIDAKTIČNA IGRA PRI POUČEVANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Dr. Jana Krivec:
VPLIV INTERAKCIJE IN VZGOJNEGA STILA NA KONCENTRACIJO PREDŠOLSKIH OTROK
Dr. Nina Krmac:
O AVTOETNOGRAFIJI IN NJENI VLOGI NA PEDAGOŠKEM PODROČJU
Dr. Dušan Krnel:
KONSTRUKTIVIZEM NA MEDNARODNI OSNOVNI ŠOLI DANILE KUMAR V LJUBLJANI
RAZUMEVANJE ZGRADBE SNOVI
Dr. Maja Kerneža:
RAZBREMENJEVANJE MEDOSEBNE RAZDALJE UČENCEV V ČASU COVIDA-19 - ŠTUDIJA PRIMERA
Dr. Breda Kroflič:
ŠTUDIJ PRIMERA KOT METODA PREUČEVANJA VPRAŠANJ NADARJENOSTI IN USPOSABLJANJA ZA DELO Z NADARJENIMI
USTVARJALNI GIB KOT SESTAVINA CELOSTNE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE METODE
NADARJENI OTROCI V VRTCU
Dr. Robi Kroflić:
DEFINICIJA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA PRI UČITELJIH, UČENCIH IN STARŠIH
Dr. Ljupčo Krstov:
MODEL TEMELJNEGA ZNANJA PREDMETA INFORMACIJSKI SISTEMI DODIPLOMSKIH PROGRAMOV POSLOVNIH ŠOL IN FAKULTET
Mag. Milena Krtolica:
KAKO ZAZNAVAJO UČITELJEVE LASTNOSTI UČENCI, NJIHOVI STARŠI IN UČITELJI
Mag. Zvone Krušič:
ODNOS MED INTELEKTUALIZMOM IN UMETNIŠKIM PRISTOPOM V PRODUKTIVNI VZGOJNI ORIENTACIJI
Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič:
VALIDACIJA LESTVICE ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV PRI ZGODOVINI
PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV IN TEŽAVE PRI DELU Z NADARJENIMI UČENCI
POMEN ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI V PROFESIONALNEM RAZVOJU PEDAGOŠKEGA DELAVCA
UČNO USPEŠEN, NADARJEN ALI TALENTIRAN? TERMINOLOŠKE VRZELI S PODROČJA NADARJENOSTI
KOLEGIALNO OPAZOVANJE IN OCENJEVANJE UČNEGA DELA
Dr. Petra Kunc:
POVEZOVANJE SREDNJEGA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA TER KADROVSKE ŠTIPENDIJE
UČINKOVITO POVEZOVANJE SREDNJEGA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA V SLOVENIJI
INOVATIVNOST V SREDNJEM ŠOLSTVU - GROŽNJA ALI RECEPT ZA PREŽIVETJE
Dr. Milenko Kundačina:
MNENJA RAZREDNIH UČITELJEV O USTVARJALNOSTI PRI POUKU
Špela Kunčič:
SPLETNI DNEVNIK V PRVEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE
Iva Kuprešak:
POGLEDI SREDNJEŠOLCEV NA RABO IKT V PROCESU UČENJA TUJEGA JEZIKA
Dr. Domen Kušar:
POMEN IN SPREMLJANJE PROSTORSKE PREDSTAVE ŠTUDENTOV ARHITEKTURE
Dr. Dubravka Kuščević:
MEDKULTURNOST PRI POUKU - UČENČEVE PREFERENCE LIKOVNIH DEL
 
L
Dr. Irena Labak:
KOLEGIALNO OPAZOVANJE KOT ORODJE ZA USMERJANJE OSEBNEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA
Dr. Danijela Lahe:
SOCIALNA PREPOZNAVNOST OSEB Z OKVARO VIDA
Maruša Laure:
GLASBA KOT SREDSTVO SPODBUJANJA CELOSTNEGA RAZVOJA OTROK V PRISTOPU MONTESSORI
Dr. Miran Lavrič:
PERCEPCIJE PREDMETA DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA
Dr. Svetlana Lazić:
POPULARNA GLASBA PRI OBLIKOVANJU DRUŽBENIH IN KULTURNIH VREDNOT MLADIH
Gorazd Laznik:
MOTIVACIJSKI FAKTORJI ODRASLIH ZA IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE
Jerica Laznik Mokotar:
ANALIZA MNENJ VZGOJITELJIC IN UČITELJIC RAZREDNEGA POUKA O NOVI DEVETLETKI
Marjetka Lekše:
PRAVLJICA V POVEZAVI Z GIBALNIM IZRAŽANJEM SKOZI JEZIK IN OB GLASBI
Katarina Lenarčič:
UPORABA DIDAKTIČNE SESTAVLJANKE PRI POUKU
Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec:
RAZBREMENJEVANJE MEDOSEBNE RAZDALJE UČENCEV V ČASU COVIDA-19 - ŠTUDIJA PRIMERA
ODNOS ZAPOSLENIH V VRTCU IN OSNOVNI ŠOLI DO MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V RAZVOJ INOVATIVNIH IZOBRAŽEVALNIH MODELOV
KOMPETENTNOST VZGOJITELJEV ZA INOVATIVNO GIBALNO POUČEVANJE
POMEN NEKATERIH ZNANJ, PRIDOBLJENIH MED ŠTUDIJEM, ZA USPEŠNO DELO V VRTCU
STARI STARŠI V PROCESU VZGOJE
OKOLJSKE AKTIVNOSTI OTROK V VRTCU
KAJ IN KAKO STARŠI OCENJUJEJO V OTROŠKIH REVIJAH
KRITERIJI USTREZNOSTI REVIJ ZA PREDŠOLSKE OTROKE
RAZLOGI ZA IZBIRO POKLICA VZGOJITELJICA PREDŠOLSKIH OTROK
OTROCI, STARŠI IN KNJIŽNICA V VRTCU
OKOLJSKA VZGOJA V VRTCU IN EMPATIJA VZGOJITELJIC PREDŠOLSKIH OTROK
Dr. Irena Lesar:
UČITELJI O VEDENJSKIH ZNAČILNOSTIH MARGINALIZIRANIH SKUPIN UČENCEV
PREPOZNANE LASTNOSTI, KI POJASNJUJEJO UČNI USPEH OBIČAJNIH UČENCEV IN UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
Dr. Ljiljana Leskovic:
DOJEMANJE KOGNITIVNE IGRE PRI STAREJŠIH MED EPIDEMIJO COVIDA-19
Dr. Milena Letić:
OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN DOMENSKO SPECIFIČNA KAKOVOST NADARJENOSTI
Dr. Marta Licardo:
LATENTNE DIMENZIJE FOLKLORNE DEJAVNOSTI V ŠOLAH S POSEBNIM PROGRAMOM
NEKATERE POVEZAVE MED EMOCIONALNO KOMPETENTNOSTJO, EMOCIONALNO REGULACIJO TER ODZIVANJEM V STRESNIH SITUACIJAH PRI MLADOSTNIKU
Dr. Nives Ličen:
KOMPETENCE IN MEDGENERACIJSKO UČENJE VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK
Dr. Borut Likar:
POVEZOVANJE SREDNJEGA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA TER KADROVSKE ŠTIPENDIJE
INOVATIVNOST IN PODJETNOST NA OSNOVNI ŠOLI - POT ZA DOSEGO VRHA "BLOOMOVE PIRAMIDE"
UČINKOVITO POVEZOVANJE SREDNJEGA ŠOLSTVA IN GOSPODARSTVA V SLOVENIJI
INOVATIVNOST V SREDNJEM ŠOLSTVU - GROŽNJA ALI RECEPT ZA PREŽIVETJE
Mag. Branka Likon:
ALI RAVNANJE Z UČITELJI LAHKO VPLIVA NA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA UČENJA IN POUČEVANJA
Dr. Olena Linnik:
VREDNOSTNI ODNOS SODOBNIH OTROK IN STARŠEV DO KNJIG
Dr. Jože Lipnik:
GOVORNE IGRE IN JEZIKOVNA USTVARJALNOST OTROK
Dr. Alja Lipavic Oštir:
RAZNOLIKOST RELACIJ NA JEZIKOVNIH REPERTOARJIH PETOŠOLCEV
USPEŠNOST ROMSKIH UČENCEV PRI POUKU TUJIH JEZIKOV V SLOVENIJI
VZAJEMNO DELOVANJE RAZLIČNIH DEJAVNIKOV PRI UVAJANJU CLIL-A V ŠOLSKI SISTEM V SLOVENIJI
Dr. Alenka Lipovec:
DOKONČEVANJE - POMEMBNA POSREDNA KARAKTERISTIKA MATEMATIČNIH DOMAČIH NALOG
GRAFIČNE PREDSTAVITVE NEKATERIH ELEMENTARNIH MATEMATIČNIH POJMOV
KONCEPTUALNO ZNANJE ČETRTOŠOLCEV PO DELU Z INTERAKTIVNIM UČBENIKOM ZA MATEMATIKO
TOČKA KONTROLE IN OSREDOTOČENOST ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA
MATEMATIČNO ZNANJE ZA POUČEVANJE
E-UM UČNA GRADIVA Z VIDIKA AVTORJEV
MATEMATIČNI JEZIK BODOČIH UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA
PREVERJANJE REŠITEV MATEMATIČNEGA PROBLEMA PRI POUKU MATEMATIKE V PRVI TRIADI
Igor Lipovšek:
PRISPEVEK GEOGRAFIJE K OKOLJSKEMU IZOBRAŽEVANJU
Nataąa Litrop:
OTROŠKA VESELICA KOT NEFORMALNA OBLIKA SODELOVANJA S STARŠI
Maruša Loboda:
STALIŠČA ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI DO NADARJENIH IN NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA
Mag. Zorka Loiskandl Weiss:
PROJEKT “ČLOVEŠKI LIKI” - MENSCHENBILDER
Branka Lončarič:
SOCIALNE IGRE KOT NAČIN VZPOSTAVLJANJA DISCIPLINE PRI POUKU
Janja Lučić:
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PO PANDEMIJI
REFLEKSIJA V IZPOPOLNJEVANJU UČITELJEV REFLEKSIVNE PRAKSE
Dr. Maxym Lukianchykov:
TEHNOLOŠKI PRISTOP K OBLIKOVANJU MATEMATIČNE KOMPETENCE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH
 
M
Dr. Jana Majerčíková:
UČNE ASPIRACIJE UČENCEV IN ZAZNAN VPLIV NJIHOVIH STARŠE
Dr. Jan Makarovič:
REALIZACIJA TALENTA: OD ČLOVEŠKEGA DO SOCIALNEGA KAPITALA
NADARJENOST V PSIHOLOŠKEM IN DRUŽBENEM KONTEKSTU
Dr. Jelena Maksimović:
UPORABA DIDAKTIČNIH MODELOV - VIDIK UČITELJEV IN UČENCEV
VLOGA IN UČINKOVITOST METODOLOŠKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA REFLEKTIVNE PRAKSE
DEJAVNIKI, KI MOTIVIRAJO UČITELJE ZA STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Dr. Borka Malčić:
EKOLOŠKI PROGRAM KOT DEJAVNIK SOCIALNO-ČUSTVENEGA RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Mag. Tatjana Maletaški:
ODGOVORNOST ZA PRIHODNOST - TRAJNOSTNI RAZVOJ Z VIDIKA ŠTUDENTOV
Mag. Sanja Maričić:
RAZVIJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA UČENCEV PRI ZAČETNEM POUKU MATEMATIKE
Dr. Stanislava Marić Jurišin:
EKOLOŠKI PROGRAM KOT DEJAVNIK SOCIALNO-ČUSTVENEGA RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK
Dr. Barica Marentič Požarnik:
ŠTUDENTSKO DOJEMANJE ŠTUDIJSKE SITUACIJE KOT SPROŽILEC REFLEKSIJE V TEČAJIH VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE
KONSTRUKTIVIZEM V IZOBRAŽEVANJU
Dr. Marko Marhl:
RAZVIJANJE SISTEMSKEGA MIŠLJENJA
MODELIRANJE KOT USMERJENA DIDAKTIČNA DEJAVNOST PRI POUKU
Dr. Miha Marinšek:
RAZVOJ KLJUČNIH KOMPETENC ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ŠTUDENTOV PREDŠOLSKE VZGOJE
Dr. Ljubica Marjanovič Umek:
KURIKULUM ZA VRTCE
Dr. Mirko Markič:
NOVA VLOGA UČITELJA IN UČITELJEVE KOMPETENCE PRI PROBLEMSKO NARAVNANEM UČENJU
Nina Markuš:
UVELJAVLJANJE RAZISKOVALNEGA POUKA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE OKOLJA IN PREDMETU DRUŽBA
PRIMERJAVA RAZISKOVALNEGA PRISTOPA S TRADICIONALNIM PRI SPOZNAVANJU OKOLJA
Dr. Robert Masten:
DEFINICIJA MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA PRI UČITELJIH, UČENCIH IN STARŠIH
DOŽIVLJANJE SMISLA ŽIVLJENJA IN EKSISTENCIALNE FRUSTRACIJE PRI DIJAKIH SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOL
Dr. Milan Matijević:
UČENČEVO ZAZNAVANJE RAZREDNIH AKTIVNOSTI V SREDNJIH ŠOLAH V REPUBLIKI HRVAŠKI
Mag. Jasmina Matjašič:
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI PREDMETU DRUŽBA V 4. RAZREDU
Dr. Maja Matrić:
UČITELJEVA PERCEPCIJA NADARJENIH IN TALENTIRANIH UČENCEV TER UČENCEV Z VEDENJSKIMI MOTNJAMI
Bojan Matković:
PRIMERJAVA ZNANJA O PREHRANI IN NAČINA PREHRANJEVANJA LJUBLJANSKIH IN ZAGREBŠKIH ŠTUDENTOV
Marija Matoković:
STALIŠČA UČITELJEV DO STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA PRI PREDMETU GLASBENA VZGOJA
Dr. Mirjana Matović:
POPULARNA GLASBA PRI OBLIKOVANJU DRUŽBENIH IN KULTURNIH VREDNOT MLADIH
Barbara Mavri:
PREDŠOLSKI OTROCI IN VPLIV MEDIJEV
Maruša Mavrič:
DIDAKTIČNA NAČELA POUČEVANJA GLASBE V PEDAGOGIKI MONTESSORI
Dr. Vida Medved Udovič:
SPREMEMBE POUKA IN KOMPETENCE UČITELJEV ZA UPORABO INFORMACIJSKOKOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE
ZGODNJE BRANJE ZA UČINKOVITO BRALNO PISMENOST
PRAVLJICA V ŠOLSKI PRAKSI
Dr. Martina Mejak:
VLOGA VZGOJITELJA PRI RAZVIJANJU OTROKOVE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI
Dr. Sanela Mešinović:
UČENJE Z ODKRIVANJEM PRI POUKU GEOMETRIJE V OSNOVNI ŠOLI
UČENJE IN POUČEVANJE OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH POJMOV
Mateja Meško:
DRUŽINA - KREATOR NADARJENEGA OTROKA
INDIVIDUALIZACIJA PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA
NEVIHTA MOŽGANOV IN ZAPISOVANJE IDEJ
Mag. Gozdana Miglič:
VPLIV INFORMACIJSKIH SISTEMOV NA ORGANIZACIJSKO UČENJE
Jadranka Mihalič:
STRESOGENI DEJAVNIKI UČITELJEVEGA DELA
Dr. Marija Mihevc:
PREPLET GLASBE IN LIRIKE V ŠKERJANČEVI KANTATI
Dr. Nikola Mijanović:
VLOGA MULTIMEDIJEV PRI POUKU NARAVE IN DRUŽBE
KAKO ZAZNAVAJO UČITELJEVE LASTNOSTI UČENCI, NJIHOVI STARŠI IN UČITELJI
INDIVIDUALIZIRAN POUK V FUNKCIJI RAZVOJA NADARJENIH UČENCEV
SAVREMENA OBRAZOVNA TEHNOLOGIJA KAO PRETPOSTAVKA USPJEŠNOG ORGANIZOVANJA DIFERENCIRANE NASTAVE
Mateja Miklavčič:
ANALIZA PRAVILNIKA O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA TER NAPREDOVANJU UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI
Natalija Mikuletič:
BIBLIOMETRIČNA ANALIZA ČLANKOV REVIJE PEDAGOŠKA OBZORJA V LETIH 1995-1997
Irena Milić:
PROJEKTNO DELO IN SAMOSTOJNOST UČENCA
Dr. Jovana Milutinović:
OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN DOMENSKO SPECIFIČNA KAKOVOST NADARJENOSTI
Dr. Vesna Miltojević:
VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE V SRBIJI IN EKOLOŠKA ETIKA ZA INŽENIRJE
Dr. Smiljana Mirkov:
ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VODSTVENE POKLICE
Mag. Snežana Mirkov:
STRUKTURA IN DEJAVNIKI UČNIH CILJEV
Ana Mirosavljević:
KAKOVOSTNO POUČEVANJE NA PODROČJU NARAVOSLOVJA
Dr. Monika Mithans:
UČITELJI RAZREDNEGA POUKA O USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z NADARJENIMI
Dr. Ljiljana Mitić:
POTREBE IN ZANIMANJE UČENCEV ZA IZBOR OKOLJSKIH VSEBIN PRI POUKU
Dr. Milica Mitrović:
ZNANSTVENE PARADIGME KOT REFERENČNI OKVIR ZA PREUČEVANJE OCENJEVANJA PRI POUKU
Dr. Vesnica Mlinarević:
IZVAJANJE NARAVOSLOVNIH VSEBIN PRI OTROCIH PREDŠOLSKE STAROSTI
Dr. Elena Molodykh Nagaeva:
TUJ JEZIK NA TEHNIČNIH UNIVERZAH: INTERAKCIJA IZOBRAŽEVALNIH PARADIGEM
Vladimir Momčilović:
VREDNOTNE ORIENTACIJE BODOČIH UČITELJEV O PREDMETU ŠPORT
Dr. Zoran Momčilović:
VREDNOTNE ORIENTACIJE BODOČIH UČITELJEV O PREDMETU ŠPORT
KORELACIJA MED INTERESOM ZA ŠPORT IN REKREACIJO TER OSTALIMI INTERESI PRIHODNJIH UČITELJEV
ZANIMANJE ZA ŠPORTNE DEJAVNOSTI V FAKTORSKI STRUKTURI INTERESOV MLADIH LJUDI
Miran Morano:
VIDEO V UČNEM PROCESU
Ivana Mori:
MEDLETNA SPOROČILA PRI OPISNEM OCENJEVANJU
Diana Moslavac Bičvić:
ZNAČILNOSTI UČINKOVITEGA POUČEVANJA MATEMATIKE
Dr. Natalia Mospan:
NOV ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU V UKRAJINI: INOVACIJE IN TVEGANJA
Irena Može:
POJMOVANJE UČNE NEUSPEŠNOSTI NADARJENIH UČENCEV
Dr. Emerik Munjiza:
ALI JE DOMAČA NALOGA KOT STRATEGIJA UČENJA DODATNO BREME UČENCEV?
Dr. Marko Mušanović:
IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA IN SOCIALIZACIJA UČENCEV
TEORETIČNE OSNOVE KURIKULUMA POLIKULTURNE ŠOLE
Dr. Mirela Müller:
UČINKOVITOST SISTEMA MOODLE PRI PRIDOBIVANJU AKADEMSKIH VEŠČIN ŠTUDENTOV
POGLEDI SREDNJEŠOLCEV NA RABO IKT V PROCESU UČENJA TUJEGA JEZIKA
 
N
Simona Napast:
CILJI ZGODNJEGA UČENJA TUJEGA JEZIKA
IDIOMI - ZAČIMBA JEZIKA
UČENJE TUJEGA JEZIKA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Dr. Igor Nikolić:
TEMELJNE GLASBENE SPOSOBNOSTI UČENCEV KOT DEJAVNIK PREPOZNAVANJA GLASBENEGA TALENTA
Dr. Radmila Nikolić:
MNENJA RAZREDNIH UČITELJEV O USTVARJALNOSTI PRI POUKU
NOVA PARADIGMA USPOSABLJANJA BODOČIH UČITELJEV ZA PRAKTIČNO DELO
Irina Nordman:
TUJ JEZIK NA TEHNIČNIH UNIVERZAH: INTERAKCIJA IZOBRAŽEVALNIH PARADIGEM
Zvonka Nose:
VPLIV IZOBRAZBE STARŠEV IN VPLIV PREDZNANJA V BRANJU OB VSTOPU V ŠOLO NA USPEH PRI BRANJU V 3. RAZREDU
Dr. Bogomir Novak:
ISKANJE SMISLA IZOBRAŽEVANJA V DOBI TEHNIKE
VLOGA ŠOLE PRI OBLIKOVANJU ODGOVORNEGA DRŽAVLJANSTVA
DEJAVNIKI RAZVOJA AVTONOMIJE SLOVENSKE ŠOLE
INTEGRATIVNI MODEL IZOBRAŽEVANJA UČITELJEV - REALNOST ALI UTOPIJA?
Dr. Vesna Novak:
PRIPRAVLJENOST ŠTUDENTOV ZA SODELOVANJE V KARIERNEM CENTRU FAKULTETE
 
O
Jasmina Oblak:
PERCEPCIJE PREDMETA DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA TER ETIKA
Sabina Ograjšek:
UČITELJI RAZREDNEGA POUKA O USPOSOBLJENOSTI ZA DELO Z NADARJENIMI
Tomaž Ogris:
KOOPERACIJA PRI UČNEM DELU V DVOJEZIČNIH OSNOVNIH ŠOLAH NA KOROŠKEM
Dr. Diana Olčar:
EMOCIONALNA EKSPRESIVNOST GLASBE - PERCEPCIJA ŠTUDENTOV
Martina Opaka:
SOCIALNI POLOŽAJ UČNO IZREDNO USPEŠNIH UČENCEV
Dr. Siniša Opić:
KAKOVOST PEDAGOŠKE KLIME V ŠOLI
MLADOSTNIKI IN SPLET - STAROSTNE RAZLIKE PRI TVEGANEM VEDENJU
UČENČEVO ZAZNAVANJE RAZREDNIH AKTIVNOSTI V SREDNJIH ŠOLAH V REPUBLIKI HRVAŠKI
Jelena Osmanović:
UPORABA DIDAKTIČNIH MODELOV - VIDIK UČITELJEV IN UČENCEV
VLOGA IN UČINKOVITOST METODOLOŠKEGA IZOBRAŽEVANJA ZA REFLEKTIVNE PRAKSE
Magda Osvald:
TEŽAVE UČENCEV PRI RAZUMEVANJU NARAVOSLOVJA NA PREHODU IZ PRVE V DRUGO TRIADO OSNOVNE ŠOLE
Dr. Martina Ozbič:
VZROKI NEUSPEŠNOSTI PRI NAREKU PRI DVOJEZIČNIH UČENCIH Z UČNIMI TEŽAVAMI
 
P
Romana Padovnik Rajšter:
PROJEKTNO DELO V OKVIRU PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
Dr. Tea Pahić:
MOTIVACIJA ZA IZBIRO POKLICA IN OBVLADOVANJE KOMPETENC UČITELJEV
Neva Pahor:
DELAVNICE USTVARJALNOSTI - OBOGATITVENI PROGRAM ZA UČENCE RAZREDNE STOPNJE OSNOVNE ŠOLE
Ante Pajk:
RECIMO NASILJU NE
Anton Pajk:
POMEN IN VPLIV IGRAČ IN IGER NA OTROKA
Mag. Marija Paladin:
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA V IZOBRAŽEVALNEM KONTEKSTU SKOZI OČI UČENCEV
Dr. Polonca Pangrčič:
PARTICIPATORNI INDIVIDUALIZIRANI PROGRAMI DELA ZA NADARJENE UČENCE
KAKO UČITELJI PRVE TRIADE POUČUJEJO GLASBENO VZGOJO
Dr. Amand Papotnik:
KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNO DELO PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI
KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNA NALOGA PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI
ZGODNJE POUČEVANJE IN UČENJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE IN OKOLJSKA VZGOJA
PREUČEVANJE IN RAZISKOVANJE UPORABE RAČUNALNIKA PRI TEHNIČNI VZGOJI
UČINKOVITO IN USPEŠNO POUČEVANJE IN UČENJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE Z LEGO KONSTUKCIJSKIMI SESTAVLJANKAMI
IZBOR USTREZNE ARTIKULACIJE S PODROČJA UPORABE RAČUNALNIKA PRI TEHNIČNI VZGOJI
LABORATORIJSKE VAJE PRI MATURITETNI MEHANIKI
PROUČEVANJE IN RAZISKOVANJE PROBLEMOV S PODROČJA OKOLJSKE VZGOJE V POVEZANOSTI S TEHNIČNO VZGOJO
PROJEKTNA NALOGA NA PROJEKTNIH TEDNIH IN TEHNIŠKIH DNEVIH
STRATEGIJE UČNEGA DELA ZA TEHNIKO IN TEHNOLOGIJO V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE
POHIŠTVENA OPREMA ZA ZGODNJE UČENJE TEHNIKE
ARTIKULACIJA, OPERATIVNI CILJI IN METODE IZKUSTVENEGA UČENJA PRI POUČEVANJU STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
STRATEGIJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PODROČJU TEHNIŠKIH STROK
Dr. Dragan Partalo:
KOMPETENCE IN MEDGENERACIJSKO UČENJE VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK
Mag. Miha Pauko:
MODEL NOTRANJIH INSTITUCIONALNIH EVALVACIJ NA UNIVERZI V MARIBORU
Mag. Andrej Pavletič:
ISKANJE SMISLA IZOBRAŽEVANJA V DOBI TEHNIKE
Nada Pečavar:
HIPERKINETIČNI SINDROM
Dr. Mojca Peček Čuk:
UČITELJI O VEDENJSKIH ZNAČILNOSTIH MARGINALIZIRANIH SKUPIN UČENCEV
PREPOZNANE LASTNOSTI, KI POJASNJUJEJO UČNI USPEH OBIČAJNIH UČENCEV IN UČENCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
Mag. Polona Peček:
ŠOLSKA KULTURA IN VREDNOTE
Dr. Sonja Pečjak:
FAZANIRANJE DIJAKOV NOVINCEV Z VIDIKA SPOLA FAZANERJEV
ZNAČILNOSTI DIJAKOV IN UČNEGA OKOLJA V POVEZAVIZ USPEŠNOSTJO PRI E-UČENJU
PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI E-BRANJA IN BRANJA S PAPIRJA PRI UČENCIH V SREDNJI ŠOLI
SEM OPAZOVALEC MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA: KAJ LAHKO NAREDIM?
UČNA MOTIVACIJA IN UČNA USPEŠNOST UČENCEV IN DIJAKOV PRI MATEMATIKI
ALI SE OBLIKUJE BRALNO RAZUMEVANJE PRI DEKLETIH DRUGAČE KOT PRI FANTIH?
BRALNA MOTIVACIJA UČENCEV IN DEJAVNOSTI UČITELJA PRI POUKU
Ksenija Pečnik:
POSKUS CELOSTNE OBRAVNAVE LEPOSLOVNEGA BESEDILA PRI POUKU SLOVENSKEGA JEZIKA V OSNOVNI ŠOLI
Dr. Peter Peer:
REŠEVANJE PROBLEMOV IZ VERJETNOSTI OB UPORABI E-GRADIVA V ČETRTEM RAZREDU
Dr. Cirila Peklaj:
UPORABA MULTIMEDIJE PRI UČENJU GENETIKE
MOTIVACIJSKE USMERJENOSTI ŠTUDENTOV, UČITELJSKE KOMPETENCE IN ŠTUDIJSKI DOSEŽKI
UČNA MOTIVACIJA IN UČNA USPEŠNOST UČENCEV IN DIJAKOV PRI MATEMATIKI
Dr. Anđelka Peko:
OBREMENITEV UČENCEV S ŠOLSKIM DELOM Z VIDIKA UČENCEV IN STARŠEV
ALI JE DOMAČA NALOGA KOT STRATEGIJA UČENJA DODATNO BREME UČENCEV?
Mag. Marjana Penca Palčič:
POVRATNA INFORMACIJA UČITELJA IN MOTIVACIJA UČENCEV ZA UČENJE
Dr. Sandra Penger:
RAZVOJ TRAJNOSTNEGA VODENJA ŠTUDENTOV MENEDŽMENTA
Mag. Zvonko Perat:
MODEL ZA SPREMLJAVO UČNEGA NAČRTA MATEMATIKE
Dr. Marjanca Pergar Kuščer:
INDIVIDUALIZEM IN KOLEKTIVIZEM UČITELJEV TER NJIHOVA ZAZNAVA DRUGAČNOSTI OTROK V RAZREDU
Mag. Alja Perger:
ŠOLANJE NA DOMU V SLOVENIJI
Dr. Dušan Perić:
POPULARNA GLASBA PRI OBLIKOVANJU DRUŽBENIH IN KULTURNIH VREDNOT MLADIH
Dr. Bojana Perić Prkosovački:
VPLIV UČNIH DELAVNIC NA POUK IN UČENJE
Mojca Perić:
OGLAŠEVANJE IN OTROCI
Janja Perko:
OBČUTLJIVOST ZA OTROKOVE POTREBE PRI MAMAH DVEH GENERACIJ
Lucija Perne:
UČBENIKI ZA RAZREDNI POUK NARAVOSLOVJA POD DROBNOGLEDOM
Mateja Perovšek:
POLOŽAJ OTROK V ZASEBNIH VRTCIH GLEDE PRAVICE DO STROKOVNE POMOČI
Dr. Albinca Pesek:
RAZVIJANJE POJMOVNEGA SISTEMA PREDŠOLSKIH OTROK S POMOČJO GLASBE
Dr. Tomaž Petek:
GOVORNO NASTOPANJE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV
VLOGA IN POLOŽAJ SLOVENŠČINE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Judita Peterlin:
RAZVOJ TRAJNOSTNEGA VODENJA ŠTUDENTOV MENEDŽMENTA
Dr. Zdenka Petermanec:
MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE KNJIŽNIC V PROCES VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Dr. Marija Mojca Peternel:
KRATKA EVALVACIJA SLOVNIČNIH NAPAK MATURANTOV
POMEMBNOST PEDAGOŠKE PRAKSE PRI BODOČIH UČITELJIH/UČITELJICAH NEMŠČINE
Dr. Erich Petlák:
AKCIJSKO RAZISKOVANJE - VIDIK UČITELJEV
SAMOREFLEKSIJA KOT OSNOVA UČITELJEVEGA DELA
Dr. Vilko Petrić:
ZDRAVSTVENI STATUS RAZREDNIH UČITELJEV V SLOVENIJI
Mag. Mateja Petrovič:
UVAJANJE LEKSIKALNEGA PRISTOPA PRI UČENJU IN POUČEVANJU ANGLEŠČINE
DELO Z BESEDILI IN USVAJANJE BESEDIŠČA PRI POUKU ANGLEŠČINE KOT STROKOVNEGA JEZIKA
RAZVIJANJE ZMOŽNOSTI RAZUMEVANJA
Dr. Jelena Petrović:
DECROLYJEVA METODA - TEORIJA IN PRAKSA
EMOCIONALNA VZGOJA KOT TEMELJ PREVENTIVE VRSTNIŠKEGA NASILJA
DEWEYEVA TEORIJA KURIKULA - PRESEGANJE OMEJITEV TRADICIONALNEGA KURIKULA
Dr. Ružica Petrović:
RAZPRAVA KOT UČNA METODA V SISTEMU UNIVERZITETNEGA IZOBRAŽEVANJA
Mag. Barbora Petrů Puhrová:
UČNE ASPIRACIJE UČENCEV IN ZAZNAN VPLIV NJIHOVIH STARŠE
Tanja Petrušič:
ZDRAVSTVENI STATUS RAZREDNIH UČITELJEV V SLOVENIJI
Katica Pevec Semec:
IGRA VLOG PO SCENARIJU
Breda Pinter:
MOBILNA SPECIALNO PEDAGOŠKA SLUŽBA
Tadeja Pirc:
ANALIZA PISNIH PREIZKUSOV ZNANJA NA STOPNJI RP Z VIDIKA TAKSONOMSKIH STOPENJ
Dr. Tina Pirc:
FAZANIRANJE DIJAKOV NOVINCEV Z VIDIKA SPOLA FAZANERJEV
SEM OPAZOVALEC MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA: KAJ LAHKO NAREDIM?
ALI SE OBLIKUJE BRALNO RAZUMEVANJE PRI DEKLETIH DRUGAČE KOT PRI FANTIH?
Breda Pirnat:
ODKRIVANJE OTROŠKIH PREDSTAV O SORODSTVENIH ODNOSIH
SODELOVANJE STARŠEV PRI VZGOJNEM DELU
Dr. Rado Pišot:
OBJEKTIVNO IZMERJENA KOLIČINA GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI PREDŠOLSKIH IN MLAJŠIH ŠOLSKIH OTROK
GIBALNA AKTIVNOST MLAJŠIH ŠOLARJEV V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI
GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST PRI UČENCIH IN UČENKAH DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA OSNOVNE ŠOLE
Mag. Saša Pišot:
PREGLED DEJAVNIKOV, POVEZANIH Z GIBALNO/ŠPORTNO AKTIVNOSTJO OTROK IN MLADOSTNIKOV
Dr. Karmen Pižorn:
VLOGA DELOVNEGA SPOMINA PRI NALOGAH SLUŠNEGA RAZUMEVANJA V TUJEM JEZIKU
Dr. Jurij Planinšec:
GIBALNA AKTIVNOST MLAJŠIH ŠOLARJEV V SEVEROVZHODNI SLOVENIJI
Nataša Platiše:
NOTRANJA DIFERENCIACIJA IN INDIVIDUALIZACIJA ZA NADARJENE UČENCE
SAMOOCENJEVANJE
Dr. Darja Plavčak:
PRISTOP POMOČI Z UMETNOSTJO PRI DEJAVNOSTIH SOCIALNEGA UČENJA
Jožica Plešnik:
JE UČENJE DRUGEGA TUJEGA JEZIKA RES LAŽJE?
Urška Pliberšek:
STALIŠČA UČITELJEV OSNOVNIH ŠOL DO VEČKULTURNOSTI
Dr. Nevenka Podgornik:
UVAJANJE OTROK V VRTEC: ŠTUDIJA PRIMERA
Dr. Vesna Podgornik:
POMEN POZITIVNE KLIME ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE V VRTCU
Manja Podgoršek:
GRAFIČNE PREDSTAVITVE NEKATERIH ELEMENTARNIH MATEMATIČNIH POJMOV
TOČKA KONTROLE IN OSREDOTOČENOST ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA
Mag. Saša Podgoršek:
POUK NEMŠČINE S PODPORO IKT NA OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH
Dr. Uršula Podobnik:
INDIVIDUALIZACIJA IN USTVARJALNE RAZSEŽNOSTI POUKA LIKOVNE VZGOJE
Mag. Jovita Pogorevc Merčnik:
KONFLIKTNE SITUACIJE KOT POKAZATELJ NASILJA MED UČENCI TER NJIHOVO PREPREČEVANJE
Dr. Milan Pokorný:
UČINKOVITOST KOMBINIRANEGA UČENJA PRI POUČEVANJU OSNOV STATISTIKE
Dr. Alenka Polak:
PREPRIČANJA UČITELJEV O NJIHOVI JEZI V ODNOSU DO NEKATERIH VIDIKOV POUČEVANJA
DEJAVNIKI VPLIVA NA IZBIRO PEDAGOŠKEGA POKLICA: MOTIVI, PRIČAKOVANJA IN PROFESIONALNI RAZVOJ
KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP V PROFESIONALNEM RAZVOJU ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA
Dr. Milan Polić:
ZGODOVINSKI ODNOS DO EKOLOGIJE IN EKOLOŠKEGA IZOBRAŽEVANJA
Dr. Olga Poljšak Škraban:
KONTEKSTUALNO OBČUTLJIVI PROCESI PARTNERSTVA MED ŠOLO IN DRUŽINO
NEVROMITI O RAZVOJU MOŽGANOV IN UČENJU PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA
Luka Pongračić:
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PO PANDEMIJI
Mag. Milica Popović Stijačić:
VPLIV UČNIH DELAVNIC NA POUK IN UČENJE
Tjaša Popovič:
VPLIV INTERAKCIJE IN VZGOJNEGA STILA NA KONCENTRACIJO PREDŠOLSKIH OTROK
Dr. Mojca Poredoš:
VLOGA DELOVNEGA SPOMINA PRI NALOGAH SLUŠNEGA RAZUMEVANJA V TUJEM JEZIKU
MOTIVACIJSKI IN ČUSTVENI DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI PRI MATEMATIKI V ZGODNJEM MLADOSTNIŠTVU
VLOGA STARŠEVSKEGA VEDENJA V ZADOVOLJSTVU MLADIH NA PREHODU V ODRASLOST
Ana Porenta Rigler:
RAZVIJANJE USTVARJALNOSTI NA RAZREDNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
Dr. Dragan Potočnik:
POUK ZGODOVINE IN SODOBNI MEDIJI
SLIKOVNI VIRI IN POUK ZGODOVINE
METODIČNE ZNAČILNOSTI SODOBNEGA POUKA ZGODOVINE
MOTIVACIJA PRI POUKU ZGODOVINE
ARHIV KOT VIR ZA POUČEVANJE ZGODOVINE
PISANI VIRI IN POUK ZGODOVINE
TURŠKI VPADI NA SLOVENSKO OZEMLJE - PRIMER PROBLEMSKE OBRAVNAVE ZGODOVINSKE TEME
SODOBNI POUK ZGODOVINE - PRIMER OBRAVNAVE TEME KMEČKI UPORI
VZGOJA KOT PROCES KULTIVIRANJA ČLOVEKOVE NARAVE
VZGOJA IN POUK ZGODOVINE
VZGOJNE VREDNOTE POUKA ZGODOVINE
Katja Potočnik:
ELEMENTI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V UČNEM NAČRTU SPOZNAVANJE OKOLJA
Dr. Robert Potočnik:
ODNOS DIJAKOV DO SPOLNIH STEREOTIPOV PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI
RAZUMEVANJA POJMOV O MATERIALIH UMETNIŠKIH SLIK PRI PRIHODNJIH UČITELJIH
Mag. Franci Potokar:
DRUŽBENI VIDIKI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZA POTREBE SODOBNIH TEHNOLOGIJ
Anja Poznič:
ZNAČILNOSTI DIJAKOV IN UČNEGA OKOLJA V POVEZAVIZ USPEŠNOSTJO PRI E-UČENJU
Urška Poženel:
INTERESI UČENCEV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
Mag. Klemen Prah:
DIDAKTIČNA ANALIZA UČENJA NA PROSTEM NA PRIMERU VODNE UČNE POTI V POREČJU SOTLE
Mag. Luka Praprotnik:
RAZUMEVANJE POJMA PREHRANJEVALNA VERIGA MED BODOČIMI UČITELJI
ODNOS ŠTUDENTOV, BODOČIH UČITELJEV, DO ŽIVALI
Dr. Jurij Prezelj:
DALJINSKO VODENJE LABORATORIJSKIH VAJ V ENERGETSKEM STROJNIŠTVU
Dr. Tamara Pribišev Beleslin:
VKLJUČEVANJE UMETNIŠKIH IZRAZNIH SREDSTEV V UČNO OKOLJE PREDŠOLSKIH OTROK
Mag. Tanja Pristovnik:
REŠEVANJE PROBLEMOV IZ VERJETNOSTI OB UPORABI E-GRADIVA V ČETRTEM RAZREDU
Dr. Simona Prosen:
NEVROMITI O RAZVOJU MOŽGANOV IN UČENJU PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA
INDIVIDUALIZEM IN KOLEKTIVIZEM UČITELJEV TER NJIHOVA ZAZNAVA DRUGAČNOSTI OTROK V RAZREDU
Dr. Majda Pšunder:
ODNOS UČENCEV DO ZNANJA IN UČENJA OBVEZNEGA DRUGEGA TUJEGA JEZIKA
MEDIJSKO NASILJE, REALNOST DANAŠNJEGA ČASA
POVEZANOST MATURE Z DIDAKTIČNO IZVEDBO UČNEGA PROCESA V GIMNAZIJAH
ALI SLABO DRŽO PRVOŠOLČKOV POGOJUJE TEŽKA ŠOLSKA TORBA?
MEDOSEBNI ODNOSI MED UČITELJI IN UČENCI
MOŽNOSTI ZAZNAVE POTENCIALNE NADARJENOSTI V PREDŠOLSKI DOBI
KAKO ZAZNATI LEGASTENIKA IN MU POMAGATI
ZAKLJUČNI/MATURANTSKI IZLET (EKSKURZIJA)
VZGAJANJE ZA SVOBODO NE POMENI VZGAJANJE BREZ OMEJITEV
UČITELJEVO UČINKOVITO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO
MEDSEBOJNA KOMUNIKACIJA Z UVELJAVLJANJEM RAZLIČNIH STANJ JAZA
ŠOLSKI PARADIŽ - TOLSTOJEVA SVOBODNA ŠOLA
POSKUS OSVETLITVE NASILNIŠKEGA VEDENJA V ŠOLI
ODKLONSKOST MED OSNOVNOŠOLCI
MLADI POTREBUJEJO DOBRE UČITELJE
Dr. Mateja Pšunder:
OBČUTLJIVOST ZA OTROKOVE POTREBE PRI MAMAH DVEH GENERACIJ
MOTIVI ZA MEDVRSTNIŠKO NASILJE MED SLOVENSKIMI OSNOVNOŠOLSKIMI STORILCI
MOŽNOSTI IN PASTI UPORABE MOBILNEGA TELEFONA: VIDIK UČITELJEV IN UČENCEV
STRES V PEDAGOŠKIH POKLICIH
KAKO LAHKO ŠOLSKA POLITIKA IN PRAKSA SPODBUJATA NEPRIMERNO VEDENJE?
ALI SLABO DRŽO PRVOŠOLČKOV POGOJUJE TEŽKA ŠOLSKA TORBA?
Katarina Pucelj:
NOVI MEDIJI IN RAZVOJ ŠTUDIJA NA DALJAVO
Tjaša Pucko:
PRIMERJAVA UČINKOVITOSTI E-BRANJA IN BRANJA S PAPIRJA PRI UČENCIH V SREDNJI ŠOLI
Dr. Melita Puklek Levpušček:
SOCIALNA ANKSIOZNOST, MOTEČI DEJAVNIKI IN VSILJIVE MISLI DIJAKOV PRI USTNEM OCENJEVANJU
MOTIVACIJSKI IN ČUSTVENI DEJAVNIKI UČNE USPEŠNOSTI PRI MATEMATIKI V ZGODNJEM MLADOSTNIŠTVU
PREVENTIVA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V UČNIH NAČRTIH NA PREDMETNI STOPNJI OSNOVNE ŠOLE
EVROPSKA DIMENZIJA V UČNIH NAČRTIH SLOVENSKIH DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV
MATEMATIČNA ANKSIOZNOST IN USPEŠNOST PRI MATEMATIKI
MOTIVACIJSKE USMERJENOSTI ŠTUDENTOV, UČITELJSKE KOMPETENCE IN ŠTUDIJSKI DOSEŽKI
UČNA MOTIVACIJA IN UČNA USPEŠNOST UČENCEV IN DIJAKOV PRI MATEMATIKI
KAKO SLOVENSKI ŠTUDENTJE ZAZNAVAJO OBDOBJE PREHODA V ODRASLOST IN RAZLIČNA MERILA ODRASLOSTI
Dr. Daliborka Purić:
USPOSOBLJENOST UČITELJEV ZA RAZLAGO KNJIŽEVNIH DEL
 
R
Dr. Mirjana Radetić Paić:
ODNOS STARŠEV PREDŠOLSKIH OTROK DO VKLJUČENOSTI OTROK V VRTCE
POGOSTOST IN MOTIVI ZA IGRANJE SPLETNIH VIDEOIGER MED ŠTUDENTSKO POPULACIJO
Dr. Dragica Radosav:
PREVERJANJE ZNANJA S SISTEMI ZA ELEKTRONSKO IZOBRAŽEVANJE
Dr. Ivica Radovanović:
DOJEMANJE RAZREDNE DISCIPLINE IN SVOBODE UČENCEV V INDIVIDUALNI PEDAGOGIKI
Ljiljana Radovanović:
VKLJUČEVANJE ŠOLSKIH SVETOVALNIH DELAVCEV V RAZLIČNE OBLIKE SUPERVIZIJE
Dr Vera Života Radović:
DEJAVNOSTI UČENCEV MED POUKOM
Dr. Višnja Rajić:
UČENČEVO ZAZNAVANJE RAZREDNIH AKTIVNOSTI V SREDNJIH ŠOLAH V REPUBLIKI HRVAŠKI
Mag. Martina Rajšp:
OKOLJSKE AKTIVNOSTI OTROK V VRTCU
NEKATERI ELEMENTI MOTIVACIJSKO-ČUSTVENEGA ODZIVANJA 6-7 LET STARIH UČENCEV NA PRISOTNOST ŽIVALI V ŠOLI
Dr. Dolfe Rajtmajer:
ANALIZA TEKALNIH SPOSOBNOSTI MLAJŠIH OTROK
RITEM V PSIHOMOTORIČNIH SPOSOBNOSTIH OTROK
ANALIZA KVALITATIVNIH GIBOV
OGREVANJE IN GIBALNO-ŠPORTNA VZGOJA OTROK
PEDAGOŠKO-DIDAKTIČNE POSEBNOSTI SMUČANJA MLAJŠIH OTROK
Mag. Darko Ratković:
VKLJUČEVANJE UMETNIŠKIH IZRAZNIH SREDSTEV V UČNO OKOLJE PREDŠOLSKIH OTROK
Dr. Cveta Razdevšek Pučko:
SPLETNI DNEVNIK V PRVEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE
ŽIVALI V OČEH UČENCEV
KONSTRUKTIVISTIČNI PRISTOP V PROFESIONALNEM RAZVOJU ŠTUDENTOV RAZREDNEGA POUKA
SAMOOCENJEVANJE - SESTAVINA NOVE DOKTRINE OCENJEVANJA
MAPA UČENČEVIH IZDELKOV KOT OBLIKA SPREMLJANJA PRI OPISNEM OCENJEVANJU
Mag. Jelka Razpotnik:
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA PRI POUKU ZGODOVINE
Dr. Miroslav Rebernik:
IZOBRAŽEVANJE ZA PODJETNOST IN PODJETNIŠTVO
Dr. Mateja Rek:
PREDŠOLSKI OTROCI IN VPLIV MEDIJEV
Janja Remšak:
KOMUNIKACIJA V MANJŠI SKUPINI
Urša Repič:
OKOLJU PRIJAZNO VEDENJE BODOČIH UČITELJEV RAZREDNEGA POUKA
Urška Repinc:
BRANJE JE POMEMBNO
PROJEKTNE NALOGE ZA NADARJENE UČENCE
PROJEKTNE NALOGE ZA NADARJENE UČENCE
Mag. Samo Repolusk:
INTERAKTIVNOST E-UČNIH GRADIV PRI POUKU MATEMATIKE
Dr. Metod Resman:
BIBLIOSVETOVANJE (BIBLIOTERAPIJA) V ŠOLI
Dr. Tatjana Resnik Planinc:
EVROPSKA DIMENZIJA V UČNIH NAČRTIH SLOVENSKIH DRUŽBOSLOVNIH PREDMETOV
Dr. Iztok Retar:
KOMPETENTNOST VZGOJITELJEV ZA INOVATIVNO GIBALNO POUČEVANJE
KOMPETENČNI MODEL VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA PODROČJU MENEDŽMENTA V ŠPORTU
Dr. Andreja Retelj:
DIGITALNE ZMOŽNOSTI UČITELJEV TUJIH JEZIKOV PO PANDEMIJI COVIDA-19
VPLIV RAZLIČNIH PRISTOPOV NA RAZVOJ TUJEJEZIČNE LEKSIKALNE ZMOŽNOSTI
Dr. Vanja Riccarda Kiswarday:
POLOŽAJ OTROK V ZASEBNIH VRTCIH GLEDE PRAVICE DO STROKOVNE POMOČI
PREPLETENOST REZILIENTNOSTI IN INKLUZIVNIH KOMPETENC BODOČIH UČITELJEV
POMEN INKLUZIVNIH KOMPETENC Z VIDIKA BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK
Andreja Rinc Uroševič:
POJAVNOST SPOLNIH STEREOTIPOV MED ODRASLIMI
Aleksandra Ristič:
RAZŠIRITEV MATEMATIČNEGA PROBLEMA
Mag. Igor Ristić:
PREVERJANJE ZNANJA S SISTEMI ZA ELEKTRONSKO IZOBRAŽEVANJE
Zvezdana Ritonja:
VPLIV RAZVOJA MOTORIČNO-PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI NA KVALITETNEJŠE OPISMENJEVANJE IN POMOČ DRUGEGA UČITELJA V PROCESU ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA
Nataša Rizman Herga:
DIMENZIJSKO-ANTROPOMETRIJSKA ANALIZA ŠOLSKEGA INTERIERJA V OBDOBJU ADOLESCENCE
Mag. Barbara Rodica:
ANALIZA ESTETSKEGA PRESOJANJA POMENSKIH DIMENZIJ OBLIK IN BARV
Katja Rojnik:
IZKUŠNJE UČENCEV S CEREBRALNO PARALIZO V VEČINSKIH OSNOVNIH ŠOLAH
Anamarija Romih:
UČINKI TRENINGA REGULACIJE ČUSTEV PRI UČENCIH OSNOVNE ŠOLE
EMOCIONALNA REGULACIJA IN KAKOVOST SOCIALNIH INTERAKCIJ PRI MLADOSTNIKIH
Dr. Anita Rončević:
OVIRE PRI UPORABI MULTIMEDIJEV V UČNEM PROCESU
Dr. Marija Ropič:
ZMOŽNOST ZAZNAVANJA ZAČETNIH IN KONČNIH GLASOV V NEZLOŽNIH IN VEČZLOŽNIH BESEDAH
Aleksandra Rosc:
IDENTIFIKACIJA KULTURNO PRIKRAJŠANIH, NADARJENIH OTROK
Dr. Vladimir Rosić:
IZOBRAŽEVALNA TEHNOLOGIJA IN SOCIALIZACIJA UČENCEV
Barbara Rozman:
KOMUNIKACIJA PRI POUKU KOT POMEMBEN DEJAVNIK RAZVIJANJA KOMPETENCE UČENJE UČENJA
Mojca Rožman:
NAPOVEDNA VREDNOST RAZLIČNIH OCEN ŠOLSKE KLIME ZA DOSEŽKE V RAZISKAVAH TIMSS
Vesna Rozman Klasinc:
INTRAPERSONALNA KOMUNIKACIJA
Dr. Fernando D. Rubio Alcalá:
INTERAKTIVNA DIGITALNA TABLA IN KREPITEV SPOMINA
Aljoša Rudaš:
VKLJUČEVANJE ŠTUDENTOV V RAZVOJ INOVATIVNIH IZOBRAŽEVALNIH MODELOV
Dr. Jože Rugelj:
SPLETNI DNEVNIK V PRVEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE
Mag. Marija Runić Ristić:
ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE ZA VODSTVENE POKLICE
Gabrijela Rupnik:
SOCIALNO PEDAGOŠKI PRISTOP K NADARJENOSTI
Dr. Tanja Rupnik Vec:
ANALITIČNO-SINTEZNI POGLED NA VIDNEJŠE TAKSONOMIJE VEŠČIN KRITIČNEGA MIŠLJENJA
Dr. Tina Rutar Leban:
NAPOVEDNA VREDNOST RAZLIČNIH OCEN ŠOLSKE KLIME ZA DOSEŽKE V RAZISKAVAH TIMSS
Natalija Ružič:
AVTENTIČNE OBLIKE DELA TER PREVERJANJA IN OCENJEVANJA
Alison Ružić:
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN USTVARJALNOST
Dr. Maja Ružić Baf:
(SO)OBSTOJ S PAMETNIM TELEFONOM V ŠTUDENTSKI POPULACIJI
POGOSTOST IN MOTIVI ZA IGRANJE SPLETNIH VIDEOIGER MED ŠTUDENTSKO POPULACIJO
 
S
Dr. Marija Sablić:
KOLEGIALNO OPAZOVANJE KOT ORODJE ZA USMERJANJE OSEBNEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA
Monika Sadar:
ZDRAVSTVENA PISMENOST MED SLOVENSKIMI SREDNJEŠOLCI
Alenka Sajovic:
ANALIZA POKLICNIH KOMPETENC V PROGRAMU NARAVOVARSTVENI TEHNIK
Klementina Sambolić:
MNENJA UČITELJIC O NASILJU NAD OTROKOM V DRUŽINI
Dr. Oksana Samoilenko:
KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA - UKRAJINSKE IZKUŠNJE
Simona Sanda:
MEDVRSTNIŠKO NASILJE - RAZLIKE V POGLEDIH STARŠEV IN NJIHOVIH OTROK
Dr. Blerim Saqipi:
RAZVIJANJE RAZISKOVALNE KOMPETENCE V IZOBRAŽEVANJU PRIHODNJIH UČITELJEV
Dr. Majda Schmidt:
ODKRIVANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ PRI PETLETNIKIH
ŠOLANJE OSNOVNOŠOLCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
RAZVITOST NEKATERIH ELEMENTOV KOMPETENCE UČENJE UČENJA PRI DIJAKIH SREDNJIH POKLICNIH ŠOL
FORMATIVNA EVALVACIJA PROJEKTA INTEGRACIJE OTROK Z MOTNJO SLUHA V OSNOVNI ŠOLI Z VIDIKA SOCIALNE INTEGRACIJE
ZNAČILNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI V VZHODNI IN SREDNJI EVROPI
ZAZNAVANJE INTEGRACIJE Z VIDIKA UČENCEV
Dr. Majda Schmidt Krajnc:
BESEDNJAK UČENCEV Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI PRIPOVEDOVANJU ZGODBE
Dr. Mirjana Segedinac:
AKTIVNOSTI DIJAKOV TEHNIŠKE STROKE PRI ZAPISOVANJU IN UPORABI ZAPISKOV PRI UČENJU
Dr. Ana Sekulić Majurec:
POSEBEN NAČIN SPODBUJANJA UČNO NEUSPEŠNIH NADARJENIH SREDNJEŠOLCEV
Dr. Hazim Selimović:
KAKOVOST PEDAGOŠKE KLIME V ŠOLI
Mag. Zehrina Selimović:
KAKOVOST PEDAGOŠKE KLIME V ŠOLI
 
Dr. Vedrana Sember:
POVEZANOST GIBALNE DEJAVNOSTI IN UČNEGA USPEHA SLOVENSKIH OTROK
Dr. Urška Sešek:
DEJAVNIKI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA - Z VIDIKA PRESOJE RAVNATELJEV IN UČITELJEV
Dr. Stanka Setnikar Cankar:
POVEZANOST REGIONALNEGA RAZVOJA IN UČNIH DOSEŽKOV UČENCEV
Katja Sevšek:
LATENTNE DIMENZIJE FOLKLORNE DEJAVNOSTI V ŠOLAH S POSEBNIM PROGRAMOM
VKLJUČENOST SLEPIH IN SLABOVIDNIH OTROK V JAVNO GLASBENO IZOBRAŽEVANJE
Dr. Barbara Sicherl Kafol:
MODEL ZA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA PRI GLASBENI VZGOJI
PROJEKT MENET IN VSEŽIVLJENJSKO UČENJE UČITELJEV GLASBE
Dr. Darinka Sikošek:
METODE SODELOVALNEGA DELA, UPORABLJENE PRI PREVERJANJU IN OCENJEVANJU KOMPETENČNIH DOSEŽKOV ŠTUDENTOV-UČITELJEV KEMIJE
PREDMET MENTORSTVO MLADIM KEMIKOM - RAZISKOVALCEM
POTI USTVARJALNEGA UČITELJA KEMIJE PRI PREVERJANJU ZNANJA Z OCENJEVANJEM
Dr. Andreja Sinjur:
PROBLEMATIKA VKLJUČEVANJA PRISELJENSKIH UČENCEV V SLOVENSKE ŠOLE
DRŽAVLJANSKA VZGOJA V VELIKI BRITANIJI
UČENCI Z IMIGRANTSKIM OZADJEM - POLITIKE IN PRAKSE POUČEVANJA MATERNEGA JEZIKA V SLOVENIJI
Cvetka Skok:
STRESOGENI DEJAVNIKI UČITELJEVEGA DELA
Darja Skribe Dimec:
UČBENIKI ZA RAZREDNI POUK NARAVOSLOVJA POD DROBNOGLEDOM
Nataša Skrt Leban:
DELAVNICE USTVARJALNOSTI - OBOGATITVENI PROGRAM ZA UČENCE RAZREDNE STOPNJE OSNOVNE ŠOLE
Dr. Klara Skubic Ermenc:
INTERKULTURNOST V UČNIH NAČRTIH SLOVENSKE OSNOVNE ŠOLE
Petra Sluga:
PLANINSKI ŠPORTNI DNEVI V TRETJEM VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU OSNOVNE ŠOLE
Drago Slukan:
KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNO DELO PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI
KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNA NALOGA PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI
Mag. Draženka Skupnjak:
MOTIVACIJA ZA IZBIRO POKLICA IN OBVLADOVANJE KOMPETENC UČITELJEV
Dr. Franc Smole:
ODKRIVANJE GOVORNO-JEZIKOVNIH MOTENJ PRI PETLETNIKIH
Urška Smole:
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ČETRTOŠOLCEV
Marija Smolko:
VPLIV NOVIH UČNIH NAČRTOV NA PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA V PRVEM RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Dr. Helena Smrtnik Vitulič:
IZKUŠNJE UČENCEV S CEREBRALNO PARALIZO V VEČINSKIH OSNOVNIH ŠOLAH
NEVROMITI O RAZVOJU MOŽGANOV IN UČENJU PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA
UJEMANJE MED RAZLIČNIMI SKUPINAMI OCENJEVALCEV MLADOSTNIKOVE OSEBNOSTI
ZNAČILNOSTI RAZUMEVANJA POSAMEZNIH PODROČIJ TEMELJNIH ČUSTEV PRI OTROCIH IN MLADOSTNIKIH
Dr. Djurdja Soleša Grijak:
METAKOGNITIVNI OKVIR UČNE KOMUNIKACIJE
Dr. Dragan Soleša:
METAKOGNITIVNI OKVIR UČNE KOMUNIKACIJE
Mag. Vera Spasenović:
STRUKTURA IN DEJAVNIKI UČNIH CILJEV
Dr. Zoran Stanković:
UPORABA DIDAKTIČNIH MODELOV - VIDIK UČITELJEV IN UČENCEV
MESTO IN VLOGA MULTIMEDIJEV V POLIFAKTORSKEM MODELU POUKA
DIDAKTIČNI MODEL POUKA OB UPORABI UČNEGA SOFTVERJA
Dr. Dragana Stanojević:
SODELOVALNO UČENJE KOT MOTIVACIJSKI DEJAVNIK UČNE USPEŠNOSTI
SAMOPODOBA UČENCEV V OKVIRU SODELOVALNEGA UČENJA
Dr. Petra Starbek:
UPORABA MULTIMEDIJE PRI UČENJU GENETIKE
Dr. Gregor Starc:
POVEZANOST GIBALNE DEJAVNOSTI IN UČNEGA USPEHA SLOVENSKIH OTROK
Dr. Jasmina Starc:
RAZVOJ UČNEGA OKOLJA Z MAPIRANJEM ZNANJA IN TEHNIKAMI MAPIRANJA ZNANJA
KAKOVOST DELOVANJA VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV SE ODRAŽA V NJIHOVEM ENERGIJSKEM NABOJU
EVALVACIJA KAKOVOSTI ORGANIZACIJE TER IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV
DIDAKTIČNI VIDIKI IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV
VSEBINE IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA MENEDŽERJEV
VODENJE ZA UČINKOVITOST V IZOBRAŽEVALNEM SISTEMU
UČENJE ZA ZNANJE
SKRITA DINAMIKA - ČUSTVA PRI DELU
VODENJE V IZOBRAŽEVANJU
POSEBNOSTI V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH NA SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH V SLOVENIJI
VPLIV NOTRANJIH IN ZUNANJIH MOTIVOV NA ODRASLE PRI NJIHOVEM IZOBRAŽEVANJU NA SAMOSTOJNIH VISOKOŠOLSKIH ZAVODIH
RAZGOVOR KOT TEMELJ USPEŠNEGA KOMUNICIRANJA NA SESTANKU
KOMUNIKACIJA PREKO MEDIJEV
O POVEZANOSTI SPLOŠNE IN POSEBNE DIDAKTIKE
Dr. Marjanca Starčič Erjavec:
UPORABA MULTIMEDIJE PRI UČENJU GENETIKE
Dr. Janez Stare:
PROBLEMSKO NARAVNANA PRAKSA ŠTUDENTOV BOLONJSKIH PROGRAMOV
Dr. Marko Stevanović:
DIHOTOMNE IN HOLISTIČNE PARADIGME POUKA
UČBENIK V FUNKCIJI RAZVIJANJA USTVARJALNEGA MIŠLJENJA PRI POUKU MATEMATIKE
Edita Stilin:
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN USTVARJALNOST
Dr. Aleksandar Stojanović:
OSEBNOST, MOTIVACIJA ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA IN UČNI USPEH
Dr. Buba Stojanović:
INDIVIDUALIZIRANI POUK PRI OBRAVNAVI PRAVLJICE
Dr. Tamara Stojanović Đorđević:
USVAJANJE NACIONALNIH IN GLOBALNIH VREDNOT V PROCESU GLOBALIZACIJE
Dr. Evica Stojiljković:
NAČRTOVANJE ERGONOMSKO OBLIKOVANEGA POHIŠTVA ZA OTROKE
Dr. Lazar Stošić:
SKUPINSKO DELO IN VPLIV ZNANJA, PRIDOBLJENEGA V PRAKSI, NA DOSEŽKE ŠTUDENTOV
Karolira Strehar:
VODITELJSKE SPOSOBNOSTI PREDSEDNIKOV ŠOLSKIH OTROŠKIH PARLAMENTOV
Alenka Stres:
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI
Dr. Ivanka Stričević:
BRANJE JE POMEMBNO
Dr. France Strmčnik:
ŠOLSKA PRE/OBREMENITEV OSNOVNOŠOLSKIH UČENCEV
VPRAŠANJA V FUNKCIJI PROBLEMSKEGA POUKA IN RAZVIJANJE PROBLEMSKE SENZIBILNOSTI
UČNA VSEBINA V FUNKCIJI PROBLEMSKO ORIENTIRANEGA POUKA
RAZVIJANJE PROBLEMSKIH UČNIH ZMOŽNOSTI
REŠEVANJE PROBLEMOV KOT POSEBNA UČNA METODA
PROBLEMSKO ORIENTIRANI POUK KOT DIDAKTIČNO NAČELO
VRSTE IN OBLIKE PROBLEMOV
PROBLEMSKA UČNA INOVACIJA IN HEVRISTIČNI POUK
MAKROARTIKULACIJA REŠEVANJA PROBLEMOV
Tjaša Strniša:
RAZVOJ STROKOVNE SAMOPODOBE SPECIALNIH IN REHABILITACIJSKIH PEDAGOGOV
Mag. Nina Strugar:
SOODVISNOST MED POSEDOVANJEM KOMPETENC IN PODROČJEM IZOBRAŽEVANJA
Dr. Vladimir Strugar:
UČITELJI O DRUŽBENEM POLOŽAJU ŠOLSTVA
Vlasta Svalina:
UČINKOVITOST SISTEMA MOODLE PRI PRIDOBIVANJU AKADEMSKIH VEŠČIN ŠTUDENTOV
Dr. Vlasta Sučević:
NOVI KURIKULUM KOT DEL KVALITETNEGA EVROPSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Dr. Svetlana Sysoieva:
NOV ZAKON O VISOKEM ŠOLSTVU V UKRAJINI: INOVACIJE IN TVEGANJA
 
Š
Marija Šabeder:
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV
MOJ PRISPEVEK K DOBRI ŠOLI
Dr. Jelisaveta Šafranj:
MOTIVACIJA ZA KOMUNIKACIJO V TUJEM JEZIKU
EKOLOŠKI PROGRAM KOT DEJAVNIK SOCIALNO-ČUSTVENEGA RAZVOJA PREDŠOLSKIH OTROK
OSEBNOST, MOTIVACIJA ZA UČENJE TUJEGA JEZIKA IN UČNI USPEH
Mag. Marjeta Šarić:
UPORABA AKTIVNIH METOD DELA V VISOKEM ŠOLSTVU
PODSISTEMI UČITELJEV V OSNOVNI ŠOLI: KAJ SE DOGAJA V DRUGEM TRILETJU?
Mag. Tatjana Šček Prebil:
ZNANJE ZAPOSLENIH - PRILOŽNOST ZA RAZVOJ ŠOLE
ŠOLSKA KULTURA IN VREDNOTE
Tina Šetina:
OBJEKTIVNO IZMERJENA KOLIČINA GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI PREDŠOLSKIH IN MLAJŠIH ŠOLSKIH OTROK
Janja Šetor:
PROSTI ČAS - SODELOVANJE SVETOVALNE SLUŽBE Z OTROŠKIM PARLAMENTOM
Jerneja Šifrer:
PRIPRAVLJENOST ŠTUDENTOV ZA SODELOVANJE V KARIERNEM CENTRU FAKULTETE
Mag. Mateja Šilc:
BESEDNJAK UČENCEV Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU PRI PRIPOVEDOVANJU ZGODBE
Mateja Šimec:
INOVATIVNA DIDAKTIČNA METODA: MEDUNIVERZITETNO ONLINE PROJEKTNO DELO
Dr. Boštjan Šimunič:
OBJEKTIVNO IZMERJENA KOLIČINA GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI PREDŠOLSKIH IN MLAJŠIH ŠOLSKIH OTROK
Dr. Zrinka Šimunović:
E-UČENJE V GLASBENEM IZOBRAŽEVANJU
Dr. Aleksandra Šindić:
KOMPETENCE IN MEDGENERACIJSKO UČENJE VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK
VKLJUČEVANJE UMETNIŠKIH IZRAZNIH SREDSTEV V UČNO OKOLJE PREDŠOLSKIH OTROK
Mag. Inge Šipek Vodnjov:
LJUDSKA GLASBA V OSNOVNI ŠOLI
Dr. Karin Širec:
IZOBRAŽEVANJE ZA PODJETNOST IN PODJETNIŠTVO
Silva Škoberne:
USVAJANJE TEMELJNIH ZNANJ V OSNOVNI ŠOLI S POMOČJO KIBERNETIČNE METODE
Mag. Renata Škodnik:
POMEN UČEČE SE ORGANIZACIJE ZA UČINKOVITO UVAJANJE FORMATIVNEGA SPREMLJANJA UČENCEV
SPODBUJANJE REFLEKSIJE PRI UČITELJIH
Dr. Tihana Škojo:
OCENA PRIPRAVLJENOSTI ŠTUDENTOV NA IZZIVE UČITELJSKEGA POKLICA
Viviana Škrabec:
ODNOS DIJAKOV DO SPOLNIH STEREOTIPOV PRI POUKU LIKOVNE UMETNOSTI
Dr. Muhamed Škrgić:
NEKATERA STALIŠČA O IZOBRAŽEVANJU V POGOJIH ANOMIJE
Mag. Mateja Škufca:
DIDAKTIČNI VIDIKI DELA Z NADARJENIMI UČENCI V OSNOVNI ŠOLI
Dr. Alma Škugor:
KOLEGIALNO OPAZOVANJE KOT ORODJE ZA USMERJANJE OSEBNEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA
Dr. Andrej Šorgo:
MOTIVACIJA, UČENJE IN INFORMACIJSKA PISMENOST DODIPLOMSKIH ŠTUDENTOV
PRIMERJAVA PRILJUBLJENOSTI TREH RAZLIČNIH NAČINOV IZVEDBE BIOLOŠKIH LABORATORIJSKIH VAJ MED OSNOVNOŠOLCI
POMEN LABORATORIJSKEGA DELA PRI POUKU BIOLOGIJE
UČNI NAČRTI IN NJIHOV VPLIV NA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE NARAVOSLOVNIH PREDMETOV V GIMNAZIJI
Dr. Sanja Španja:
INDEKS INKLUZIVNOSTI SOCIALNE KULTURE ŠOLE
Mag. Andreja Špernjak:
PRIMERJAVA PRILJUBLJENOSTI TREH RAZLIČNIH NAČINOV IZVEDBE BIOLOŠKIH LABORATORIJSKIH VAJ MED OSNOVNOŠOLCI
Dr. Krstivoje Špijunović:
RAZVIJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA UČENCEV PRI ZAČETNEM POUKU MATEMATIKE
Dr. Polona Šprajc:
PRIPRAVLJENOST ŠTUDENTOV ZA SODELOVANJE V KARIERNEM CENTRU FAKULTETE
Kristina Šrot:
MOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE KNJIŽNIC V PROCES VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA
Mag. Marjanca Šteblaj:
UČNI NAČRTI IN NJIHOV VPLIV NA MEDPREDMETNO POVEZOVANJE NARAVOSLOVNIH PREDMETOV V GIMNAZIJI
Damijan Štefanc:
SLABOSTI UVAJANJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE V ŠOLSKI PROSTOR
Marija Štefančič:
TEK KOT OBLIKA GIBANJA PREDŠOLSKIH OTROK
Dr. Barbara Šteh:
ŠTUDENTSKO DOJEMANJE ŠTUDIJSKE SITUACIJE KOT SPROŽILEC REFLEKSIJE V TEČAJIH VISOKOŠOLSKE DIDAKTIKE
Dr. Vesna Štemberger:
ZDRAVSTVENI STATUS RAZREDNIH UČITELJEV V SLOVENIJI
OPRAVIČEVANJE ŠEST DO DESET LET STARIH OTROK PRI PREDMETU ŠPORT
PRIMERJAVA ZNANJA O PREHRANI IN NAČINA PREHRANJEVANJA LJUBLJANSKIH IN ZAGREBŠKIH ŠTUDENTOV
NAČRTOVANJE ŠPORTNO-VZGOJNEGA PROCESA KOT KAZALEC KAKOVOSTI ŠPORTNE VZGOJE V PRVI TRIADI
Dr. Tina Štemberger:
RAZISKOVANJE O OTROCIH/Z OTROKI: VPRAŠANJE PARTICIPATIVNEGA RAZISKOVANJA Z OTROKI
POMEN INKLUZIVNIH KOMPETENC Z VIDIKA BODOČIH VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK
NEKATERI DEJAVNIKI SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
NEKATERE DILEME SPLETNEGA ZBIRANJA PODATKOV V LUČI PEDAGOŠKIH RAZISKAV
UČITELJEVA PRIPRAVLJENOST NA INKLUZIJO
ZUNANJA UČNA DIFERENCIACIJA IN ČUSTVENO-OSEBNOSTNI VIDIK UČENJA
Anja Štrekelj:
VZROKI NEUSPEŠNOSTI PRI NAREKU PRI DVOJEZIČNIH UČENCIH Z UČNIMI TEŽAVAMI
Klara Šurla:
SOCIALNA ANKSIOZNOST, MOTEČI DEJAVNIKI IN VSILJIVE MISLI DIJAKOV PRI USTNEM OCENJEVANJU
Dr. Marija Švajncer:
TEORETIČNE PREDPOSTAVKE ZA FILOZOFSKO IZOBRAŽEVANJE VZGOJITELJIC
NADARJENOST ZA FILOZOFIJO
 
T
Aleksandar Tadić:
DOJEMANJE RAZREDNE DISCIPLINE IN SVOBODE UČENCEV V INDIVIDUALNI PEDAGOGIKI
Mag. Mladen Tancer:
PROFESOR DOKTOR FRANCE STRMČNIK - UTEMELJITELJ SODOBNE SLOVENSKE DIDAKTIKE (OB NJEGOVI 75-LETNICI)
V SPOMIN PROF. DR. IVANU FURLANU (1920-2000)
Dr. Simona Tancig:
NEVROMITI O RAZVOJU MOŽGANOV IN UČENJU PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA
Dr. Marina Tavčar Krajnc:
SOCIOLOGIJA NA MATURI - SEMINARSKA NALOGA
SOCIOLOGIJA NA MATURI - ESEJSKA VPRAŠANJA
SOCIOLOGIJA NA MATURI
PROBLEMI TRANSFORMACIJE SOCIOLOGIJE V ŠOLSKI PREDMET - ANALIZA IN KOMPARACIJA UČBENIKOV
PROBLEMI TRANSFORMACIJE SOCIOLOGIJE V ŠOLSKI PREDMET - ANALIZA IN KOMPARACIJA UČNIH NAČRTOV
Blaž Teršek:
ODNOS ZAPOSLENIH V VRTCU IN OSNOVNI ŠOLI DO MEDVRSTNIŠKEGA NASILJA
Karolina Teršek:
ANALIZA MNENJ VZGOJITELJIC IN UČITELJIC RAZREDNEGA POUKA O NOVI DEVETLETKI
Katarina Tibaut:
RAZNOLIKOST RELACIJ NA JEZIKOVNIH REPERTOARJIH PETOŠOLCEV
SAMOOCENA OBREMENJENOSTI ŠTUDENTOV S ŠTUDIJEM
Andreja Tinta:
ZADOVOLJEVANJE OTROKOVIH UČNIH POTREB V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA
Dr. Katarina Todorović:
KAKO ZAZNAVAJO UČITELJEVE LASTNOSTI UČENCI, NJIHOVI STARŠI IN UČITELJI
Dr. Iztok Tomažič:
ŽIVALI V OČEH UČENCEV
Andreja Tomažin:
VZPOSTAVLJANJE NOVEGA UČNEGA OKOLJA
Dušan Tomažin:
POMEN PLAVANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Nikolina Tomašević:
MEDKULTURNOST PRI POUKU - UČENČEVE PREFERENCE LIKOVNIH DEL
Dr. Łukasz Tomczyk:
SKUPINSKO DELO IN VPLIV ZNANJA, PRIDOBLJENEGA V PRAKSI, NA DOSEŽKE ŠTUDENTOV
Dr. Polona Tominc:
PODJETNIŠKO IZOBRAŽEVANJE TER PODJETNIŠKA AKTIVNOST V DELU PODONAVSKE REGIJE
Dr. Tomislav Topolovčan:
METODOLOŠKI PRISTOPI VKLJUČEVANJA ŠTUDENTOV S POSEBNIMI POTREBAMI
Urška Topolovec:
VKLJUČEVANJE INTERAKTIVNE TABLE V POUK ELEMENTARNEGA NARAVOSLOVJA
ŠOLANJE OSNOVNOŠOLCEV S POSEBNIMI POTREBAMI
Dr. Gregor Torkar:
RAZUMEVANJE POJMA PREHRANJEVALNA VERIGA MED BODOČIMI UČITELJI
UČITELJEVE VREDNOTE IN NJIHOV ODNOS DO OKOLJA IN VARSTVA NARAVE
ODNOS ŠTUDENTOV, BODOČIH UČITELJEV, DO ŽIVALI
MODEL MIKROPOUČEVANJA IN ORGANIZIRANOST PEDAGOŠKE PRAKSE NA IRSKEM
METODA DOŽIVLJAJSKE PREDSTAVITVE ŽIVALI - SPOZNAVNI IN ČUSTVENI VPLIVI NA OTROKE RAZLIČNIH STAROSTI
Dr. Daria Tot:
MOTIVACIJA ZA IZBIRO POKLICA IN OBVLADOVANJE KOMPETENC UČITELJEV
Nataša Trampuš:
ALPSKO SMUČANJE OTROK S CEREBRALNO PARALIZO
Dr. Alenka Tratnik:
ŠTUDENT DEMONSTRATOR KOT SOUSTVARJALEC PEDAGOŠKEGA PROCESA V VISOKEM ŠOLSTVU
Dr. Biljana Trebješanin:
STRUKTURA IN DEJAVNIKI UČNIH CILJEV
Mia Troha:
MERJENJE MOTIVACIJE ZA DELO PRI OKOLJSKI VZGOJI
Dr. Danijela Trškan:
DRŽAVLJANSKA VZGOJA V UČNIH NAČRTIH ZA ZGODOVINO V OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH
Mag. Barbara Turinek:
VPLIV POKLICA IN DRUŽBENIH DEJAVNIKOV NA SOCIALNI STATUS BREZPOSELNEGA V DRUŽBI
 
U
Mag. Špela Udovič:
ANALIZA ESTETSKEGA PRESOJANJA POMENSKIH DIMENZIJ OBLIK IN BARV
Dr. Vida Udovič Medved:
VLOGA VZGOJITELJA PRI RAZVIJANJU OTROKOVE SPORAZUMEVALNE ZMOŽNOSTI
Karmen Ulaga:
MNENJA UČITELJEV O IZBIRI IN RABI UČBENIKOV ZA POUK SLOVENŠČINE
Mag. Maja Umek:
POZNAVANJE LJUBLJANE PRI UČENCIH RAZREDNE STOPNJE
Dr. Muhammet Uşak:
UČENČEVO RAZUMEVANJE IN NAPAČNO PREPRIČANJE O PREHRANJEVANJU RASTLIN
Dr. Zvonimir Užarević:
IZVAJANJE NARAVOSLOVNIH VSEBIN PRI OTROCIH PREDŠOLSKE STAROSTI
 
V
Dr. Milena Valenčič Zuljan:
DEJAVNIKI UČITELJEVEGA PROFESIONALNEGA RAZVOJA - Z VIDIKA PRESOJE RAVNATELJEV IN UČITELJEV
KAKO RAVNATELJI, MENTORJI IN PRIPRAVNIKI PRESOJAJO VLOGO UČITELJA MENTORJA
POJMOVANJA ZNANJA IN POUKA PRI ŠTUDENTIH - BODOČIH UČITELJIH
UČENČEVA VPRAŠANJA PRI POUKU
KOGNITIVNO-KONSTRUKTIVISTIČNI MODEL POUKA IN NADARJENI UČENCI
POJMOVANJE POKLICA PRI ŠTUDENTIH RAZREDNEGA POUKA NA ZAČETKU ŠTUDIJA
RAZMISLEK OB KNJIGI PSIHOLOGIJA UČENJA IN POUKA
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OBLIKOVANJE IN SPREMINJANJE ŠTUDENTOVEGA IN UČITELJEVEGA POJMOVANJA
ŠTUDENTOVO VREDNOTENJE LASTNE POKLICNE KOMPETENCE NA ZAČETKU ŠTUDIJA
ZAČETNA OPAZOVALNA PEDAGOŠKA PRAKSA IN ŠTUDENTOVA PROFESIONALNA RAST
ZAZNAVANJE TEMELJNIH DEJAVNIKOV POUKA V ŠTUDENTOVIH POJMOVANJIH POUKA
KAJ IMAJO V MISLIH UČITELJI, KO RAZMIŠLJAJO O INOVIRANJU LASTNE UČNE PRAKSE
RAVNATELJ IN UČITELJEVO INOVIRANJE UČNE PRAKSE
MODELI DIDAKTIČNEGA INOVIRANJA
Dr. Alfonso Valero Valenzuela:
UČINKI TRADICIONALNIH UČNIH PRISTOPOV IN METODE IGRE NA RAZVOJ IZVEDBE PRI ATLETIKI, NJENA UČINKOVITOST IN ZABAVA
Nataša Vanček:
INKLUZIJA V ZVEZNI REPUBLIKI NEMČIJI
Dr. Danijela Vasilijević:
PRIMERJAVA MODELOV ELKONYINA IN DAVIDOVA TER MODELA ZANKOVA
ELEKTRONSKI UČBENIK V FUNKCIJI INDIVIDUALIZACIJE
Dr. Višnja Vekić Kljaić:
RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC UČENCEV PO PANDEMIJI
REFLEKSIJA V IZPOPOLNJEVANJU UČITELJEV REFLEKSIVNE PRAKSE
Dr. Tatjana Verčkovnik:
METODA DOŽIVLJAJSKE PREDSTAVITVE ŽIVALI - SPOZNAVNI IN ČUSTVENI VPLIVI NA OTROKE RAZLIČNIH STAROSTI
Maja Vezovišek:
MEDOSEBNI ODNOSI MED UČITELJI IN UČENCI
Anja Vidmar:
ŠTUDENT DEMONSTRATOR KOT SOUSTVARJALEC PEDAGOŠKEGA PROCESA V VISOKEM ŠOLSTVU
MATEMATIČNE PREDSTAVE UČENCEV Z INTELEKTUALNIMI IN GIBALNIMI PRIMANJKLJAJI
Mag. Roman Vidmar:
DIDAKTIČNI MEDIJI V ŠOLSKEM UČNEM PROCESU
Mira Vidmar Kuret:
ODKRIVANJE ŠPORTNO TALENTIRANIH UČENCEV
Dr. Tatjana Vidic:
PREDSTAVE OSNOVNOŠOLCEV IN ŠTUDENTOV O DNA
Mag. Goran Vilotijević:
PRIMERJAVA MODELOV ELKONYINA IN DAVIDOVA TER MODELA ZANKOVA
Dr. Nada Vilotijević:
PRIMERJAVA MODELOV ELKONYINA IN DAVIDOVA TER MODELA ZANKOVA
ELEKTRONSKI UČBENIK V FUNKCIJI INDIVIDUALIZACIJE
Špela Virag:
STRES, SOOČANJE S STRESOM IN POKLICNO ZADOVOLJSTVO PEDAGOŠKIH DELAVCEV
Mag. Helena Virić Gasparić:
KOMUNIKACIJA PROFESORJEV NA KMETIJSKIH FAKULTETAH
Janez Virtič:
KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNO DELO PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI
KONSTRUKTIVIZEM IN PROJEKTNA NALOGA PRI TEHNIKI IN TEHNOLOGIJI
Dr. Janez Vogrinc:
POMEN POZITIVNE KLIME ZA IZVAJANJE SAMOEVALVACIJE V VRTCU
STALIŠČA ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI DO NADARJENIH IN NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA
RAZVIJANJE RAZISKOVALNE KOMPETENCE V IZOBRAŽEVANJU PRIHODNJIH UČITELJEV
ZVIŠEVANJE KAKOVOSTI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE PRAKSE Z AKCIJSKIM RAZISKOVANJEM
KAKO RAVNATELJI, MENTORJI IN PRIPRAVNIKI PRESOJAJO VLOGO UČITELJA MENTORJA
KRITERIJI UGOTAVLJANJA KAKOVOSTI ZNANSTVENIH SPOZNANJ - POZIVISTIČNI PRISTOP
Mateja Volgemut:
POMEN IN SPREMLJANJE PROSTORSKE PREDSTAVE ŠTUDENTOV ARHITEKTURE
Tadeja Volmut:
OBJEKTIVNO IZMERJENA KOLIČINA GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI PREDŠOLSKIH IN MLAJŠIH ŠOLSKIH OTROK
Dr. Ana Vovk Korže:
VZPOSTAVLJANJE NOVEGA UČNEGA OKOLJA
ANALIZA POKLICNIH KOMPETENC V PROGRAMU NARAVOVARSTVENI TEHNIK
PREDMET PROJEKTNO DELO V ŠOLI - NA PRIMERU SAMOOSKRBE
UČNI POLIGONI ZA KREPITEV IZKUSTVENEGA IZOBRAŽEVANJA ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST
UČINKI UVAJANJA PEDAGOŠKIH VIDIKOV SPOZNAVANJA PRSTI V GEOGRAFIJI
PRISPEVEK GEOGRAFIJE K OKOLJSKEMU IZOBRAŽEVANJU
Dr. Alexander Voznyuk:
KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA - UKRAJINSKE IZKUŠNJE
Dr. Sofija Vrcelj:
ZASEBNO ŠOLSTVO NA HRVAŠKEM - NOVA PARADIGMA KAKOVOSTI ALI PROMOCIJA VISOKE DRUŽBE?
PEDAGOŠKI VIDIKI RAZVOJA IN SPODBUJANJA ODGOVORNOSTI
Dr. Tina Vršnik Perše:
NAPOVEDNA VREDNOST RAZLIČNIH OCEN ŠOLSKE KLIME ZA DOSEŽKE V RAZISKAVAH TIMSS
DIDAKTIČNOMETODIČNE ZNAČILNOSTI POUKA V SPLOŠNIH GIMNAZIJAH
 
Z
Marjeta Zabukovec:
MEDSEBOJNI VPLIVI METOD POUČEVANJA IN OBLIKE PREVERJANJA ZNANJA PRI PREDMETU SPOZNAVANJE DRUŽBE
Dr. Vlasta Zabukovec:
SINDROM IZGORELOSTI PRI UČITELJIH
BIBLIOSVETOVANJE (BIBLIOTERAPIJA) V ŠOLI
Dr. Katarina Zadnik:
KORISTI BACHOVIH CVETNIH PLESOV V VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEM PROCESU
Bojana Zafošnik:
RAČUNALNIK KOT REHABILITACIJSKI PRIPOMOČEK
PROJEKTNO DELO V DOMU ZA UČENCE Z RAZVOJNIMI TEŽAVAMI
Dr. Larysa Zaitseva:
TEHNOLOŠKI PRISTOP K OBLIKOVANJU MATEMATIČNE KOMPETENCE PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH
Dr. Srečo Zakrajšek:
IZOBRAŽEVALNI SCENARIJI ZA PRIDOBIVANJE DIGITALNIH KOMPETENC DIJAKOV
UPORABA ZASLONOV IN MEDIJSKA PISMENOST PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCIH
Boža Zalesnik:
POMEN OCENJEVANJA IN VREDNOTENJA ZNANJA V SREDNJI ŠOLI
Dr. Alenka Divjak:
SLOVENSKI PEDAGOŠKI TISK: JEZIKOVNE RAZMERE V PRIMORSKEM ŠOLSTVU 1861-1914
Dr. Zdenka Zalokar Divjak:
ŽIVLJENJSKI CILJI IN BIVANJSKA PRAZNOTA PRI ŠTUDENTIH FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE
METODA DOŽIVLJAJSKE PREDSTAVITVE ŽIVALI - SPOZNAVNI IN ČUSTVENI VPLIVI NA OTROKE RAZLIČNIH STAROSTI
ANTROPOLOŠKA OSNOVA VZGOJE Z VIDIKA FRANKLOVE LOGOTERAPIJE
Terezija Zamuda:
ALI SPREMEMBE V ŠOLI VPLIVAJO NA UČITELJEV PROFESIONALIZEM
Dr. Mihaela Zavašnik Arčnik:
VODENJE ZA UČENJE SKOZI OČI KANDIDATOV ZA RAVNATELJSKI IZPIT
IZOBRAŽEVALNE POTREBE UČITELJEV ANGLEŠKEGA STROKOVNEGA JEZIKA
Mag. Anita Zenuni:
VPLIV VEČDIMENZIONALNIH MISELNIH PROCESOV NA UČNE DOSEŽKE
Marija Zidar:
DRUŽBENO KONSTRUIRANJE OTROŠTVA V SLOVENSKEM ŠOLSTVU
Mag. Andrea Zikulnig:
PROJEKT “ČLOVEŠKI LIKI” - MENSCHENBILDER
Dr. Jasminka Zloković:
RIZIČNOST POJAVA NADARJENOSTI
PEDAGOŠKI VIDIKI RAZVOJA IN SPODBUJANJA ODGOVORNOSTI
Nataša Zrimšek:
PROCES KOMUNIKACIJE IN FUNKCIJA JEZIKA
Dr. Maja Zupančič:
VLOGA STARŠEVSKEGA VEDENJA V ZADOVOLJSTVU MLADIH NA PREHODU V ODRASLOST
KAKO SLOVENSKI ŠTUDENTJE ZAZNAVAJO OBDOBJE PREHODA V ODRASLOST IN RAZLIČNA MERILA ODRASLOSTI
UJEMANJE MED RAZLIČNIMI SKUPINAMI OCENJEVALCEV MLADOSTNIKOVE OSEBNOSTI
Dr. Tomaž Zupančič:
MNENJA UČITELJEV O KRITERIJIH ZA VREDNOTENJE PRI POUKU UMETNOSTI
Joca Zurc:
DIDAKTIČNI VIDIKI POUČEVANJA ZDRAVSTVENE VZGOJE
VLOGA OKOLJA NA PROSTOČASNO GIBALNO AKTIVNOST OTROK
CELOSTEN PRISTOP PRI ZGODNJEM POUČEVANJU - VLOGA GIBALNIH AKTIVNOSTI PRI POUKU MATEMATIKE
GIBALNA/ŠPORTNA AKTIVNOST PRI UČENCIH IN UČENKAH DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA OSNOVNE ŠOLE
 
Ž
Darjan Žagar:
SOCIALNA PREPOZNAVNOST OSEB Z OKVARO VIDA
Dr. France Žagar:
OD ŠOLSKE DO INDIVIDUALNE PISAVE
RAZČLENJEVANJE BESED NA GLASOVE OZIROMA ČRKE PRI ŠOLSKIH NOVINCIH
PISANJE RAZLIČNIH VRST BESEDIL V ŠOLAH Z ANGLEŠKIM JEZIKOM
OPISNO OCENJEVANJE IN IZBOLJŠEVANJE SPISOV
POUČEVANJE SLOVNIČNIH OBLIK
Dr. Amalija Žakelj:
KOGNITIVNO-KONSTRUKTIVISTIČNI MODEL POUKA MATEMATIKE V 1. TRILETJU
RAZVOJ MATEMATIČNEGA MIŠLJENJA PRI REŠEVANJU PROBLEMOV
UČENJE IN POUČEVANJE OSNOVNIH GEOMETRIJSKIH POJMOV
UČITELJI O VZROKIH UČNIH TEŽAV UČENCEV PRI MATEMATIKI
REZULTATI UČENCEV PRI NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA IN SOCIALNO-KULTURNO OKOLJE
Dr. Alenka Žbogar:
(META)KOGNITIVNO-KRITIČNO ŠOLSKO BRANJE KNJIŽEVNOSTI
RAZVIJANJE LITERARNE ZMOŽNOSTI S HEMINGWAYJEVO KRATKO ZGODBO
INTRA- IN INTERKULTURNA TUJOST ANTIČNE KNJIŽEVNOSTI V GIMNAZIJI
TEMELJNA DIDAKTIČNA NAČELA GIMNAZIJSKEGA POUKA KNJIŽEVNOSTI
JEZIKOVNA PISMENOST IN OSNOVNOŠOLSKI POUK SLOVENŠČINE
Urška Žerak:
STALIŠČA ŠTUDENTOV PEDAGOŠKIH SMERI DO NADARJENIH IN NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA
Dr. Erna Žgur:
PREPOZNAVA VLOGE GIBANJA IN ŠPORTA V ČASU ŠTUDIJA NA DALJAVO
MATEMATIČNE PREDSTAVE UČENCEV Z INTELEKTUALNIMI IN GIBALNIMI PRIMANJKLJAJI
INTERESI UČENCEV Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
VPLIV HIPOTERAPIJE NA BRALNE IN MOTORIČNE SPOSOBNOSTI
MODEL BIVALNE STANOVANJSKE SKUPNOSTI ZNOTRAJ INSTITUCIONALNE OSKRBE
Dr. Alojzija Židan:
KONSTRUKTIVISTIČNO OBRAVNAVANJE SOCIOLOŠKIH VSEBIN
PRIMER DIDAKTIČNE UČNE ENOTE “STRPNOST KOT VREDNOTA”
DIDAKTIČNI VZOREC OBRAVNAVE UČNE ENOTE “SPOL KOT DRUŽBENA KATEGORIJA”
DIDAKTIČNI VZOREC OBRAVNAVE DRUŽBOSLOVNE VSEBINE “VZORI IN VZORNIKI”
DIDAKTIČNI VZOREC OBRAVNAVE DRUŽBOSLOVNE VSEBINE “KOMUNIKACIJA”
OPAZOVANJE UČINKOV DRUŽBOSLOVNEGA KURIKULUMA
PRISPEVEK K SOCIOLOGIJI EDUKACIJE
ZA ZRELEJŠO POKLICNO ETIČNO ZAVEST DRUŽBOSLOVCEV
ZA DVIG MEDIJSKE KULTURE DRUŽBOSLOVCEV
POSKUS KONCEPTUALIZACIJE ODLOČEVALNE PRAKSE UČITELJA DRUŽBOSLOVJA
DIDAKTIČNI VZOREC OBRAVNAVE DRUŽBOSLOVNE VSEBINE “POKLIC - PRIDOBLJENI DRUŽBENI POLOŽAJ”
DIDAKTIČNI VZOREC MOŽNE OBRAVNAVE DRUŽBOSLOVNIH VSEBIN “SESTAVINE IN DRUŽBENE NALOGE RELIGIJE”
DIDAKTIČNI VZOREC MOŽNE OBRAVNAVE DRUŽBOSLOVNIH VSEBIN “VPLIV STIGME NA SOCIALNO IN OSEBNO IDENTITETO”
OBRAVNAVA UČNE ENOTE “VPLIV TELEVIZIJE KOT VIZUALNEGA MEDIJA NA DRUŽBO IN POSAMEZNIKA” PRI SOCIOLOGIJI
DIDAKTIČNA IZPELJAVA DRUŽBOSLOVNIH VSEBIN “HIERARHIJA MORALNIH VREDNOT”
PRIMER MOŽNE DIDAKTIČNE IZPELJAVE VSEBIN “DROGE - NJIHOVE VRSTE, VZROKI ZASVOJENOSTI, ZDRAVLJENJE” PRI PREDMETU SOCIOLOGIJA
PRIMER MOŽNE DIDAKTIČNE IZPELJAVE DRUŽBOSLOVNIH VSEBIN “DRUŽINA - MIKRO DRUŽBENA SKUPINA”
Mag. Alenka Žnidarič Pešak:
SPOZNAVNI STILI IN UČNE EMOCIJE OSNOVNOŠOLCEV
Dr. Anja Žnidaršič:
SOODVISNOST MED POSEDOVANJEM KOMPETENC IN PODROČJEM IZOBRAŽEVANJA
Eva Župan:
DOMIŠLJIJA PROTI ZNANJU
Martina Žvajker:
VPLIV RAZVOJA MOTORIČNO-PERCEPTIVNIH SPOSOBNOSTI NA KVALITETNEJŠE OPISMENJEVANJE IN POMOČ DRUGEGA UČITELJA V PROCESU ZAČETNEGA OPISMENJEVANJA
 
X
Dr. Nazmi Xhomara:
SKUPINSKO DELO IN VPLIV ZNANJA, PRIDOBLJENEGA V PRAKSI, NA DOSEŽKE ŠTUDENTOV
 
W
Simona Weiss:
UČINKI KOOPERATIVNEGA POUČEVANJA V INKLUZIVNEM IZOBRAŽEVANJU
Dr. Maria Wedenigg:
PROJEKTNO DELO IN TIMSKI UČITELJ NA KOROŠKEM

Spletne strani postavlja in vzdržuje: Boštjan Blažič, julij 2022