1997 - LETNIK 12
POVZETKI ŠTEVILKE 3-4

Mag. Vida Medved Udovič

PRAVLJICA V ŠOLSKI PRAKSI

FAIRY-TALE IN SCHOOL PRACTICE

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 398:372.882 UDC 398:372.882
DESKRIPTORJI: pravljica, recepcija, Proppove funkcije, komunikacijski model poučevanja, bralne zmožnosti, učenčeva ustvarjalnost
DESCRIPTORS: fairy-tale, reception, Propp's functions, communication teaching model, reading competence, pupil's creativity
POVZETEK - V prispevku je nakazana možnost, kako v poučevalni praksi ob pravljici lahko razvijamo otrokove bralne zmožnosti, tako da bo otrok kot recipient ne le poslušalec/bralec pravljic, pač pa tudi njen (po)ustvarjalec. Pri tem so upoštevane nekatere literarnoteoretske opredelitve domačih in tujih avtorjev ter komunikacijski model poučevanja književnosti.
Najprej smo povzeli nekatere literarnoteoretske opredelitve pravljice, ki so prisotne v zavesti slovenskega učitelja, saj so povzete po splošno znanih literarnoteoretičnih priročnikih (Trdina, Kmecl, Kos). Upoštevani pa so še nekateri teoretični pogledi A. Goljevšček in M. Stanonik, ki vključujejo nekatera novejša spoznanja o tem žanru slovstvene folklore. Ugotovili smo, da je v šolsko prakso moč uvesti tudi nekatera dognanja ruskega strukturalista V. Proppa, zato je s pomočjo njegove opredelitve (funkcije delujočih oseb) pravljičnih junakov razčlenjenih nekaj slovenskih ljudskih pravljic (Pastirček in čarovnikova hči, O čudodelnem povodcu, Železni prstan).
ABSTRACT - The article indicates the possibilities of developing child's reading competence through fairy-tales so that the child recipient is not only a listener/reader of the fairy-tales but also their (re)creator. Certain literary- theoretical definitions of Slovene and foreign authors as well as the communication model of teaching literature are considered.
First the literary-theoretical definitions of the fairy-tale present in the Slovene teacher's conscience are reviewed. They can all be found in the generally known literary theory handbooks (Trdina, Kmecl, Kos). Further theoretical aspects by A. Goljevšček and M. Stanonik, which include updated knowledge on this genre of verbal folklore, are presented. It was established that our school practice can be enriched by the views of the Russian structuralist V. Propp, which has resulted in the analysis of a few Slovene fairy-tales (Shepherd and the Wizard's Daughter, Miracle Reigns, Iron Ring), where the use of his definition (function of acting persons) of fairy-tale characters had been applied.

Dr. Tatjana Ferjan

HEVRISTIČNO UČENJE

HEURISTIC LEARNING

Strokovni članek Professional paper
UDK 371.3 UDC 371.3
DESKRIPTORJI: hevristično učenje, aktivnost učencev, stopnje zahtevnosti, uspešnost učenja
DESCRIPTORS: heuristic learning, pupil activity, requirement levels, learning achievement
POVZETEK - Hevristični koncept, ki je izrazito kognitivno usmerjen, temelji na razvojnem pogovoru, s katerim učitelj spodbuja in usmerja učenca pri iskanju in odkrivanju novih spoznanj. Tako učenje pomeni nov položaj učenca pa tudi učitelja v učnem procesu v primerjavi s klasičnim poukom. ABSTRACT - The heuristic concept, which is explicitly cognitively oriented, is based on a development interview, where the teacher encourages and directs pupils towards searching and discovering new knowledge. Compared with the traditional lessons, this kind of learning requires a redefined position of pupil and teacher status in the learning process.

Mag. Dragan Potočnik

VZGOJA IN POUK ZGODOVINE

HISTORY EDUCATION

Strokovni članek Professional paper
UDK 372.893 UDC 372.893
DESKRIPTORJI: vzgojna vloga pouka zgodovine, vrednote, kultiviranje
DESCRIPTORS: educational role of history lessons, values, cultural education
POVZETEK - Z vzgojo želimo zgraditi in oblikovati osebnost. To je dolgotrajen in sestavljen proces, ki se dogaja na vseh ravneh življenja. Vzgoja se realizira v ustreznem procesu, ki ima svoje zakonitosti, svoje akterje in nosilce posameznih funkcij. Zaznamuje ga pedagoški odnos med vzgojiteljem in vzgajanim. V tem odnosu se ustvarja pedagoški akt, ki omogoča, da se individuum spreminja in razvije v osebnost.
Zgodovina po svojem vzgojno-izobraževalnem pomenu zavzema eno izmed najvažnejših mest med šolskimi predmeti. Čeprav se je vzgojna vloga pouka zgodovine skozi različna obdobja različno manifestirala, se njen vzgojni pomen tudi v novem konceptu pouka zgodovine ni zmanjšal. V času poudarjanja materialnega pred duhovnim, je vzgojna plat še kako pomembna.
Pouk zgodovine nudi življenjsko pomoč in orientacijo mladim pri obvladovanju sodobnih in bodočih življenjskih nalog. Nešteto je primerov, ki kažejo na humanistični pomen zgodovinskega pouka, na moralno-etično vzgojo, na materialno in duhovno kulturo ter na estetsko vzgojo. Žal se prevečkrat dogaja, da ob obsežni snovi pozabljamo na vzgojne vrednote.
ABSTRACT - The role of education is to form the personality of a human being. This is a complicated long-term process happening at all levels of life. Education and upbringing are realized in a process having its own specific laws, actors and bearers of individual functions. It is characterized by the pedagogical relationship existing between the educator and the person to be educated. Here the pedagogical act is being created, which enables the individual to change and develop into a personality. Due to its educational value, history occupies one of the most important positions among school subjects. Although this educational component manifested itself differently through different periods of history, its value in the new concept of education has not diminished. In a time where material values precede spiritual ones, the value component of history becomes even more relevant. In the efforts to master their current as well as their future life tasks, history lessons offer the young people the necessary support and orientation. Numerous examples can be found, which reveal the humanistic value of history lessons, the moral and ethical values of history, the material and spiritual culture and the aesthetic education it incorporates. In the face of extensive subject matter, the value component is, unfortunately, frequently overlooked.

Dr. Janja Črčinovič Rozman

KAKO PRENOVITI GLASBENI POUK?

HOW TO RESTRUCTURE MUSIC EDUCATION

Strokovni članek Professional paper
UDK 372.878 UDC 372.878
DESKRIPTORJI: prenova glasbenega pouka, pridobivanje izkušenj z glasbo, izboljšanje glasbenega pouka
DESCRIPTORS: restructuring music education, acquiring music experience, improving music education
POVZETEK - Vprašanja o potrebnosti glasbenega pouka za izobraženo osebnost bi morala zamenjati razmišljanja o vzrokih za neuspešno uresničevanje ciljev glasbenega pouka. Cilji in na njihovi osnovi zasnovane vsebine morajo izhajati iz potreb ljudi po glasbi v vsakodnevnem življenju in ne iz glasbe kot stroke. Zavedati se je treba meje med poklicnim in splošnim glasbenim izobraževanjem, ki naj razvija glasbene sposobnosti otrok in izoblikuje predvsem kritične poslušalce. Ti morajo biti sposobni komunicirati z glasbenim delom, prepoznati njegove umetniške kvalitete in jih sprejeti v sistem svojih vrednot. Praktične glasbene izkušnje si učenci lahko uspešno pridobivajo z glasbenimi aktivnostmi v manjših izvajalskih skupinah, ki jih je po potrebi mogoče združevati. Izboljšati glasbeno edukacijo pomeni povečati glasbeno aktivnost, razširiti ponudbo dejavnosti in dvigniti kvaliteto njihovega posredovanja. ABSTRACT - Questions about the need of music education for an educated person should be replaced by our reflections on the unsuccessful attainment of music education goals. The goals and contents connected with them should originate out of the human need for music in every day life and not from music as a profession. We should distinguish between music education for professionals and general music education which develops child's music abilities and forms primarily critical listeners. Children should be able to communicate with musical pieces, recognize their artistic qualities and include them into their value system. Children can acquire practical music experience with musical activities in small groups, which can be brought together if necessary. Improving music education means increasing music activity, extending the offer of activities, and raising the quality of their presentation.

Mag. Samo Fošnarič

ANALIZA DELOVNEGA PROCESA PRI PRAKTIČNEM POUKU S POUDARKOM NA PROJEKTNI NALOGI

ANALYSING THE WORK PROCESS IN PRACTICAL WORK LESSONS, WITH THE FOCUS ON PROJECT WORK

Strokovni članek Professional paper
UDK 372.862 UDC 372.862
DESKRIPTORJI: praktični pouk, zvrsti učnega dela, projektna naloga, ergonomija, obremenitev učencev, racionalizacija
DESCRIPTORS: practical work lessons, types of work, project work, ergonomy, child load, rationalization
POVZETEK - Pri praktičnem pouku se pogosto srečujemo s problemi realizacije predvidenih programskih zahtev. Na poti do njihove uresničitve posegamo po številnih zvrsteh dela. Pogosto se premalo zavedamo, da je usmerjenost dela, ki vključuje uporabo določene zvrsti odvisna od racionalnega pristopa v najširšem pomenu besede. Na podlagi tega smo natančneje predstavili projektno nalogo, ki je dobra možnost za problemsko realizacijo. Pri tem smo podrobno analizirali aktivnosti znotraj izvedbe naloge s časovno-fiziološkega in pedagoško-psihološkega vidika. ABSTRACT - In practical work lessons we frequently encounter the problem of the realization of planned programme requirements. Various forms or types of work are applied. We are frequently not enough aware of the fact that the task which includes the use of a certain type of work depends on the rational approach in the widest possible sense of the word. On the basis of this approach we have presented a detailed project assignment which is a good opportunity for problem based work approach. We have also made a detailed analysis of the activities taking place in the proces of task realization from the time-physiological and educationally- psychological aspect.

Mateja Horvat

IGRA KOT METODA DELA V OSNOVNI ŠOLI

PLAY AS ONE OF THE WORK METHODS IN THE NEW PRIMARY SCHOOL

Strokovni članek Professional paper
UDK 371.382 UDC 371.382
DESKRIPTORJI: devetletna osnovna šola, igra, metode dela, opisno ocenjevanje, razvoj osebnosti, triada, zgodnejši vstop v šolo
DESCRIPTORS: nine-year elementary school, play, teaching method, descriptive assessment, personality development, 3-year educational periods, early schooling
POVZETEK - Nova osnovna šola prinaša v šolski prostor številne spremembe: vstop v šolo s šestimi leti, devetletno osnovno šolo, opisno ocenjevanje v prvi triadi in počasen prehod na numerično ocenjevanje, integracijo otrok s posebnimi potrebami idr. Vse omenjeno terja tudi potrebo po drugačni organiziranosti in načinu dela.
V prispevku obravnavamo poskus opredelitve igre in njene vloge v novi devetletni osnovni šoli. Glede na zgodnejši vpis v osnovno šolo smo nakazali možnosti uporabe igre predvsem v prvi triadi, pri čemer smo upoštevali psihofizične značilnosti šestletnikov.
Igra je lahko prehodna učna metoda, v prvi triadi pa je lahko celo temeljna učna prvina, še posebno pri pouku materinega jezika in matematike. Z nekaterimi predlogi smo konkretizirali uporabnost igre pri obeh predmetih in nakazali možnost postopnega izgubljanja vrednosti igre pri pouku do tretje triade.
ABSTRACT - The new primary school brings several modifications into the school system: schooling at the age of six, nine-year elementary school, three 3-year educational periods of elementary education, descriptive assessment in the first three years, slow transition to numerical assessment, integration of children with special needs etc. All these modifications demand a new organisation of the school concept and upgraded work methods.
The article attempts to define play and its application into the new nine-year elementary school. Considering earlier schooling, its possibility of application, especially into the first three school years has been defined, taking into account psycho-physical characteristics of six-year olds. Play can represent a transitional teaching method while in the first three years it can even serve as the basic teaching tool, especially in mother tongue and mathematics. The applicability of play into both subjects is indicated with some suggestions, as well as its decreasing applicability in the third 3-year period.

Dr. Ivan Ferbezer

MODEL VREDNOTENJA UČNIH PROGRAMOV ZA NADARJENE UČENCE

EVALUATION MODEL OF EDUCATIONAL PROGRAMMES FOR GIFTED CHILDREN

Izvirni znanstveni članek Original scientific paper
UDK 371.212.3 UDC 371.212.3
DESKRIPTORJI: nadarjeni učenci, programi za nadarjene učence, vrednotenje učnih programov
DESCRIPTORS: gifted pupils, programmes for gifted pupils, evaluation of educational programmes
POVZETEK - V članku predstavljamo modificiran pristop k načrtovanju vrednotenja učnih programov za nadarjene učence, ki je bil sprejet in učinkovito uporabljen v praksi učiteljev nekaterih ameriških šolskih okrožij. Poseben poudarek posvečamo določanju učno-programskih ciljev in izvajanju učno-programskega vrednotenja. ABSTRACT - the article presents a modified approach to the planning of evaluation of educational programmes for the gifted, which have been accepted and successfully implemented in practice by teachers in the American school setting. Special emphasis is placed on the setting of goals and assessment of educational programmes.

Dr. Jana Bezenšek

STRES KOT POSLEDICA DRUŽBENIH SPREMEMB IN NJEGOV VPLIV NA DRUŽINO

STRESS AS THE RESULT OF SOCIAL CHANGES AND ITS INFLUENCE ON THE FAMILY

Strokovni članek Professional paper
UDK 173 UDC 173
DESKRIPTORJI: stres, družina, družba, družinski člani, obnašanje
DESCRIPTORS: stress, family, society, family members, behaviour
POVZETEK - Sodobni slovenski družini pripada nenadomestljiva vloga pri oblikovanju človeka. Danes se sooča s številnimi izzivi, pestijo pa jo hudi socialno-ekonomski problemi. Razkorak med profesionalno in zasebno sfero njenih članov jih peha v številne stresne situacije, ki so latentna nevarnost konfliktnih situacij. ABSTRACT - The modern Slovene family still plays a unique role in the formation of a human being. It is today faced with numerous challenges and is at the same time suffering from severe socio- economic problems. The discrepancy between the professional and private sphere of its members forces them into numerous stressful situations that present a latent danger of conflict situations.

Jadranka Mihalič, Cvetka Skok

STRESOGENI DEJAVNIKI UČITELJEVEGA DELA

STRESS FACTORS IN TEACHER'S WORK

Strokovni članek Professional paper
UDK 371.12:159.91 UDC 371.12:159.91
DESKRIPTORJI: učenec, učitelj, stresogeni dejavniki
DESCRIPTORS: pupil, teacher, stress factors
POVZETEK - Avtorici poročata o nekaterih stresogenih dejavnikih v osnovni šoli. Opredelili sta tri osnovna področja, na katerih se stres najpogosteje pojavlja (delo z učenci, obremenitev, povezana s strokovnim delom, in odnosi s sodelavci). Znotraj področij sta stresogene dejavnike na osnovi empiričnih podatkov rangirali in identificirali občutke, s katerimi stresogene situacije doživljajo učitelji. ABSTRACT - The authors discuss stress factors in primary school. The three basic areas, where stress appears most frequently, are defined (work with pupils, load connected with professional work, relationships with colleagues). On the basis of empirical data, stress factors within these areas are classified, and the feelings with which stress situations are experienced by teachers are identified.

Dr. Alojzija Židan

DIDAKTIČNI VZOREC OBRAVNAVE DRUŽBOSLOVNE VSEBINE "POKLIC - PRIDOBLJENI DRUŽBENI POLOŽAJ"

DIDACTIC EXAMPLE OF TREATING THE SOCIAL SUBJECT CONTENT "PROFESSION - ACQUIRED SOCIAL STATUS"

Strokovni članek Professional paper
UDK 372.83 UDC 372.83
DESKRIPTORJI: poklic, poklicna etika, poklicna odgovornost, družbeni položaj, družbena vloga, družbene razlike
DESCRIPTORS: profession, professional ethics, professional responsibilitiy, social status, social role, social differences
POVZETEK - Avtorica prikazuje didaktični vzorec možne obravnave družboslovnih vsebin, ki so vezane na poklic in pridobljeni družbeni položaj. Prikazani vzorec temelji predvsem na diskusijskem tipu učne ure, ki ima vgrajeno tudi učno-delovno strategijo. Ta naj bi učenca navajala k metadidaktičnemu učenju oz. h kritičnemu presojanju smiselnosti socioloških ter sploh vseh družboslovnih vsebin, ki jih le-ta usvaja. ABSTRACT - The article presents a didactic example of treating social studies contents connected with the topic of profession and the acquired social status of an individual. The example is based primarily on the discussion type of lesson incorporating a learn and work strategy which should enable the pupil to become acquainted with meta-didactic learning principles, i.e., critical judgment of the importance of sociology and all other social studies contents he/she is learning.

David Ipavec

MALČKOVA SPOLNOST

TODDLER'S SEXUALITY

Strokovni članek Professional paper
UDK 613.88 UDC 613.88
DESKRIPTORJI: malček, spolnost, samozadovoljevanje, zaljubljenost, ljubosumnost
DESCRIPTORS: toddler, sexuality, masturbation, falling in love, jealousy
POVZETEK - Spolnost je lahko za človeka pomemben vir osebne sreče. V prispevku predstavljamo spolno problematiko v obdobju malčka. Pojasnjujemo, da pri otrokovi igri s spolovili (otroškem samozadovoljevanju) še ne gre za prave spolne igre, vendar pa že doživlja določene spolne užitke. Svoje spolno zanimanje kaže tudi skozi spraševanje o stvareh v zvezi s spolnostjo, ko odkriva razlike med spoloma. ABSTRACT - For the human being sexuality can represent an important source of personal happiness. The article tries to present the place of sexuality during the toddler period. We try to show that the child's play with its genitals (child masturbation) is not real sexual play, although the child does experience certain sexual satisfaction. Its sexual interests are demonstrated in his questions about sexual matters when discovering gender differences.

Katica Avguštin

USPEŠNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI

SUCCESSFUL COOPERATION WITH PARENTS

Strokovni članek Professional paper
UDK 37.06 UDC 37.06
DESKRIPTORJI: sodelovanje s starši, roditeljski sestanki, govorilne ure, pisna sporočila, predstavitev poklicev
DESCRIPTORS: cooperation with parents, parent - teacher meetings, contact hours for parents, written messages, presentation of profession
POVZETEK - Avtorica v članku razpravlja o pomenu dobrega sodelovanja s starši, ki ga je treba čim prej vzpostaviti, najbolje že v mali šoli, potem pa dograjevati na roditeljskih sestankih, govorilnih urah in s pritegnitvijo staršev v vzgojno-izobraževalni proces. Nekatere možnosti opiše podrobneje. ABSTRACT - The article discusses the importance of good cooperation with parents which should be established as early as possible. It should start at the time of pre-school education and then grow through parent - teacher meetings, contact hours and by inviting the parents to participate in the educational process. Some of these possibilities are described in more detail.

Mag. Andrea Zikulnig, mag. Zorka Loiskandl Weiss

PROJEKT "ČLOVEŠKI LIKI" - MENSCHENBILDER

"HUMAN FORMS" PROJECT - MENSCHENBILDER

Poročilo Report
UDK 372.83 UDC 372.83
DESKRIPTORJI: projekt, literarno ustvarjanje, likovno ustvarjanje,
DESCRIPTORS: project, literary creativity, visual arts creativity
POVZETEK - Avtorici poročata o interdisciplinarno zasnovanem projektu, ki sta ga izvedli Zvezna gimnazija in realna gimnazija za Slovence ter Kulturno društvo pri Joklnu iz Celovca. Projekt je vsebinsko usmerjen na sožitje ljudi v smislu humanizma in enakopravnosti. ABSTRACT - The authors report about the interdisciplinary project that was carried out by the Federal Gymnasium, the Slovene Gymnasium and the Cultural Association by Jokl in Klagenfurt. The aims of the project were a better coexistence of people in the sense of deeper humanism and equality.