1995 - LETNIK 10
POVZETKI ŠTEVILKE 1-2

Dr. France Strmčnik

VRSTE IN OBLIKE PROBLEMOV

KINDS AND FORMS OF PROBLEMS

UDK 37.02 UDC 37.02
DESKRIPTORJI: vrste problemov, problemsko učenje, reševanje problemov
DESCRIPTORS: kinds of problems, problem learning, solving problems
POVZETEK - Avtor razvršča probleme glede na ontološki izvor, sestavljenost in težavnost, spoznavno izhodišče, glede na življenjskost, vsebino in namen, glede na metodološke pristope reševanja in na reševalno samostojnost. Ugotavlja, da lahko probleme razvrstimo po več kriterijih, ki se med seboj prepletajo, zato vrste problemov niso ekskluzivne. ABSTRACT - The author classifies problems according to their ontological origin, complexity and degree of difficulty, then according to the cognitive starting points, their relevance, content and purpose, and according to the methodological approaches of solving and independence in the process. He has established that problems can be classified according to several criteria, which frequently intertwine and overlap. Thus kinds of problems are non exclusive.

Mag. Majda Cencič

METODE IN OBLIKE OPISNEGA VREDNOTENJA IN OCENJEVANJA

METHODS AND FORMS OF DESCRIPTIVE ASSESSMENT AND EVALUATION

UDK 371.26 UDC 371.26
DESKRIPTORJI: dinamično vrednotenje, sprotno (formativno) vrednotenje, končno (sumativno) vrednotenje, individualni cilji, celostna (holistična) metoda, razčlenjevalna (analitična) metoda, ocenjevanje po vtisu, ocenjevalne lestvice, kontrolne (ček) liste.
DESCRIPTORS: dynamic assessment, formative assessment, summative assessment, individual aims, holistic method, analytic method, assessment through impression, assessment scales, check-off lists.
POVZETEK: Dinamično vrednotenje zajema tako vrednotenje procesa kot tudi dosežka (izdelka). Vrednotenje je lahko sprotno (formativno) - sprotne povratne informacije učitelja glede na individualno postavljene cilje in končno (sumativno) vrednotenje ali ocenjevanje glede na skupne cilje. Sprotno vrednotenje vključuje sprotne povratne informacije učitelja na dosežek učenca, ki obsegajo pohvalo ali pohvale, spodbude, diagnozo in individualno postavljene cilje, ki naj bodo konkretni, dosegljivi in z vidnimi rezultati. Metodi ocenjevanja sta celostna (holistična) in razčlenjevalna (analitična) metoda. Zaradi slabosti celostne metode ocenjevanja prehajamo na opisno razčlenjevalno (analitično) ocenjevanje. Navedene so prednosti in slabosti obeh metod ocenjevanja in primeri. ABSTRACT - Dynamic assessment encompasses the assessment of the process as well as the product. The assessment can either be formative - feedback information of the teacher in regard to individually set aims, or final - summative assessment or evaluation with regard to common aims. Formative assessment includes feedback information of the teacher about child's achievement, which can either be praise or encouragement, diagnosis and individually set aims, which should be concrete, reachable and having visible results. Evaluation methods are holistic and analytic. Due to the drawback of the holistic evaluation method we have switched over to the analytic method of evaluation. The advantages and disadvantages of both evaluation methods, including examples, are being presented.

Dr. Dolfe Rajtmajer

RITEM V PSIHOMOTORIČNIH SPOSOBNOSTIH OTROK

RHYTHM IN CHILD PSYCHOMOTOR ABILITIES

UDK 37.037.1 UDC 37.037.1
DESKRIPTORJI: ritem, gibalno-plesna vzgoja, motorično učenje
DESCRIPTORS: rhythm, movement and dance education, motor learning
POVZETEK - V študiji obravnavamo strukturo, pomen in vlogo ritma v procesih gibalno-plesne vzgoje otrok in razvijanja motoričnih sposobnosti. Analiziramo ritem kot povezovalni element med fenomeni človekovega izražanja v področju gibanja, govora in glasbe, njegovo vlogo v estetskem izražanju, kompleksnost in funkcije ritma ter karakteristike, ki izhajajo iz različnih vrst ritma. ABSTRACT - The study deals with the structure, meaning and role of rhythm in movement and dance educational processes, and with the development of motor abilities. Rhythm is analysed as the connecting element between the phenomena of human expression in the area of movement, speech and music; its role within aesthetic expression is being discussed, as well as the complexity and functions of rhythm and the characteristics originating from different kinds of rhythm.

Dr. Amand Papotnik

ARTIKULACIJA, OPERATIVNI CILJI IN METODE IZKUSTVENEGA UČENJA PRI POUČEVANJU STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV

ARTICULATION, OPERATIVE AIMS AND METHODS OF EXPERIENCE-BASED LEARNING IN TECHNICAL AND/OR THEORETICAL SUBJECTS

UDK 372.862 UDC 372.862
DESKRIPTORJI: artikulacija učne ure, etape makroartikulacije, učni koraki, taksonomija, kognitivno, konativno in psihomotorično področje, metode izkustvenega učenja, faze izkustvenega učenja, vir izkušnje, simulacije, igre vlog, študij primera, nevihta idej
DESCRIPTORS: articulation of a lesson, stages of macroarticulation, learning steps, taxonomy, cognitive, affective and psychomotor field of work, methods of experience-based learning, phases of experience-based learning, source of experience, simulations, role-play, case study, brainstorming
POVZETEK - Prispevek obravnava temeljne osnove o artikulaciji učne ure, prikazuje taksonomske kategorije ciljev za kognitivno, konativno (afektivno) in psihomotorično področje s primeri ciljev iz mehanike, ki je tudi maturitetni predmet.
V zaključnem delu prispevka je prikaz metod, ki temeljijo na izkustvenem učenju. Prikazane so tudi faze izkustvenega učenja kot podlaga učiteljem strokovno-teoretičnih predmetov za uporabo pri osvajanju, utrjevanju, poglabljanju, dopolnjevanju in urjenju vzgojno-izobraževalnih vsebin.
ABSTRACT - The article deals with basics on articulation of a lesson, presents taxonomic categories of aims for cognitive, affective and psychomotor field with examples of aims from mechanics, being one of the subjects of general examination before leaving secondary school.
The final part of this article is a presentation of experience-based teaching methods - showing individual phases of experience-based learning which form a good basis for teachers of technical and/or theoretical subjects. These methods can be used when assimilating, deepening, reinforcing, supplementing and practising the educational and training contents.

Carol Aubrey

NARAVA IN STRUKTURA OTROKOVEGA NEFORMALNEGA ZNANJA MATEMATIKE IN VLOGA V PRVIH LETIH UČENJA

THE NATURE AND STRUCTURE OF CHILDREN'S INFORMAL KNOWLEDGE OF MATHEMATICS AND ITS ROLE IN EARLY YEARS TEACHING

UDK 372.47 UDC 372.47
DESKRIPTORJI: neformalno matematično znanje, števila, količinski pojmi, oblika, prostor, mere
DESCRIPTORS: informal mathematical knowledge, numbers, concepts of quantity, form, space, measures
POVZETEK - Prispevek opisuje neformalno matematično znanje in spretnosti, ki jih otroci razvijejo v izvenšolskih situacijah v zvezi s števili, količinskimi pojmi, oblikami, prostorom in merami. Iz rezultatov študije je razvidno, da učenci že pri petih letih aktivno in konstruktivno rešujejo probleme, transformirajo vstopne podatke ter gradijo nova znanja na osnovi predznanj. Iz tega sledi, da mora učitelj najprej ugotoviti učenčevo predhodno znanje, nato pa kot posledico tega, svoje cilje in zahtevnost nalog pri pouku prilagoditi učenčevemu odzivanju.
Rezultati raziskav na vzorcu britanskih otrok ob vstopu v šolo (s petimi leti) so pokazali, da znajo otroci šteti (nekateri do 100 ali več), obvladajo enostavno seštevanje in odštevanje, socialno razdeljevanje (npr. razdeliti bonbone med otroke) in v nekaterih primerih preprosto množenje s seštevanjem. Uporabljali so ustrezne izraze za primerjanje in razvrščanje predmetov, za položaj v prostoru in na črti in za izbiro kriterijev, po katerih so predmete razvrščali. Pri svojih aktivnostih so še vedno potrebovali konkretne ponazoritve, uspešnejši pa so bili pri računanju z manjšimi števili.
ABSTRACT - This paper describes the informal mathematical knowledge and skills that young children develop in out-of-school contexts, in areas of number, representation of quantity, shape and space and measurement. All the evidence suggests that young learners are active, constructive problem solvers, transforming new, incoming data and constructing meaning on the basis of what is known already. The implications for the class teacher are first that she should have access to children's prior knowledge and second, in consequence of this, her goals and, hence, task demand within and across lessons should change and be adjusted as a result of children's response.
An investigation of British children entering school five years old showed they had acquired competence in counting (some to 100 and beyond), simple addition and subtraction, social sharing and, in some cases, simple multiplication by continuous addition. Already they were able to demonstrate appropriate language for comparing and ordering objects. for position in space and on a line, and for selecting criteria to sort objects. Their operations still, for the most part, required concrete representation and their number operations were more accurate with small numbers.

Jožica Čampa, Nevenka Granda

DIDAKTIČNO METODIČNI VIDIKI OBRAVNAVE ZGODOVINE V OKVIRU PREDMETA SPOZNAVANJE DRUŽBE

DIDACTIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF HISTORY LESSONS WITHIN THE SUBJECT OF SOCIAL STUDIES

UDK 93:371.3 UDC 93:371.3
DESKRIPTORJI: poučevanje preteklosti na razredni stopnji, orientacija v času, učni načrt, aktivni pristopi k učenju
DESCRIPTORS: teaching history at primary school level, orientation in time, curriculum, active approach to teaching
POVZETEK - Aktiven, raziskovalen in izkustven pouk zgodovinskih vsebin ni nujen le zaradi večje zanimivosti, pestrosti in učne drugačnosti, temvečtudi zato, da bi se učenci znali učiti, saj moramo učence že na razredni stopnji uvajati v metodologijo raziskovalnega dela. Družboslovni pojmi so zelo abstraktni in otrokom težko razumljivi. Približati jih jim moramo in posredovati na zelo konkreten in aktualen način. Učitelj mora dobro poznati zmožnosti, sposobnosti in interese otrok. Pot ni samo ena. Kje in kako začeti? Možnosti je več. Vsak učitelj ima svoje ideje, ki jih bo razvijal ter z lastnim zanimanjem in s spodbudami dvigal otrokom vedoželjnost, ustvarjalnost in domišljijo. ABSTRACT - An active, research- and experience- based approach to teaching history is not necessary only because it makes history more interesting, but it also enables children to achieve better, since science is becoming part of child development. At the primary school level children should be initiated into the methodology of research work. Social studies concepts are very abstract and for a child difficult to understand. We have to make them more familiar and teach the in a concrete and modern way. The teacher must know well the capactities, abilities and interests of his children. There is not only one right way. Where and how does one start? There are numerous possibilities. Each teacher has his own ideas which he will follow with interest and then through impulses he will try to arouse child's curiosity, creativity and imagination.

Dr. Ivan Ferbežer

VELJAVNOST IN ZANESLJIVOST OCEN UČITELJEV PRI ODKRIVANJU IN SPREMLJANJU NADARJENIH UČENCEV

VALIDITY AND RELIABILITY OF TEACHER ASSESSMENT IN IDENTIFICATION AND MONITORING OF GIFTED CHILDREN

UDK 371.212.3 UDC 371.212.3
DESKRIPTORJI: nadarjeni otrok, identifikacija, opazovalni študij
DESCRIPTORS: gifted children, identification, observation study
POVZETEK - V skladu s kompatibilnostjo med definicijo - identifikacijo in programiranjem nadarjenosti (Renzulli - SRBCSS) smo želeli prispevati k psihometričnemu dvigu učiteljevega opazovalnega študija NADARJENIH UČENCEV, k operacionalizaciji akcijske informacije, k pedagoškemu širjenju koncepcije nadarjenosti in k identificiranju talentov kot sestavini vzgojno-izobraževalnega programiranja. ABSTRACT - According to the compatibility between definition - identification and programming of giftedness (Renzulli's SRBCSS) we wanted to contribute to the psychometrical improvement of teacher's observation study of gifted children, to the operationalisation of action information, to the pedagogical extension of conception of giftedness, and to talent identification as a component part in educational programming.

Dr. Ana Sekulić Majurec

POSEBEN NAČIN SPODBUJANJA UČNO NEUSPEŠNIH NADARJENIH SREDNJEŠOLCEV

A SPECIFIC APPROACH TOWARDS ENCOURAGING UNDERACHIEVING GIFTED SECONDARY SCHOOL STUDENTS

UDK 371.3 UDC 371.3
DESKRIPTORJI: nadarjeni učenec, osebnostne značilnosti, ustvarjalnost, učna neuspešnost
DESCRIPTORS: gifted child, personality characteristics, creativity, underachievement
POVZETEK - Cilj projekta je bil preveriti, ali lahko učno neuspešni nadarjeni učenci premagajo svojo učno neuspešnost, če se z njimi sistematično ukvarjamo. Med štiriletnim delom so učenci iz poskusne skupine delali po programu za spodbujanje razvoja sposobnosti, ustvarjalnosti in nekaterih posebnih osebnostnih značilnosti, še zlasti svoje motivacije in metakognitivnih sposobnosti in spretnosti. Posvečali so se dejanskim raziskovalnim vprašanjem in to v dobrih gmotnih razmerah in pod vodstvom odličnih izvedencev na področjih, s katerimi so se ukvarjali, dobrih metodologov, izurjenih v učnih metodah in sposobni, da pri delu ustvarjajo demokratično ozračje.
Dobljeni podatki kažejo, da so učenci med tem programom zvišali svoje poklicne cilje, izboljšali svoje raziskovalne sposobnosti, razvili pozitivnejši odnos do šole, popravili predstavo o samem sebi in premagali svojo učno neuspešnost.
ABSTRACT - The aim of this project was to examine whether the underachieving gifted students can overcome their underachievement through systematic work. During a four year work period the students from the experimental group followed a precisely defined program for the stimulation of the development of abilities, creativity and some specific characteristics of personality, especially motivation and metacognitive abilities and skills. They worked on actual research problems, in good material conditions, and under the leadership of sound experts, who were also good methodologists, well-trained in teaching methods, and capable of achieving democratic work atmosphere. The data show that during this program students raised their professional goals, improved their research skills, developed more positive attitudes towards school, improved their self- concept and overcame their underachievement.

Dr. Majda Pšunder

ODKLONSKOST MED OSNOVNOŠOLCI

DEVIATION IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN

UDK 376 UDC 376
DESKRIPTORJI: odklonskost, etiketiranje, vzroki, vedenjski vzorci
DESCRIPTORS: deviation, labelling, causes, behavioural patterns
POVZETEK - V teoretičnem delu podajamo teoretična izhodišča deviantnosti, pri čemer smo izhajali iz Skalarjeve etiologije in opozorili na Deklevov vzrok odklonskosti - neuspešno socializacijo. Vzroke smo iskali še v družini, širšem socialnem okolju in individualnih posebnostih. Izpeljali smo tudi klasifikacijo odklonskega vedenja. V empiričnem delu prispevka obravnavamo sklope odgovorov, ki se nanašajo na učenčev družinski in šolski položaj. Opredelili smo vrste pojavnosti odklonskega vedenja na vzorcu mariborske osnovnošolske populacije. ABSTRACT - The theoretical part offers theoretical starting points of deviation following Skalar's etiology and bringing to our attention Dekleva's cause for deviation - unsuccessful socialization. Causes have also been traced to the family, wider social environment and specific individual characteristics. Deviational behaviour has also been classified. The empirical part presents answers which refer to pupil's position within the family and its position in school. Kinds of deviational behaviour have been defined on a sample of primary school population from the city of Maribor.